Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

WFOŚiGW w Katowicach: Śląskie – Pozytywne Żywioły cz.2

Woda – źródło życia Opanować żywioł wody Jeszcze kilkanaście lat wstecz pojawiały się pytania o sens istnienia instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Dziś już nikt nie wątpi w potrzebę – wręcz konieczność – podejmowania działań proekologicznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako publiczna instytucja finansowa, realizuje politykę ekologiczną na terenie województwa śląskiego, w tym także na obszarze subregionu częstochowskiego.

Misją Funduszu jest wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe. Możliwe to jest dzięki pozyskiwaniu i zarządzaniu przez Fundusz środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Bez wątpienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, postrzegany jest jako:
* rzetelny, pewny i godny zaufania partner w realizacji polityki ekologicznej województwa śląskiego i budowaniu regionalnego systemu zarządzania środowiskowego;
* stabilny instrument i skuteczne narzędzie realizacji programów zapewniających poprawę stanu środowiska, jakości życia mieszkańców i kreowania pozytywnego wizerunku województwa śląskiego;
* samodzielna, wiarygodna i profesjonalna instytucja finansowa, dostępna na rynku regionalnym i krajowym, posiadająca niezbędne certyfikaty jakości i wymagane akredytacje;
* podstawowe źródło dostępnych środków finansowych wspierających działania i projekty proekologiczne, instytucja współkreująca projekty regionalne dofinansowywane z tych środków;
* instytucja wdrażająca środki europejskie ukierunkowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, wspierająca beneficjentów w zapewnieniu wymaganego wkładu własnego;
* instytucja otwarta na potrzeby partnerów, dostępna również dla „małych” klientów i projektów, rzetelny i skuteczny doradca, instytucja gotowa do współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.
Powodzie już nie takie straszne
Usuwanie zniszczeń, które powodują powodzie w wielu regionach województwa śląskiego, wymaga publicznego wsparcia finansowego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął dofinansowanie tych przedsięwzięć jako swoje zadanie strategiczne w tym obszarze. Oprócz interwencyjnego wsparcia prac przy usuwaniu skutków powodzi, Fundusz zasila również inne obszary działalności województwa związane z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń oraz ratowaniem życia i mienia podczas klęsk żywiołowych.
Powodzie mogą być wynikiem normalnych zjawisk przyrodniczych, którym człowiek nie może zapobiec, albo jako wynik działalności człowieka poprzez zakłócenie normalnych zjawisk przyrodniczych, a także jako wynik awarii technicznych urządzeń.
Główną przyczyną powodzi w województwie śląskim w ostatnich latach jest większy opad wody w stosunku do możliwości infiltracyjnych gleby w jednostce czasu.
Przyczyny naturalnych wezbrań:
· wezbrania nawalne – pochodzące z gwałtownych deszczy (30 – 40 mm) w krótkim okresie czasu;
· wezbrania rozlewne – pochodzące z deszczy głównie w miesiącach letnich przy opadach trwających 3 – 5 dni;
· wezbrania zatorowe – wynikające z zatkania profilu rzecznego tzw. śryżem i lodem dennym, ma to miejsce w okresie wiosennym po mroźnej zimie;
· roztopy – w wyniku topnienia śniegu i lodu.
Wezbrania prowadzące do powodzi mogą być wynikiem działalności człowieka:
– awarie zapór wodnych, którym towarzyszy gwałtowny spływ wody na tereny leżące poniżej zapory,
– regulacje rzek polegające na skróceniu koryta rzeki aby poprawić jej spławność przez likwidację licznych meandrów zmniejszając w ten sposób pojemność rzeki a także jej zdolność infiltracyjną,
– wylesianie znacznych obszarów, które mają dużą zdolność zatrzymywania wody z opadów głównie przez system korzeniowy.
W czasie powodzi w maju 2010 r. praktycznie ucierpiał cały obszar subregionu częstochowskiego: Częstochowa, Krzepice, Lipie, Przystajń, Mykanów, Poczesna, Koniecpol, Koszęcin, Dąbrowa Zielona, Kroczyce, Woźniki, Kalety, Pawonków, Kochanowice, Ciasna, Kamienica Polska, Boronów, Herby, Szczekociny, Miedźno, Kłomnice, Przyrów, Lubliniec.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji współfinansował koszty usuwania szkód powodziowych.
Podjęto wiele istotnych, ale jednakże bardzo kosztownych przedsięwzięć, bez których teren subregionu częstochowskiego mógłby w latach kolejnych ponownie borykać się z wezbraną wodą.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sfinansował usuwanie szkód powodziowych w obwałowaniu, na budowli hydrotechnicznej i w korycie rzeki Liswarty – Starokrzepice, Krzepice-Kuźniczka gm. Krzepice w wysokości 477.357,74 zł. Podobne zadania realizowane były w korytach rzek: Piskary – Zajączki gm. Krzepice, Warty – Słowik gm. Poczesna, Liswarty – Danków gm. Lipie, Kocinki – Kocin Stary gm. Mykanów w wysokości 550.912,90 zł.
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi m. in. na:
* naprawę budowli hydrotechnicznej (przepławka dla ryb), zabudowę wyrwy w prawym brzegu Liswarty w miejscowości Krzepice Kuźniczka,
* naprawę wałów w miejscach ich przerwania na rzece Liswarcie w miejscowości Starokrzepice,
* naprawę wałów w miejscach ich przerwania na rzece Liswarcie w miejscowości Danków
* naprawę wałów w miejscach ich przerwania na rzece Piskarze w miejscowości Zajączki
* naprawę wałów w miejscach ich przerwania na rzece Warcie w miejscowości Słowik. 
* zabudowę wyrw w korycie cieku Kocinka w miejscowości Kocin Stary.
Tylko dzięki środkom finansowym przykazanym przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach teren subregionu częstochowskiego jest z pewnością w znacznym stopniu zabezpieczony przed przyszłymi wezbraniami wód. Jeśli powodziom nie sposób zapobiec, to na pewno można ograniczyć ich szkodliwe skutki.

EKO JUNIOR
WODA – żywioł życia

* woda mineralna w porównaniu z wodą kranową jest dużo bardziej czystsza pod względem chemicznym, a ponadto dostarcza dodatkowe ilości składników mineralnych, np. wapnia. Jest także bezpieczniejsza dla zdrowia i ma lepszy smak,
* im więcej w twoim ciele znajduje się tłuszczu, tym zawiera ono mniejszy procent wody. Ciało kobiety składa się w około 60 proc. z wody, a mężczyzny w około 65 proc, ponieważ z natury organizm kobiety zawiera więcej tłuszczu. Udział wody w organizmie może z wiekiem spaść nawet do 50 proc.,
* wielbłądy mogą długo wędrować przez pustynię bez picia wody dzięki zapasom tłuszczu zmagazynowanym w ich garbach. Tłuszcz ten jest wykorzystywany przez organizm jako źródło energii, powstaje znaczna ilość wody jako produkt uboczny.

 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content