Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nabór do Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej…”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., a także termoizolacji budynku na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”.

Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości w których prowadzona jest działalność polegająca na:

* świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

* prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)

* prowadzeniu noclegowni albo ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

* działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),

* prowadzeniu działalności systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.),

* prowadzeniu działalności z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

* prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.),

* prowadzeniu działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),

* prowadzeniu działalności archiwalnej, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

* prowadzeniu działalności z zakresu ochotniczej straży pożarnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.),

* prowadzeniu działalności zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

* prowadzeniu działalności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,

* prowadzeniu działalności z zakresu administracji publicznej,

* prowadzeniu działalności niegospodarczej przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700).

Dofinansowanie w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 250.000,00 zł.

Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z innymi środkami finansowymi lub z dofinansowaniem ze środków Funduszu wyłącznie w formie pożyczki. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki należy złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na stronie internetowej Funduszu. Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki i jej wysokość od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe oraz od ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Nabór wniosków będzie odbywał się od dnia 29.01.2024 r. do 29.03.2024 r. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5.000.000 zł. Dopuszcza się zmianę alokacji w trakcie trwania programu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. Szczegóły na https://www.wfosigw.katowice.pl/program-poprawa-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-slaskim-odnawialne-zrodla-energii-w-obiektach-uzytecznosci-publicznej.html

Na zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o wyższej wartości niż dopuszczona w niniejszym konkursie, istnieje możliwość aplikowania o środki w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content