Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Celem zmian jest poprawa dostępności miejsc parkingowych w centrum miasta, większa rotacja  w strefie oraz zmniejszenie liczby aut w centrum miasta. Po wejściu w życie uchwały przegłosowanej przez częstochowski samorząd, godzinna stawka postoju wzrośnie z 2 na 3 zł, podniesiona będzie także m.in. opłata za nieopłacony postój. Osoby z niepełnosprawnościami nadal będą mogły parkować bezpłatnie na miejscach dla nich wyznaczonych, a na pozostałych – w ramach kwartalnego abonamentu.

Zmiana obowiązującej uchwały Rady Miasta Częstochowy z czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.) wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która od 5 września 2019 roku daje samorządom możliwość zmiany zasad funkcjonowania płatnych stref parkowania, w tym stawek opłat za postój pojazdów w strefie.

Wspomniana uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O terminie wejścia w życie nowych zasad i stawek Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformuje osobnym komunikatem.  

Podstawowym celem zmian zaproponowanych w Strefie Płatnego Parkowania jest zmniejszenie ruchu ulicznego, ochrona środowiska oraz poprawienie dostępności miejsc postojowych w najbardziej zatłoczonych obszarach miasta.

W Częstochowie podstawowe stawki opłat za postój pojazdów nie były zmieniane od 2003 roku, dlatego niezbędne jest ich urealnienie.

Wyższe opłaty parkingowe sugerowała m.in. Analiza zachowań transportowych w gminie Miasto Częstochowa – Raport z przeprowadzonych ankiet, gdzie tylko 12% respondentów wskazywało, że nie ma problemu z zaparkowaniem pojazdu w pobliżu celu podróży w obrębie SPP. Diagnozę tę potwierdzają także prowadzone przez MZDiT cykliczne badania zapełnienia miejsc postojowych w funkcjonującej SPP. Problemem pozostaje rotacja pojazdów (nie można jej wymusić przy niskich stawkach opłaty jednostkowej), uregulowanie dzikich parkingów oraz postojów pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Zmiany wprowadzone w przyjętej uchwale przewidują:

– podniesienie godzinnej stawki postoju pojazdu z 2 zł/h na 3zł/h, z uwzględnieniem 20% progresji,
– podniesienie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty postojowej do wysokości 150 zł (opłacona w tym samym lub następnym dniu roboczym możliwa będzie w wysokości 75 zł);
– wprowadzenie abonamentu jednodniowego – przewidziany jest on głównie dla wystawców, którzy cyklicznie parkują swoje pojazdy w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Kossak-Szczuckiej (skorzystać z niego mogą również turyści);
– utrzymanie zerowej stawki opłat za parkowanie dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami oraz dla osób kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwego starostę (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia wyżej wskazanej opłaty);
– wprowadzenie abonamentu (kwartalnego) postojowego dla osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej (w wysokości 60 zł – taka sama stawka jak dla mieszkańca SPP) – dotyczy standardowych, płatnych miejsc w SPP; wprowadzenie tej niewysokiej opłaty podyktowane jest tym, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał już ponad 6,8 tys. kart osoby niepełnosprawnej,  a wszystkich miejsc postojowych w częstochowskiej strefie jest ok. 2750;
– wycofanie abonamentów: dwutygodniowego, miesięcznego nieprzypisanego do pojazdu oraz remontowych;
– wycofanie identyfikatora postojowego dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP na podstawie umowy najmu; powodem jest brak możliwości weryfikacji takich umów, ponieważ Urzędy Skarbowe nie udzielają informacji czy umowy te są rejestrowane; obecnie abonament mieszkańca będzie mogła dostać tylko osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy;
– zmianę wysokości opłat abonamentowych dla abonamentów: tygodniowego, miesięcznego oraz dla zastrzeżonego miejsca postojowego (tzw. koperta).

W celu większej przejrzystości zmiana w uchwale reguluje też granice w dwóch rejonach Strefy Płatnego Parkowania oraz dostosowanie numeracji rejonów wraz z aktualizacją nazw ulic (Perepeczki, Więckowskiego, Gąsiorowskiego).

Identyfikatory postojowe mieszkańca oraz abonamenty postojowe wydane przed terminem wejścia w życie nowej uchwały zachowają ważność do 30 czerwca 2020 r., a zapisy nowej uchwały przewidują ich zwrot.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (DALEJ SPP) I OPŁATY DODATKOWEJ ZA NIEOPŁACONY POSTÓJ POJAZDU.

1. Bilet postojowy z parkomatu:

1) do pół godziny 1,50 zł
2) do jednej godziny 3 zł
3) do dwóch godzin 6,60 zł
4) do trzech godzin 10,80 zł
5) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej trzech godzin 3 zł.

2. Abonament postojowy:

Abonament postojowy (obowiązujący od chwili zakupu):
1) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie jednego dnia – jednodniowy 21 zł
2) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie 7 dni kalendarzowych – tygodniowy 50 zł
3) przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu w okresie 1 miesiąca – miesięczny 150 zł
4) miesięczny na zastrzeżone miejsce postojowe (tzw. koperta), uprawniający do postoju pojazdu w okresie 1 miesiąca – 400 zł

3. Abonament postojowy mieszkańca:

1) abonament postojowy mieszkańca SPP – kwartalny, wydawany jest osobie fizycznej zameldowanej na obszarze określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w rejonie miejsca zamieszkania, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie:
– własności,
– współwłasności,
– umowy leasingu przez leasingobiorcę,
– umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
– umowy z pracodawcą wnioskodawcy o korzystanie samochodu do celów prywatnych z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o prace lub oświadczenie pracodawcy wnioskodawcy o korzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia na umowę o pracę,
– inny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.
2) W przypadku zameldowania na okres czasowy na czas nie dłuższy niż okres czasowego meldunku.
3) Abonament postojowy mieszkańca wydawany jest osobie fizycznej po spełnieniu wymogów wynikających z punktu 1) i 2) na podstawie pisemnego oświadczenia o zameldowaniu – 60 zł.

4. Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej:

Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej – kwartalny, przypisany do pojazdu
(z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym) uprawniający do postoju pojazdu dla osoby niepełnosprawnej lub osoby przewożącej osobę niepełnosprawną;
Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej wydawany jest dla osoby posiadającej kartę parkingową osoby niepełnosprawnej – 60 zł.

5. Zerowa stawka opłat:

Zerową stawką opłat objęte są:
1) pojazdy oznakowane: Straży Miejskiej w Częstochowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wykorzystywane i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego oraz uczestniczące w akcjach charytatywnych związanych z działalnością profilaktyki zdrowotnej i krwiodawstwa;
2) pojazdy zarejestrowane na osoby będące honorowymi dawcami krwi w dniu oddawania krwi na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa;
3) pojazdy TAXI na postojach oznaczonych znakami D-19 i D-20 (TAXI);
4) zastrzeżone miejsca postojowe (koperty) dla osób niepełnosprawnych na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwy organ (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia opłaty).

6. Opłata dodatkowa za nieopłacony postój pojazdu:

1) uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym – 75 zł
2) uiszczona po wyżej wymienionym terminie – 150 zł.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • olek@wp.pl

  Może od razu podnieść cenę za parking jak za nieopłacony parking, po co się męczyć? 50% czy 500% czy 5000%

 • olek@wp.pl

  Może od razu podnieść cenę za parking jak za nieopłacony parking, po co się męczyć? 50% czy 500% czy 5000%

 • sgd

  maja przykrywkę w postaci koronawirusa to dymają obywateli

 • sgd

  maja przykrywkę w postaci koronawirusa to dymają obywateli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content