Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Niezbędnik świadomego członka spółdzielni (część 2)

AKADEMIA OBYWATELSKA – Często nie korzystamy z przysługujących nam praw z czystej niewiedzy. Trudno się temu dziwić, gdyż w wielu aktach prawnych nie brak okresleń, które – szczególnie dla laika – mają zupełnie inne znaczenie, niż się na pozór wydaje. – Jakie mamy prawa? Jak z nich korzystać? – Czy zdajemy sobie sprawę, jakie z przysługujących nam praw wynikają dla nas ograniczenia?– Akademia Obywatelska to przewodnik po meandrach prawa, kruczkach i pułapkach przepisów.– Akademia Obywatelska to kompendium wiedzy o prawach i ograniczeniach z nich wynikających.
 

Ponieważ Nasi Czytelnicy wielokrotnie (m.in. podczas wszystkich spotkań „Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni”) zgłaszali potrzebę poszerzenia wiedzy w zakresie praw, przysługujących członkom spółdzielni mieszkaniowych – rozpoczynamy od cyklu artykułów, mających na celu omówienie zasad funkcjonowania tej szczególnej formy prawnej, jaką jest każda spółdzielnia, także spółdzielnia mieszkaniowa.
Bo przecież, wbrew malkontentom, nie jest tak, że spółdzielnia to „państwo w państwie”, że jej zarząd i prezes to udzielni władcy, decydujący za nas i wbrew naszej woli.
Jest w Polsce prawo i zanim zaczniemy utyskiwać, musimy najpierw zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, co z czego wynika i co kto może, a czego nikomu nie wolno.

Prawo spółdzielcze

Zasady funkcjonowania wszystkich spółdzielni w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Ta ustawa od czasu wejścia w życie była nowelizowana bardzo wiele razy. Jej aktualny tekst jednolity został wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (Dziennik Ustaw RP z 2016 r., pozycja 21).
Tekst jednolity ustawy w brzmieniu obowiązującym od 7 stycznia 2016 r. jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP (do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000021).

Misja: budowanie lepszego świata

„Spółdzielnie budują lepszy świat” – to hasło, które Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła w rezolucji proklamującej rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. W rezolucji stwierdzono, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej. Spółdzielczość jako taka nie jest bowiem lokalnym polskim wynalazkiem, podlega większemu porządkowi, którego reguły są uzgadniane na poziomie całego świata.

Światowo

Organizacją o światowym zasięgu jest założony w 1895 r. z inicjatywy angielskich i francuskich działaczy Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, po angielsku: International Co-operative Alliance (Avenue Milcamps 105, B-1030 Bruxelles, Belgia, strona internetowa: http://ica.coop, e-mail: ica@ica.coop). Do niego należą krajowe i regionalne związki spółdzielni. Z Polski do Międzynarodowego Związku należą: Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”.

Branżowo

Należy dodać, że sekcjami Międzynarodowego Związku są samodzielne organizacje zrzeszające spółdzielnie z różnych krajów, działające w określonej branży. Wśród tych sekcji jest m.in. światowa organizacja spółdzielni mieszkaniowych, która nosi angielską nazwę: Co-operative Housing International (c/o  225 Metcalfe Street, Suite 311, Ottawa, Ontario, Kanada, strona internetowa: www.housinginternational.coop, e-mail:  JLapalme@chfcanada.coop). Do tej organizacji należy z Polski tylko jeden, ale za to największy związek rewizyjny spółdzielni mieszkaniowych, którym jest Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Tęczowo

W 1925 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przyjął dla ruchu spółdzielczego wzór flagi z siedmioma poziomymi pasami: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, błękitnym, granatowym i fioletowym. Zapewne przypadek sprawił, że w 1978 r. taką samą flagę przyjął ruch na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów). Stąd geje na swoje parady zabierają chorągiewki spółdzielcze, te same, które z okazji Dnia Spółdzielczości powiewały na przykład nad spółdzielczymi sklepami spożywczymi „Społem”.
Polska fantazja ułańska
Kiedy w Turcji ustanowiono republikę, to rządzący tym krajem Kemal Pasza nakazał przetłumaczenie całego, sprawdzonego już w praktyce, systemu prawa Szwajcarii i dostosowanie go do tureckich realiów.  Ale w Polsce nikt by takiej decyzji nie podjął. Bo u nas wszystko się robi od nowa, jakbyśmy żyli w kosmosie, bez kontaktu z innymi państwami. Bo w naszym kraju nic nie może być proste i oczywiste, nawet jeżeli w innych krajach się to udaje. Dlatego w Polsce latami majstruje się przy ustawach, w tym także przy Prawie spółdzielczym, tworząc przy okazji moc furtek i kruczków prawnych. Ta zaiste polska, prawdziwie ułańska, fantazja, samowolka i partyzantka dotyczy też rzeczy trywialnych. Stąd „jaja” wynikają na każdym kroku.
Dlatego w Polsce są aż dwa środowiskowe święta znane jako Dzień Spółdzielczości. Bo oto Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r. ustalił Dzień Spółdzielczości na 1 lipca, nie zważając na to, że co roku w pierwszą sobotę lipca jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Jezeli zatem w konkretnym roku pierwsza sobota wypada 2 lipca, to są w spółdzielni dwa dni świąteczne z rzędu, ale może być i tak, że pierwsza sobota jest 7 lipca, a wtedy świętowanie, łącznie z następną niedzielą, przybiera postać oktawy! Dobrze chociaż, że co kilka lat obydwa terminy święta spółdzielców się pokrywają i wtedy jest mniej o jedną okazję do wywieszania tęczowej flagi i picia w biurze Zarządu „symbolicznej kawy”.

Jak majstrowano ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Przed wojną wyróżniano dwa typy spółdzielni mieszkaniowych:
l mieszkaniowe typu lokatorskiego:  przydzielały swoim członkom lokale w domach wielorodzinnych na prawie użytkowania i wzmocnionego najmu,
l budowlano-mieszkaniowe: budowały i przekazywały swoim członkom na własność domy jednorodzinne z działką lub prawo odrębnej własności lokali w domach wielorodzinnych.
Zmieniono to w 1961 r., ustanawiając aż trzy rodzaje „spółdzielni budownictwa mieszkaniowego”:
l mieszkaniowe: przyznawały członkom niezbywalne i niedziedziczne prawo do lokalu w domu wielorodzinnym (mieszkania lokatorskie),
l budowlano-mieszkaniowe: przyznawały zbywalne i dziedziczne prawo do lokalu w domu wielorodzinnym (mieszkania własnościowe),
l budowy domów jednorodzinnych: były tworzone tylko na czas realizacji inwestycji, budowały domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub segmentowej i przekazywały je członkom na własność po spłacie przez nich kredytów i zadłużeń, a następnie rozwiązywały się.
W 1972 r. został wprowadzony jeszcze jeden typ spółdzielni:
l mieszkaniowe lokatorsko-własnościowe – które mogły przyznawać wszystkie wyżej wymienione rodzaje mieszkań, z prawem lokatorskim lub własnościowym oraz prawo do domu jednorodzinnego, przy czym członkom tych spółdzielni przyznano prawo przekształcenia mieszkania lokatorskiego na własnościowe.
Ostatecznie ustawa z 1982 r. – Prawo spółdzielcze zlikwidowała podział spółdzielni mieszkaniowych na różne typy i każda może budować wszystkie rodzaje budynków mieszkalnych.
Kolejne zmiany wprowadziła ustawa z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jak jest obecnie z prawem do lokalu

Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe mogą swoim członkom przyznawać:
l spółdzielcze prawo do lokalu typu lokatorskiego,
l spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
l spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego typu własnościowego,
l spółdzielcze prawo do garażu,
l odrębną własność lokalu mieszkalnego,
l odrębną własność lokalu użytkowego.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielczego wymaga aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli większość lokali w budynku (liczona według posiadanych udziałów w nieruchomości) stanowi odrębną własność, to ich właściciele mogą odłączyć się od spółdzielni i założyć wspólnotę mieszkaniową.

Prawo spółdzielcze a ustawa z 2000 roku

Wciąż obowiązująca, z wprowadzonymi na przestrzeni 34 lat licznymi zmianami, ustawa z 1982 r. – Prawo spółdzielcze składa się z części ogólnej i z części szczegółowej. Część ogólna zawiera przepisy, które dotyczą wszystkich spółdzielni, m.in. spółdzielni mieszkaniowych. W części szczegółowej były m.in. przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale je usunięto w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Także ta ustawa była już wielokrotnie modyfikowana. Jej aktualny tekst jednolity został wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dziennik Ustaw RP z 2013 r., pozycja 1222). W Internetowym Systemie Aktów Prawnych (pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001222) jest dostępne do pobrania obowiązujące „na dziś” brzmienie tekstu jednolitego tej ustawy, ujednolicone z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015 r. (Dziennik Ustaw RP z 2015 r.,  pozycja 201).

Po co jest spółdzielnia i czego jej nie wolno

Pierwszy ustęp pierwszego artykułu ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w obecnym brzmieniu wyjaśnia, po co spółdzielnie mieszkaniowe istnieją: „Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.” W następnym ustępie zostało stwierdzone, że „Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków”. Jasne? Tak, to jest na pewno jasne, napisane czarno na białym. Skąd więc narzekania? Czy komuś nie zależy na tym, co leży u podstaw spółdzielczości, żeby współpracować we wspólnym interesie?  

(cdn.)

Udostępnij:

3 komentarzy

 • obiektywny

  Zboczeńcy i Spółdzielcy pod jedną tęczową flagą,przynajmniej teraz mam wiedze kto wydymał Mieszkańców spółdzielni Jura w Częstochowie.
  Dobry artykuł,dziękuje.

 • obiektywny

  Zboczeńcy i Spółdzielcy pod jedną tęczową flagą,przynajmniej teraz mam wiedze kto wydymał Mieszkańców spółdzielni Jura w Częstochowie.
  Dobry artykuł,dziękuje.

 • linpiao

  Jako świadomy nieczłonek spółdzielni serdecznie pier… świadomych i nieświadomych członków.Macie to, co wyspółdzielniliście.

 • linpiao

  Jako świadomy nieczłonek spółdzielni serdecznie pier… świadomych i nieświadomych członków.Macie to, co wyspółdzielniliście.

 • oksa

  Spółdzielnie mieszkaniowe to relikt komuny !

 • oksa

  Spółdzielnie mieszkaniowe to relikt komuny !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content