Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Miasto nie zarobiło ani złotówki, a powinno!

„Naszym zdaniem za zaistniałą sytuację sprzedaży kamienicy przy Al. NMP 49 – personalnie odpowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk [SLD]. To on zabrał nieruchomość spod władania miasta i przekazał ją spółce miejskiej ARR. To on pozwolił, by prezes tej spółki Marcin Kozak, bawił się w jakieś podejrzane Dialogi z Inwestorami, zamiast przeprowadzić przejrzysty przetarg. To on wreszcie dopuścił do sprzedaży miejskiego mienia, z czego ani złotówka nie trafiła do budżetu miasta.My mieszkańcy bloków, sąsiadujących z Aleją 49, ale przede wszystkim jako częstochowianie, chcielibyśmy wiedzieć, co Agencja Rozwoju Regionalnego zamierza zrobić z 3 milionami złotych ze sprzedaży kamienicy?”

Pytania mieszkańców przekazaliśmy Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

– Na jaki cel ARR zamierza przeznaczyć pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości w Alejach?
„Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Pani zapytaniu zostaną przeznaczone na cele statutowe Spółki. Zgodnie z postanowieniami statutu celem działalności Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, przygotowanie przedsiębiorców i struktur otoczenia biznesowego do współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z instytucjami Unii Europejskiej, dostosowanie ofert małych i średnich przedsiębiorców z regionu częstochowskiego do wymagań rynku europejskiego oraz ułatwianie im dostępu do innowacyjnych, nowoczesnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarządzania. Celem jest także minimalizowanie zagrożenia bezrobociem przez wspieranie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, wsparcie dla samorządów zamierzających zracjonalizować zarządzanie mieniem komunalnym oraz wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej, a także wszelkich inicjatyw przynoszących pożytek regionalnej społeczności. Do istotnych celów spółki zalicza się również inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej oraz aktywizacja działalności instytucji, organizacji społecznych, samorządowych oraz podmiotów gospodarczych poprzez szeroko rozumianą działalność informacyjną, promocyjną i szkoleniową.”

– Jakie inwestycje obecnie realizuje ARR?
„W zakresie dotyczącym zapytania zawartego w punkcie 2 wskazujemy, że jest ono niejednoznaczne, gdyż nie sprecyzowano w nim w jaki sposób rozumiane jest pojęcie „inwestycji”. Pojecie „inwestycji” wiązać można m.in. z inwestycją odtworzeniową, modernizacyjną, rozwojową, strategiczną, a z punktu widzenia przedmiotu inwestycji wyróżnić można m.in. inwestycje rzeczowe, finansowe, czy inwestycje w kapitał ludzki. Jednocześnie informujemy, że obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie nie realizuje inwestycji polegającej na budowie lub modernizacji budynku.”

– Kredyty – jakiej wartości i na jaki cel – ma zaciągnięte na dzień dzisiejszy ARR i czy wymagały one poręczenia, a jeśli tak, to kto go udzielił?
„W odpowiedzi na pytanie dotyczące kredytu informujemy, iż obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. posiada jeden kredyt, który został zaciągnięty w celu sfinansowania budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 3.750.000,00 zł, z tym, że w lipcu 2018 roku kwota pozostająca do spłaty wynosiła 3.421.000,00 zł. Zaciągnięcie ww. kredytu nie wiązało się z koniecznością poręczenia jego spłaty przez inne osoby.”

– Prosimy o udostępnienie nam bilansu spółki za ostatnie 5 lat oraz o informacje dotyczące wynagrodzeń zarządu spółki.
„Bilanse Spółki za ostatnie 5 lat dostępne są w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (adres Sądu: ul. Żwirki i Wigury 9/11, Częstochowa). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznych, która znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. W świetle normy prawnej wynikającej z przywołanego powyżej przepisu ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania, gdy informacja publiczna jest dostępna dla osoby zainteresowanej w innym trybie. 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zgodnie z normami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składa we właściwym rejestrze sądowym m.in. roczne sprawozdania finansowe, w tym bilanse Spółki. Jak stanowi art. 8 i art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym rejestr ten jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Elementem składowym tego prawa jest m.in. dostęp do bilansów. W świetle przytoczonej regulacji prawnej posiada Pani możliwość uzyskania informacji dotyczącej bilansów Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A – w trybie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
W zakresie dotyczącym wynagrodzenia Zarządu Spółki wskazujemy, że informacje o wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie przez każdego z członków Zarządu podlegają udostępnieniu w ramach oświadczeń majątkowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowie. W świetle obowiązującego stanu prawnego informacje publiczne udostępnione poprzez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej wyłączone są z obowiązku udostępnienia na indywidualny wniosek. Uwagę na to zwrócił m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 2479/11 wskazując, że: „Organ administracji publicznej w przypadku informacji udostępnionej w  Biuletynie Informacji Publicznej nie ma obowiązku dokonywania wydruków z Biuletynu i przesyłania ich żądającemu.” Przytoczona teza znajduje zastosowanie również w niniejszej sprawie. Zaznaczamy, że dane umieszczone w oświadczeniach majątkowych dotyczą okresu do 2017 r. Wskazanie zawarte we wniosku „za ostatnie 5 lat” traktujemy jako dotyczące zakończonych lat kalendarzowych.”

***

No cóż, z gradu prawniczych sformułowań trudno cokolwiek zrozumieć. 
…i żeby nie było wątpliwości. 
Od lat ARR nie odpowiada na pytania Redakcji, bo i ta korespondencja podpisana przez Martę Lichosik i Martę Potrzebowską, nie jest odpowiedzią na nasze pytania, a z kolei brak konkretów daje nam prawo do własnej interpretacji. Nie wiadomo, na co dokładnie ARR zamierza przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przy Al. 49, można jedynie przypuszczać, że część, a może nawet całość pochłoną wynagrodzenia.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content