Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Inwestycje ekologiczne w Gminie Poraj

WFOŚiGW w KatowiachGmina Poraj jest jedną z ciekawszych i godnych uwagi gmin subregionu częstochowskiego. Charakteryzuje się dużą lesistością i malowniczym ukształtowaniem terenu oraz wspaniałym zbiornikiem wodnym – Zalewem Porajskim, nad brzegami którego usytuowane są liczne ośrodki żeglarskie i rekreacyjne. Dzięki temu Gmina Poraj jest idealnym miejscem zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców i właśnie taką opinią może się poszczycić.

Jednym z priorytetowych działań, które podejmuje Gmina Poraj jest stała rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, a także społecznej i ekologicznej, wynikające z potrzeby poprawy życia mieszkańców zgodnie z ich oczekiwaniami. Z tego względu wszelkie działania podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim są zbilansowane inwestycje w rozmaitych obszarach, a zwłaszcza ochrona istniejących walorów przyrodniczych, uwzględniająca dobro oraz ochronę środowiska naturalnego. 
Gmina Poraj stale i skutecznie sięga po środki ze źródeł zewnętrznych, bo ma świadomość, że tylko dzięki wsparciu finansowemu może realizować tak dużo inwestycji proekologicznych.

W latach 2008-2014 Urząd Gminy Poraj zrealizował wiele inwestycji oraz działań proekologicznych, sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rok 2010
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania
Głównym celem zadania było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, powstających w procesie spalania emitowanych do atmosfery przez kotłownię lokalną w budynku Urzędu Gminy w Poraju, pochodzących ze spalania gazu ziemnego. Drugim celem była poprawa stanu energetycznego budynku urzędu i obniżenie zużycia ciepła, co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.
Projekt obejmował kompleksowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu przeprowadzono remont sali sesyjnej Rady Gminy, sali narad Komisji, holu głównego na I. piętrze oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa stanu środowiska i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania budynku.
Źródło pozyskania: dotacja WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: październik 2010 – czerwiec 2011
Dofinansowanie: 37.003 zł
Wartość całkowita: 559.894,51 zł

Rok 2011
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu

Celem projektu była redukcja zanieczyszczeń środowiska, wód podziemnych oraz powierzchniowych w miejscowości Jastrząb, leżącej na terenie Gminy Poraj. Nieczyszczone ścieki przenikały do rzeki Warty, która płynie z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zanieczyszczenia powodowane brakiem kanalizacji i oczyszczalni stwarzały zagrożenie dla jakości wód podziemnych, zasilających ujęcie wody obsługujące mieszkańców Gminy Poraj, jak i również poprzez wpływ migracji zanieczyszczeń do pokładów wody pitnej dla pobliskich aglomeracji Częstochowy i Górnego Śląska.
Inwestycja obejmowała budowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt realizowany był w dwóch etapach: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla posesji przyległych w ul. Polnej, Mickiewicza, 19-tego Stycznia oraz budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
Efektem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wymierna ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.
Źródło pozyskania: PROW oraz WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: październik 2011 – lipiec 2012
Dofinansowanie: PROW 2.655.395 zł, pożyczka 4.430.811 zł
Wartość całkowita: 8.407.521,62 zł

Rok 2012
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Poraj – I etap

Celem projektu było opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poraj. Opracowanie planu przyczyniło się do powstania bazy informacji wyjściowych dotyczących obiektów, które posiadają małą efektywność energetyczną, a tym samym są obiektami mało przyjaznymi dla środowiska. Opracowanie pozwoliło wskazać cele oraz możliwe działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, co było wymagane przez pakiet klimatyczno-energetyczny.
Źródło pozyskania: pożyczka WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: wrzesień – grudzień 2012
Dofinansowanie: 334.816 zł 
Wartość całkowita: 655.753,92 zł

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania

Głównym celem zadania było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, powstających w procesie spalania, emitowanych do atmosfery przez kotłownię węglową w budynku. Drugim celem zadania była poprawa stanu energetycznego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju i obniżenia zużycia ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów.
Projekt zakładał likwidację kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem), modernizację wewnętrznej instalacji c.o. na gazową, zakup wraz z montażem kotła gazowego oraz nowych grzejników wraz z osprzętem, ocieplenie przegród budowlanych, ścian zewnętrznych i stropu pod nieogrzewanym poddaszem, izolację pionowych ścian zewnętrznych przy gruncie, wymianę stolarki drzwiowej, a także montaż chodnika okapowego wokół budynku. 
Źródło pozyskania: dotacja oraz pożyczka WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: październik 2012 – wrzesień 2013
Dofinansowanie: dotacja 212.203 zł, pożyczka 137.345 zł
Wartość całkowita: 585.456 zł

Rok 2013
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18

Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Poraju i wynikała bezpośrednio ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim była niedostateczna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami na terenie Gminy Poraj oraz nieodpowiednia infrastruktura cieplna przedmiotowego budynku. Głównym celem zadania była poprawa stanu energetycznego budynku Zespołu Szkół i obniżenie zużycia ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania obiektu. 
Projekt obejmował swym zakresem ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnicznych oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem i stropodachu, wymianę okien i stolarki drzwiowej, a także montaż chodnika okapowego z kostki brukowej wokół budynku.
W wyniku realizacji zadania ograniczona została ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, a także znacząco podniósł się komfort użytkowania obiektu.
Źródło pozyskania: dotacja oraz pożyczka WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: czerwiec – sierpień 2013
Dofinansowanie: dotacja 33.956 zł, pożyczka 229.240 zł
Wartość całkowita: 511.183 zł

Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap I
Głównym celem zadania było oczyszczenie terenu Gminy Poraj z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających ten szkodliwy związek. 
W wyniku realizacji projektu usunięto wyroby azbestowe z 18 budynków mieszkalnych należących do osób fizycznych. 
Efektem prac był demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających rakotwórczy azbest, dzięki czemu wyeliminowane zostały negatywne skutki zdrowotne oddziaływania azbestu na mieszkańców Gminy Poraj, a także znacznie ograniczono negatywny wpływ azbestu na środowisko naturalne.
Źródło pozyskania: pożyczka i dotacja WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: wrzesień – grudzień 2013
Dofinansowanie: pożyczka 18.759 zł, dotacja 18.759 zł
Wartość całkowita: 40.264 zł

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II
Kolejny etap projektu realizowano jesienią 2013 r. Miał on na celu oczyszczenie terenu Gminy Poraj z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów go zawierających z budynków mieszkalnych lub gospodarczych należących do osób fizycznych. 
W tej edycji, projektem objęto 10 różnych obiektów.
Źródło pozyskania: dotacja i pożyczka WFOŚiGW
Data realizacji inwestycji: wrzesień – grudzień 2013
Dofinansowanie: dotacja 14.764 zł, pożyczka 14.764 zł
Wartość całkowita: 34.663 zł

Rok 2014
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj – III etap

Projekt obejmował opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Poraj poprzez zastępowanie stosowanych paliw niskiej jakości, paliwami kwalifikowanymi, likwidację przestarzałych kotłów węglowych i pieców ceramicznych, a także poszerzanie zastosowania źródeł energii odnawialnej poprzez montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych.
Źródło pozyskania: pożyczka WFOŚiGW
Data realizacji projektu: projekt nie realizowany
Dofinansowanie: 145.800 zł
Wartość całkowita: 243.000 zł

Oprócz wymienionych projektów władze Gminy Poraj stale zabiegają o to, by podejmowano szereg innych działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wywierających pozytywny wpływ na lokalny ekosystem

* kolejne etapy programu dotyczącego „Dofinansowania prac polegających na demontażu i/lub zbieraniu z miejsc składowania, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu z budynków lub z posesji, stanowiących własność osób fizycznych – etap III (2016 r.) i etap IV (2017 r.)”;

* zorganizowanie dofinansowania dla mieszkańców na zakup i montaż kolektorów słonecznych;

* opracowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Poraj”, regulującego obowiązki właścicieli posesji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a także odbioru śmieci przez Gminę;

* termomodernizacja wszystkich remiz strażackich na terenie Gminy Poraj wraz z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne (w niektórych);

* opracowanie planu rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych;

* regularne przeprowadzanie objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz starego i zużytego sprzętu RTV/AGD;

* coroczne uczestnictwo w międzynarodowym ruchu ekologicznym, organizującym akcję społeczną „Sprzątanie świata – Polska”;

* przeprowadzanie akcji społecznych „Czysty Las, Czyste Letnisko” oraz „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”;

* prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poraj za pomocą organizacji wielu konkursów ekologicznych i przyrodniczych;

* prowadzenie właściwej polityki wobec bezdomnych zwierząt;

* przeprowadzanie wśród właścicieli posesji prywatnych kontroli spalania śmieci (na podstawie zgłoszeń) oraz posiadania aktualnej deklaracji wywozu odpadów komunalnych;

* modernizacja basenu kąpielowego na rzece Czarka w miejscowości Żarki Letnisko oraz zadbanie o odpowiedni stan czystości lokalnych wód;

* inwestycje oświetleniowe oraz wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne LED’owe;

* budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych, a także regularna modernizacja i remonty dróg gminnych oraz wojewódzkich i powiatowych;

* regularne pielęgnowanie gminnych terenów zielonych oraz właściwe dbanie o pomniki przyrody (Aleja Lipowa w Choroniu).

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content