Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Polityka ekologiczna gminy Poczesna

WFOŚiGW w KatowiachJuż dziś nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której nagle zabrakłoby inwestycji realizowanych przez gminy, a dotyczących ochrony środowiska. Po pierwsze dlatego, że działania proekologiczne, np. dostarczanie wody czy odbiór odpadów, należą do podstawowych zadań gmin, także subregionu częstochowskiego, służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. 

Samorządy chętnie i z coraz większym rozmachem, wynikającym w dużej mierze ze zdobytego przez nie doświadczenia, korzystają ze środków własnych, funduszy ochrony środowiska, dotacji Unii Europejskiej i innych źródeł. Nie ma w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim czy lublinieckim gmin, które nie inwestowałyby pieniędzy w nowe oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, termomodernizacje powiązane z usuwaniem materiałów zawierających azbest, modernizacje lokalnych kotłowni lub remonty dróg, usprawniające przejazd oraz ograniczające hałas i emisje. Te działania świadczą nie tylko o istocie i roli samorządu, ale przede wszystkim pozwalają zmieniać na lepsze jakość życia ich mieszkańców. Wymierne efekty, które uzyskują gminy dzięki proekologicznym przedsięwzięciom, mają też inny – niemniej istotny – aspekt: stanowią bodziec gospodarczy, co sprzyja rozwojowi gminy. Innymi słowy, chociaż inwestycje w ochronę środowiska to długotrwały proces, zwłaszcza pod względem zwrotu nakładów finansowych, to jednak na tyle opłacalny, że żadna z gmin się przed nimi nie broni. Wręcz przeciwnie. Można by rzec – gminy „garściami” czerpią środki finansowe na ochronę środowiska od instytucji zarządzających. Przykładem takiej współpracy jest gmina Poczesna, a instytucją, która wspiera samorząd jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Otwarta, przyjazna polityka WFOŚiGW, umożliwiła gminie Poczesna realizację wielu, niezbędnych przedsięwzięć ekologicznych. 

Budowa kanalizacji w gminie Poczesna (1)

W roku 2014 gmina Poczesna zakończyła realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”. 
Na realizację przedmiotowego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 1.1 – Gospodarka  wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,  z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
Na  sfinansowanie zadania gmina uzyskała również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach projektu wybudowano ponad  27 km kanalizacji, w tym kanalizację grawitacyjną i tłoczną oraz 5 przepompowni ścieków. Prace realizowane były w miejscowościach: Wrzosowa, Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia i Sobuczyna, czyli części gminy Poczesna, należącej do aglomeracji Częstochowa. W zakres inwestycji wchodziło również odtworzenie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego.

W początkowej koncepcji planowano wybudowanie sieci kanalizacyjnej złożonej jedynie z kolektorów głównych oraz odcinków od kolektorów głównych do granicy nieruchomości. Mając jednak  na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców gmina Poczesna postanowiła zmienić pierwotną koncepcję budowy kanalizacji. Decyzją wójta gminy zmniejszono koszty mieszkańców podłączenia się do kanalizacji, poprzez rozszerzenie projektu o budowę dodatkowych odcinków tj.: od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji właściciela, których w typ projekcie było blisko 900 sztuk.

Budowa kanalizacji w gminie Poczesna (2)

Także w roku 2014 gmina Poczesna rozpoczęła kolejną proekologiczną inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów i Nierada wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 904 będącej droga dojazdową  do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna”. 
W celu sfinansowania przedmiotowego zadania gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki i dotacji. 
Oprócz tego Poczesna szukała alternatywnych źródeł finansowania kanalizacji sanitarnej na tych terenach i uzyskała dodatkowe pieniądze w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2014. 

W ramach realizacji zadania wykonano 11 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i 160 mm, kanalizację tłoczną oraz jedną przepompownię ścieków oraz dodatkowe odcinki od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji właściciela – ponad 400 sztuk studzienek.

Beneficjentami powstałej w wyniku realizacji projektów infrastruktury są mieszkańcy gminy oraz przedsiębiorcy zarejestrowani i wykonujący swą działalność na terenie gminy.  Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczyła skażenie wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi, powstającymi na terenie gminy. Wszystko to przyczyniło się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby i jest zgodne    z celami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Jednak najważniejsze przy tego typu inwestycjach są cele społeczne, takie jak podwyższenie jakości życia mieszkańców i turystów, poprawa warunków sanitarnych, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, zgłaszanych od kilkudziesięciu lat. Ponadto warto zaznaczyć, że  istotną rolę w zrównoważonym rozwoju społeczności lokalnej odgrywa „kształtowanie postaw, zarówno wśród członków społeczności, jak i urzędników władz publicznych, m.in.: poprzez kompleksową edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, która oddziałuje także na poziom świadomości ekologicznej.

Wszelkie inwestycje proekologiczne realizowane na terenie gminy Poczesna kreują wizerunek gminy na zewnątrz, odgrywają ważną rolę w jej promocji oraz w postrzeganiu samorządu przez samych mieszkańców. Żadne z przedsięwzięć ekologicznych nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy gminy Poczesna z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który współfinansując działania środowiska wspiera rozwój całej gminy.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content