Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Pełnomocnictwo bankowe nic nie znaczy – po śmierci właściciela konta

– Całe życie myślałam, że skoro jestem pełnomocnikiem w banku do konta, które założył mój mąż dla nas obojga, to w razie nieszczęścia mogę decydować o środkach na tym koncie. Okazało się jednak, że pełnomocnictwo do konta nic nie znaczy. Mój mąż zmarł nagle, a ja nie mogłam wypłacić z banku naszych wspólnych pieniędzy, a przecież mimo wielkiej tragedii i rozpaczy musiałam zorganizować pogrzeb i pochować męża. To było dla mnie straszne, gdy pracownik banku powiedział mi, że wraz ze śmiercią męża zostają unieważnione wszystkie pełnomocnictwa – opowiada pani Grażyna z Częstochowy.

Wielu osobom wydaje się, że pełnomocnictwo bankowe udzielone za życia właściciela konta gwarantuje im bezpieczeństwo finansowe w przypadku zgonu osoby bliskiej. Nic bardziej mylnego. Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wygasają udzielone przez niego za życia innym osobom pełnomocnictwa do rachunku bankowego. Pełnomocnik traci uprawnienia do składania w banku dyspozycji dotyczących rachunku i nie może wypłacać z niego pieniędzy. 

Mimo tego, że pełnomocnik otrzymuje dostęp do konta za wiedzą i zgodą posiadacza rachunku, to jednak nie jest – w świetle przepisów bankowych – właścicielem zgromadzonych na nim środków, dlatego po śmierci posiadacza rachunku automatycznie traci upoważnienia do wykonywania jakichkolwiek operacji, w tym także do wypłaty pieniędzy.

Oczywiście, może zdarzyć się, że pełnomocnik zatai w banku fakt śmierci właściciela konta i wypłaci jego oszczędności, jest to jednak działanie niezgodne z prawem. Przekonała się o tym pani Joanna, która po śmierci ojca wypłaciła z jego konta pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu – jako osoba posiadająca pełnomocnictwo do konta ojca. Jednak o śmierci ojca poinformowała pracownika banku w późniejszym czasie. Bank zażądał naprawienia szkody oraz złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Co kraj to obyczaj, co bank – to procedury

Tygodnik 7 dni zwrócił się o informacje do różnych, popularnych w Polsce banków na temat ich procedur postępowania z kontem właściciela rachunku w przypadku jego śmierci. Chcieliśmy nie tylko wiedzieć, w jaki sposób ma postępować rodzina zmarłego, ale też poznać różnice pomiędzy bankami.

– Czy osoby upoważnione pełnomocnictwem do konta mogą wypłacać środki z tegoż konta, mimo śmierci właściciela rachunku?

Bank Millennium – Iwona Jarzębska:

Zgodnie z Regulaminem ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, udzielone przez posiadacza rachunku, wygasa z chwilą śmierci posiadacza rachunku. W związku z tym osoby upoważnione nie mogą wypłacać środków od momentu uzyskania przez bank informacji o śmierci klienta.

Bank Pekao S.A. – Paweł Jurek, rzecznik prasowy:

W przypadku, gdy do rachunku osoby zmarłej byli ustanowieni pełnomocnicy, to zgodnie z prawem, pełnomocnictwa wygasają z dniem śmierci właściciela rachunku.

Alior Bank – biuro prasowe:

W przypadku pełnomocnictwa do konta, z chwilą pozyskania przez bank informacji o zgonie klienta pełnomocnictwa do rachunku wygasają. O zapisie mówi regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych (§24. Ustęp 15, punkt 2).

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Pełnomocnictwo do rachunku wygasa z chwilą śmierci posiadacza rachunku.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Z chwilą śmierci właściciela rachunku osobistego, tracą ważność wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa. Po jego śmierci, bank może wypłacić z rachunku, na podstawie przedstawionych faktur, pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu. W dalszej kolejności wypłacane mogą być środki na podstawie pozostawionej przez zmarłego „dyspozycji na wypadek śmierci”, a następnie z tytułu spadkobrania.
W przypadku rachunku wspólnego, gdy zmarł jeden z jego współposiadaczy, pełnomocnictwa do rachunku, pozostają w mocy do czasu ich odwołania.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Pełnomocnictwo wygasa z dniem śmierci klienta. Bank blokuje konto na wypłaty i wpłaty z chwilą uzyskania wiarygodnej informacji o śmierci posiadacza konta. Po śmierci posiadacza konta, a  przed poinformowaniem banku o tym fakcie, pełnomocnik nie może wypłacać środków z tego konta.

– Prosimy przedstawić standardową procedurę zawartą w umowie, a dotyczącą likwidacji / zamknięcia rachunku, z powodu śmierci właściciela konta.

Bank Pekao S.A. – Paweł Jurek, rzecznik prasowy:

Standardowo rachunek jest otwierany na rzecz jednego lub dwóch właścicieli.
Po śmierci posiadacza rachunku, bank jest zobowiązany dokonać wypłat z tytułu:
– zwrotu kosztów pogrzebu,
– realizacji tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza (klient za życia może taką dyspozycję złożyć),
– spadku
– zwrotu na wniosek organu dokonującego wypłat świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego lub uposażenia w stanie spoczynku kwot wpłaconych na wskazany przez ten organ rachunek, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza.
Wypłaty są realizowane zgodnie z kolejnością ich zgłaszania.
W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego, rachunek jest nadal prowadzony na rzecz żyjącego współposiadacza.

Alior Bank – biuro prasowe:

Konto nie jest zamykane po uzyskaniu informacji o zgonie. Zgodnie z art. 59a ust. 1 i 4 umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku. Jednakże jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie. Bank w tym zakresie oczekuje dyspozycji od beneficjentów czy ostatecznie zamknąć rachunek. Powodem może być np.: dodatnie lub ujemne saldo na koncie, czy też w przypadku salda 0 zł na konto mogą wpłynąć świadczenia po śmierci klienta, do których  był uprawniony, dlatego też prosimy o potwierdzenie beneficjentów czy rachunek ma zostać otwarty czy go zamknąć. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych nie zawiera w tym zakresie szczegółowych zapisów, bank opiera się na ww. przepisach prawa bankowego.
Konto może zamknąć beneficjent dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, spadkobierca bądź osoba realizująca wypłatę kosztów pogrzebu. Przy saldzie zerowym potwierdzamy, czy rachunek zamknąć, czy może jest jakaś potrzeba, żeby został otwarty.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Klient może założyć rachunek po okazaniu odpowiednich dokumentów, które opisane są pkt 7 Rozdział I Komunikatu dla posiadaczy rachunków określonych w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych.
Zapis o likwidacji konta w przypadku śmierci właściciela określa § 22 ust 6, który brzmi Umowa rachunku ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza / współposiadacza rachunku. Dokumenty potwierdzające śmierć posiadacza / współposiadacza rachunku, określone są w § 86 ust. 7.
W pierwszej kolejności należy zgłosić śmierć posiadacza rachunku, a następnie spadkobiercy wypełniają wniosek o wypłatę spadku. Po weryfikacji wniosku środki z rachunku zostają wypłacone, a rachunek zamknięty.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Zgodnie z zapisami Prawa bankowego (Art. 59a.) „Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z: 
1) dniem śmierci posiadacza rachunku (…)
4. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.”
Umowa rachunku indywidualnego wygasa z chwilą śmierci posiadacza rachunku, ale rachunek nie jest od razu zamykany (chyba że jest na nim saldo 0,0 zł). Środki na rachunku pozostają do dyspozycji spadkobierców i dopiero po ich całkowitej wypłacie, rachunek jest zamykany.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Wzór umowy prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych dostępny jest na stronie banku. Integralną częścią tej umowy jest Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBank S.A., w którym art. 30 ust.1 pkt. e) mówi o zakończeniu obowiązywania umowy w przypadku śmierci posiadacza konta.
Jeśli są środki na koncie zmarłego, w zależności od sytuacji, bank wypłaca je uprawnionym osobom:
– osobie, która udokumentowała poniesione koszty pogrzebu posiadacza konta, 
– beneficjentowi ustanowionej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 
– spadkobiercom z tytułu wypłaty spadku. 
Jeśli na koncie jest saldo zero bank wówczas zamyka to konto.

– Czy osoba najbliższa zmarłemu, ma możliwość wypłaty środków z konta zmarłego – przed zamknięciem jego rachunku?


Bank Millennium – Iwona Jarzębska:

Klient może zlecić bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku, wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwota takiej wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Kwota wypłacona z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
Po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, bank wypłaca także kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu osobie, która przedstawia rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów, jeżeli nie została zrealizowana wypłata z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub spadku. Wypłaty kosztów pogrzebu i z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci są realizowane w przypadku rachunków indywidualnych.

Bank Pekao S.A. – Paweł Jurek, rzecznik prasowy:

Środki pieniężne pozostające na rachunku zmarłego Posiadacza podlegają oprocentowaniu, na warunkach określonych w Umowie, do chwili wypłaty tych środków osobie posiadającej tytuł prawny do tych środków.
Oczywiście możemy umożliwić wypłatę środków z konta zmarłego przed zamknięciem konta, ale tylko w przypadku, gdy jest to osoba uprawniona do wypłat po śmierci np. jeżeli na jej rzecz do ROR została złożona tzw. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci lub ta osoba jest spadkobiercą.
Formy wypłaty środków zgromadzonych na koncie osoby zmarłej to przelew lub gotówka w kasie. Procedura jest zależna od formy wypłaty, dostarczonych dokumentów i czasu ich dostarczenia do banku. Najczęściej jest to postępowanie spadkowe lub wypłata uprawnionego w tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Alior Bank – biuro prasowe:

Jeśli na koncie są środki pieniężne to konto nie jest zamykane. O tym, komu zostaną wypłacone środki nie decyduje kto jest tej osobie najbliższy, a to czy została ustanowiona dyspozycja wkładem na wypadek śmierci lub co wynika ze wspólnej dyspozycji wszystkich spadkobierców, którzy złożą w banku odpowiednie dokumenty potwierdzające tytuł do spadku, ewentualnie wypłacane są koszty pogrzebu. Bank nie ma prawa samodzielnie decydować komu zostaną wypłacone środki.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Zgodnie z § 88 ust 2 Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych. W przypadku otrzymania przez Bank wiarygodnego dokumentu potwierdzającego:
1) śmierć posiadacza indywidualnego rachunku – środki zgromadzone na rachunku, z zastrzeżeniem ewentualnego dokonania wcześniejszej wypłaty z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu lub realizacji dyspozycji na wypadek śmierci – Bank wypłaci zapisobiercy windykacyjnemu, a jeśli nie ustanowiono zapisobiercy windykacyjnego – spadkobiercy / om, po uprzednim przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, a w przypadku, gdy nie ustanowiono zapisobiercy windykacyjnego i jest więcej niż jeden spadkobierca, po złożeniu dodatkowo w Banku, przez wszystkich uprawnionych, oświadczenia o dziale spadku w zakresie środków zdeponowanych na rachunku albo doręczeniu dokonanego już działu spadku lub częściowego działu spadku w zakresie środków zdeponowanych na rachunku / rachunkach, w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu;
2) śmierć jednego ze współposiadaczy wspólnego rachunku – całość środków zgromadzonych na rachunku Bank pozostawia do dyspozycji drugiemu współposiadaczowi. Z dniem śmierci współposiadacza rachunku wspólnego, rachunek ten ulega przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony dla żyjącego posiadacza rachunku (dzień przekształcenia). Z dniem przekształcenia:
a) Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci;
b) Pozostają w mocy wszelkie dyspozycje i polecenia płatnicze złożone do rachunku przed dniem przekształcenia chyba, że posiadacz po przekształceniu rachunku je odwoła lub zmieni;
c) Pełnomocnictwa udzielone do rachunku przed dniem przekształcenia pozostają w mocy chyba, że posiadacz po przekształceniu rachunku je odwoła lub zmieni;
d) Powstają uprawnienia związane z wypłatą z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu w razie śmierci posiadacza przekształconego rachunku, stosownie do zasad opisanych w § 86;
e) Ewentualne roszczenia zapisobiercy windykacyjnego albo spadkobierców zmarłego współposiadacza rachunku mogą być skierowane jedynie do żyjącego posiadacza przekształconego rachunku.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Po śmierci posiadacza rachunku, bank jest zobowiązany dokonać wypłat z tytułu:
– zwrotu kosztów pogrzebu,
– realizacji tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza (klient za życia może taką dyspozycję złożyć),
– spadku
– zwrotu na wniosek organu dokonującego wypłat świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego lub uposażenia w stanie spoczynku kwot wpłaconych na wskazany przez ten organ rachunek, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Jeśli są środki na koncie zmarłego, przed wypłatą spadkobiercom masy spadkowej, bank może dokonać wypłaty w następujących przypadkach:
Na podstawie art. 55 Ustawy Prawo bankowe, po śmierci posiadacza konta, bank wypłaca, kwotę wydatkowaną na jego pogrzeb osobie, która te koszty poniosła. Bank zwraca koszty pogrzebu z środków zgromadzonych na koncie do wysokości dodatniego salda, pod warunkiem, że te koszty nie zostały pokryte z innych źródeł.
Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe posiadacz konta może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci, na podstawie której po jego śmierci bank dokonuje wypłaty ze wskazanych przez niego kont, osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Wysokość tej wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza konta.

– W jaki sposób rodzina zmarłego może odzyskać całość zgromadzonych na jego koncie pieniędzy?

Bank Millennium – Iwona Jarzębska:

Pozostałe środki bank wypłaca spadkobiercom osoby zmarłej. W przypadku rachunku wspólnego bank stawia do dyspozycji pozostałych żyjących posiadaczy rachunku środki pieniężne w częściach odpowiadających ich udziałom, a część odpowiadającą udziałowi zmarłego posiadacza rachunku stawia do dyspozycji jego spadkobiercom.

Bank Pekao S.A. – Paweł Jurek, rzecznik prasowy:

Procedura zamknięcia konta zmarłego oraz odzyskania środków po osobie zmarłej i jej czas trwania jest uzależniona od terminu przedłożenia dokumentów uprawniających do dokonania wypłaty. Obsługa tego procesu jest zorganizowana w banku w taki sposób, aby można ją było przeprowadzić w jak najkrótszym czasie.

Alior Bank – biuro prasowe:

Konto nie jest zamykane. W przypadku:
– postępowania spadkowego – spadkobiercy zgłaszają się do banku wraz z aktem poświadczającym dziedziczenie/postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku opatrzone klauzulą prawomocności, dokumentami tożsamości spadkobierców (dowód osobisty / paszport) i aktem zgonu. Każda dyspozycja wypłaty środków musi być podpisana przez wszystkich spadkobierców;
 – dyspozycji wkładem na wypadek śmierci –  zgłasza się beneficjent wraz aktem zgonu i dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku wypłaty kosztów pogrzebu zgłasza się osoba, na którą są faktury za pogrzeb wraz z dokumentem tożsamości, fakturami i  potwierdzenie zapłaty za faktury. Bank ma prawo poproszenia o dodatkowy dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, jeśli ma wątpliwości co do stopnia pokrewieństwa z osobą zmarła (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie na małżonka,
wstępnych (rodzice/przysposabiający, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępnych (dzieci/przysposobieni, wnuki, prawnuki itd.) lub rodzeństwo;
– wypłaty kosztów pogrzebu – beneficjent dostarcza akt zgonu, oryginalną fakturę/rachunek, zawierające dane zmarłego, dane osoby ponoszącej koszt pogrzebu, oświadczenie, że faktura/rachunek zostały opłacone raz dokument tożsamości.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

W pierwszej kolejności należy zgłosić śmierć posiadacza rachunku, a następnie spadkobiercy wypełniają wniosek o wypłatę spadku. Po weryfikacji wniosku środki z rachunku zostają wypłacone, a rachunek zamknięty.
Należy pamiętać kolejności wypłat z rachunków zgodnie z § 86 ust. 11 Regulaminu. W przypadku śmierci posiadacza rachunku wypłata z tytułu kosztów pogrzebu ma pierwszeństwo przed wypłatą z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz pierwszeństwo przed wypłatą spadkobiercom, o ile osoba uprawniona do wypłaty kosztów pogrzebu zgłosi swe roszczenie do Banku przed datą wypłaty z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci lub przed datą wypłaty środków zapisobiercy windykacyjnemu, a jeśli nie ustanowiono zapisu windykacyjnego przed wypłatą spadkobiercom. W przypadku, gdy posiadacz rachunku złożył dyspozycję na wypadek śmierci, a zarazem do Banku zgłosił się zapisobierca windykacyjny albo spadkobiercy, Bank wypłaci środki zapisobiercy windykacyjnemu, a jeśli go nie ustanowiono – spadkobiercom odpowiednią kwotę środków zdeponowanych na rachunku zgodnie z § 88 pomniejszoną o kwotę, która zostanie wypłacona osobom uprawnionym, wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci. W przypadku, gdy kwota zdeponowana na rachunku wystarczy jedynie na realizację dyspozycji na wypadek śmierci, Bank nie dokonuje innych wypłat, za wyjątkiem ewentualnej wypłaty kosztów pogrzebu.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Środki z rachunku zmarłego są przekazywane spadkobiercom, po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Są one wypłacane w gotówce lub przelewem na wskazany rachunek. Czas realizacji dyspozycji, to kilka/kilkanaście dni, od momentu złożenia poprawnych dokumentów. Podstawą wypłaty spadku może być testament, decyzja sądu (gdy jest jeden spadkobierca) lub w przypadku , gdy spadkobierców jest więcej, konieczna jest decyzja o dziale spadku, czyli sądowy podział majątku – np. spadek dzielony jest między 2 spadkobierców 50/50, ale jeden dziedziczy dom i samochód, drugi depozyty bankowe i inne środki inwestycyjne.
Jeśli spadkobierca nie wie w którym banku lub w ilu instytucjach finansowych zmarły posiadał rachunki lub lokaty, to może złożyć w dowolnym banku lub SKOK-u wniosek o ustalenie tych informacji. Zapytanie kierowane jest wówczas do Centralnej Informacji o Rachunkach, prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową, skąd przekazywane są wiarygodne informacje – do odbioru w oddziale, w którym wniosek był składany

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Nawiązując do odpowiedzi na pkt 5, bank zamyka konto w sytuacji, gdy saldo na nim jest zerowe. Nie ma możliwości zamknięcia konta, jeśli są na nim środki (art. 59 a ust. 4 ustawy Prawo bankowe reguluje tę kwestię).

– Jakie dokumenty bank przekazuje rodzinie po zamknięciu konta zmarłego i czy tworzenie dokumentacji jest płatne?

Bank Millennium:

Brak odpowiedzi banku.

Bank Pekao S.A. – Paweł Jurek, rzecznik prasowy:

Dokumenty może otrzymać jedynie osoba uprawniona do dokonania wypłaty po śmierci posiadacza, a ich zakres jest uzależniony od rodzaju uprawnienia (w zależności od tego czy jest to zwrot kosztów pogrzebu, zapis na wypadek śmierci czy spadek). Osoba realizująca zwrot kosztu pogrzebu i zapisobiorca w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci mogą otrzymać dokumenty dotyczące realizowanej wypłaty np. potwierdzenie złożonej dyspozycji i jej wypłaty, natomiast spadkobierca może otrzymać dokumenty w takim zakresie jakby mógł uzyskać je zmarły posiadacz.

Alior Bank – biuro prasowe:

Bank nie przekazuje żadnych dokumentów, ewentualnie kopie dyspozycji złożonych przez  beneficjentów.
Jest usługa, z której spadkobiercy mogą (ale nie muszą) skorzystać, polegająca na uzyskaniu informacji w innych bankach, gdzie zmarły ma konta i jakie są na nich osady. Ta usługa kosztuje 30,75 zł (z VAT-em) – jako udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach płatniczych i bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terytorium Polski osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie art. 92ba ust. 1 i art. 105b ustawy Prawo bankowe oraz udzielenie informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 3 ustawy Prawo bankowe podmiotom uprawnionym na podstawie art. 59ib ustawy o usługach płatniczych. Opłata nie jest pobierana w przypadkach określonych w art. 110 ustawy Prawo bankowe.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Spadkobiercy otrzymują kopie wniosku o wypłatę spadku oraz dowody wypłaty gotówki/przelewu jeśli wypłacono uprawnionym osobom kwotę spadku czy też koszty pogrzebu lub wypłatę z Dyspozycji na wypadek śmierci.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Spadkobiercy na żądanie mogą otrzymać historię operacji za okres od daty zgonu lub zaświadczenie o wysokości salda na wskazany dzień. Opłaty za sporządzone dokumenty są pobierane zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji” np. wydanie historii rachunku za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożono dyspozycję, kosztuje 30 zł.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Po otrzymaniu wiarygodnej informacji o śmierci posiadacza konta, bank wysyła pismo do osoby zgłaszającej lub na adres zmarłego, z informacją jakie dokumenty należy dostarczyć do banku, aby zrealizować dyspozycje związane ze śmiercią klienta. Bank nie zatrzymuje oryginałów dokumentów stanowiących podstawę do realizacji dyspozycji, sporządza ich kopię za potwierdzeniem z oryginałem i przekazuje ich właścicielom. W przypadku wpływu oryginałów listem, wówczas bank po sporządzeniu kopii odsyła oryginał do adresata.
Jeśli prawomocny spadkobierca zamówi historię operacji konta zmarłego wówczas obowiązuje go opłata zgodna z TpiO.

– Jak długo trwa procedura zamknięcia konta i wypłaty środków? Dlaczego otwarcie konta możliwe jest w oddziale terenowym, a zamknięcie wyłącznie przez centrale, co zdecydowanie wydłuża czas zakończenia sprawy?

Bank Millennium:

Brak odpowiedzi banku.

Bank Pekao S.A.:

Brak odpowiedzi banku.

Alior Bank – biuro prasowe:

Dyspozycję wypłat środków po zgonie, realizujemy w ciągu 2 dni roboczych. Jeśli jednak do realizacji dyspozycji wymagane są dodatkowe dokumenty lub dostarczone wymagają poprawy, może to potrwać dłużej.
Wypłata środków po zgonie nie jest możliwa do realizacji w oddziale ponieważ po wprowadzeniu zgonu w centrali następuje dodatkowa weryfikacja dokumentów, a po otrzymaniu informacji o zgonie rachunek jest blokowany do obsługi obciążeń na rachunku w oddziale.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Czas ten uzależniony jest od tego kiedy zostanie złożony wniosek o wypłatę spadku wraz kompletem dokumentów przez spadkobierców. Należy również pamiętać o możliwości wypłaty kosztów pogrzebu oraz realizacji Dyspozycji na wypadek śmierci jeśli została złożona. Złożenie wniosku o wypłatę spadku odbywa się w oddziałach Banku. Wypłata uprawnionym osobom może być dokonana w gotówce lub bezgotówkowo – na wskazany rachunek w Banku lub na rachunek w innym Banku w kraju. 

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Osoba uprawniona może złożyć dyspozycję wypłaty środków wraz z wymaganymi dokumentami w dowolnej placówce banku. Czas realizacji dyspozycji kilka/kilkanaście dni od momentu złożenia poprawnych dokumentów.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Po zgłoszeniu śmierci posiadacza konta, gdy saldo na nim wynosi zero, bank zamyka to konto. W przypadku, gdy na koncie są pieniądze, bank wysyła pismo do osoby zgłaszającej śmierć lub na adres zmarłego, z informacją o wymaganych dokumentach do dalszego procesowania. Pamiętać należy o zachowaniu tajemnicy bankowej: tylko prawomocnym spadkobiercom bank udzieli szczegółowych informacji o posiadanych przez zmarłego produktach bankowych. Osoba posiadająca tytuł prawny do pieniędzy zmarłego może złożyć wymagane dokumenty w placówce banku, jak również wysłać listem na adres banku. Czas realizacji wypłaty osobom uprawnionym trwa do 30 dni od dnia zarejestrowania dyspozycji.

– Ile w czasie od 1 stycznia 2020 r. do dziś bank wykonał likwidacji kont? Czy były to konta, na których znajdowały się środki osoby zmarłej oraz czy wszystkie środki zostały rodzinie/spadkobiercom wypłacone?

Bank Millennium:

Brak odpowiedzi banku.

Bank Pekao S.A.:

Brak odpowiedzi banku.

Alior Bank – biuro prasowe:

Bank nie zamyka kont jeżeli wcześniej nie został wypłacony spadek/ dyspozycja wkładem na wypadek śmierci lub kosztów pogrzebu.

ING Bank Śląski S.A. – Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego:

Bank nie udziela informacji o takich danych.

PKO Bank Polski – Roman Grzyb, ekspert:

Nie podajemy takich informacji.

mBank – Kinga Wojciechowska-Rulka, ekspert ds. relacji z mediami:

Bank realizuje tego typu operacje wg opisanych wyżej przepisów prawa. Wypłata z konta zmarłego osobom uprawnionym realizowana jest na podstawie dokumentów, stwierdzających tytuł prawny do tych środków np.: akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.

***

Nieznajomość prawa szkodzi 

Aby zapewnić swoim bliskim możliwość korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci posiadacza należy skorzystać z tzw. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. I co ważne, nie należy dyspozycji na wypadek śmierci mylić z pełnomocnictwem, bo są to dwa różne instrumenty prawne. Inną możliwością jest otwarcie rachunku wspólnego.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Alicja

    Tzn że miliony posiadaczy kont zyją w błogim-mylnym przesiwadczeniu ze skoro ustalili pelnomocnika do swojego konta, to sprawa zalatwiona. A jak zejdą z tego swiata to sie okaze ze rodzina nie ma dostepu do kasy. Ciekawe ze banki w ogole o tym nie informują ,ze trzeba jest cos takiego jak dyspozycja na wypadek smierci i ze nie jest nią pelnomocnictwo? Bardzo pozyteczny artykuł

  • Alicja

    Tzn że miliony posiadaczy kont zyją w błogim-mylnym przesiwadczeniu ze skoro ustalili pelnomocnika do swojego konta, to sprawa zalatwiona. A jak zejdą z tego swiata to sie okaze ze rodzina nie ma dostepu do kasy. Ciekawe ze banki w ogole o tym nie informują ,ze trzeba jest cos takiego jak dyspozycja na wypadek smierci i ze nie jest nią pelnomocnictwo? Bardzo pozyteczny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content