Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wypijmy za błędy na górze!

5 mln zł rocznie [4 mln 800 tys. zł w 2012 roku – red.] zarabia budżet miasta na spożywanym przez nas alkoholu. Na co władze przeznaczają pieniądze z tak zwanego korkowego? Tego nie sposób precyzyjnie ustalić, bo sami urzędnicy gubią się w wydumanych przedsięwzięciach.

Dlaczego prezydent Matyjaszczyk zniósł prohibicję na Dekabrystów? By powiększyć budżet miasta. Chwalebny to czyn, chociaż intencje prezydenta nie mają nic wspólnego z podlizywaniem się studentom czy troską o rozkwit drobnego biznesu „knajpowego”. Matyjaszczykiem kierował pragmatyzm – przypływ dużych pieniędzy, które wydawać można na co i jak się chce, poza wszelką kontrolą.
Podatek nazywany w Częstochowie korkowym, a w innych miastach kapslowym, pochodzi z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ściąganych od sklepów i punktów gastronomicznych. Wydatek to nie mały, chodzi o kilka tysięcy złotych rocznie dla każdego punktu sprzedaży. Im więcej wypijamy alkoholu, tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu miasta. Środki te, zgodnie z ustawą, muszą być przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W teorii nie można ich wydać na każdą miejską potrzebę. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie precyzuje jednak, co oznacza owa profilaktyka.
Każdy coś bierze
Uzyskanie dogłębnych informacji, na co miasto Częstochowa wydaje prawie 5 mln zł jest niemożliwe, gdyż korkowe to magia pozorów przy zerowych efektach. Pieniądze wędrują do wydziałów urzędu, gdzie są „mieszane” z innymi dochodami miasta. Część znaczonych środków z „alkoholówki” pochłaniają bieżące działania wydziałów związane z profilaktyką (?), część natomiast trafia do organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert niejednokrotnie pozorują walkę z alkoholizmem i jego skutkami. Korkowe zasila również budżety innych jednostek miasta i nie tylko – MOPS, ośrodki opiekuńcze (świetlice, koła), MONAR, kluby abstynenckie, szkoły, organizacje kościelne, kluby sportowe. Działania instytucji opłacanych z korkowego pewnie jakieś są, ale niestety mało widoczne i  przeważnie bez sensu.
Ponad 200 tys. zł z 5 mln puli pochłania Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na „własne funkcjonowanie”, w tym na wynagrodzenia dla członków komisji (prócz pracowników magistratu). 15-osobowy zespół na spotkaniach plenarnych i roboczych zajmuje się m. in. zapobieganiem powstawaniu nowych problemów alkoholowych, a także orzeczeniami obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu.
Organ nadzoru, jakim jest Komisja, również nie uchronił się od pomyłek. W sprawozdaniu za rok 2011 czytamy: “inne cele związane z profilaktyką”. Jakie? – pozostaje tajemnicą.
Pomysły na korkowe
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nadzorujące finanse gmin izby obrachunkowe próbują przeciwdziałać marnotrawieniu pieniędzy przeznaczanych na profilaktykę antyalkoholową i wykorzystywaniu ich do innych celów. Szkopuł w tym, że ustawodawca nie wyznaczył granic, co profilaktyką jest, a co jest już manipulacją i nadużyciem władz miasta. Jeśli stowarzyszenie dostało pieniądze z „alkoholówki” na zakup kawy, wydatek łatwo uzasadnić – członkowie organizacji wolą kawę od alkoholu, więc działają zapobiegawczo. Absurdów pod hasłem profilaktyki nie brakuje w całym kraju. PARPA nie dopuściła na przykład – na szczęście nie w Częstochowie – do sfinansowania pomysłu monitorowania ulic, co miało służyć “wychwytywaniu osób nietrzeźwych”. Zapobiegła też wydaniu pieniędzy z korkowego na budowę muru cmentarnego, choć władze argumentowały, że na cmentarzu pochowanych jest wiele osób, które zmarły z przepicia.
Częstochowa również ma swojego „michałka”. Z tegorocznego korkowego zabezpieczono 1 mln zł na budowę kompleksu sportowego przy szkole nr 31. I chociaż cel jest szczytny PARPA ostrzega: „jest to wydatek niezasadny”. Szkoda, że żaden z urzędników prezydenta Matyjaszczyka nie skonsultował wcześniej pomysłu z Agencją, do której trzeba będzie wysłać roczne sprawozdanie z wydatkowanych pieniędzy z zezwoleń.
Alkoholizm można zwalczać na wiele sposobów, jak dotąd żaden nie okazał się w pełni skuteczny. Szwedzi podnieśli ceny alkoholu i ograniczyli liczbę jego punktów sprzedaży, Niemcy postawili na leczenie na koszt państwa osób uzależnionych i wspieranie finansowe ich rodzin. W USA alkoholikom pomagają tysiące stowarzyszeń otrzymujących pieniądze od państwa i prywatnych sponsorów. W Polsce działa wiele programów, czyli tak naprawdę żaden. Zwalczanie alkoholizmu fikcyjnymi działaniami ośmiesza jedynie całą ideę i jej sens.

Co wiemy o korkowym w naszym mieście? Jedyną realną rzeczą, z którą mamy do czynienia w Częstochowie, a dotyczącą walki z alkoholizmem, są duże pieniądze – 5 mln zł rocznie. Programy antyalkoholowe to podobno forma uspokojenia sumienia samorządu… Jak jest z sumieniem naszych władz?

***

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych miasta Częstochowy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym:
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – zadanie: „FRED w Częstochowie” – kwota dotacji: 4.000 zł
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – „Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków” – 2.000 zł
Komenda Hufca ZHP w Częstochowie – „Młodzi – młodym” – szkolenia młodych liderów – 5.000 zł
Stowarzyszenie MONAR – Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 13.250 zł
Stowarzyszenie MONAR – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) – 18.000 zł
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – Profilaktyczno-terapeutyczny program dla młodzieży i rodziców
w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych – 10.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” – Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 3.000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Miasta, Regionu i Mieszkańców „Życie Częstochowskie” –  „Bawię się – nie biorę” – 3.750 zł
Stowarzyszenie „SOS-WZW” – Akcja bezpłatnych badań anty HCV i anty Hbs-Ag – 2.000 zł
Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ” – „Trzeźwo znaczy zdrowo” – 24.500 zł
Klub Abstynenta „Wytrwałość” – „Działalność bieżąca i merytoryczna” – 20.300 zł
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Rozsądek” – „Działalność bieżąca i merytoryczna” – 25.300 zł
Klub Abstynenta „Ostoja” – „Działalność bieżąca i merytoryczna” – 28.400 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Jest Nadzieja” – Punkt informacyjno-konsultacyjny – 15.000 zł
Fundacja Chrześcijańska „Adullam” – Klub Abstynencki „Droga do wolności” – 10.300 zł
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej – Prowadzenie Punktów Pomocy Socjalnej – 10.000 zł
RAZEM: 204.800 zł

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2012 roku:           
1. Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych – 158.960 zł
2. Pomoc osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy – 503.066 zł
3. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – 359.800 zł
* Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 41.000 zł
* Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 123.800 zł
* Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – 36.760 zł
* Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi – 152.240 zł
* Wiosna studentów 2012 – 6.000 zł
4. Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej – 10.000 zł
5. Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (świetlice socjot.) – 593.670 zł
6. Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy – 135.000 zł
7. Pozostałe zadania realizowane w ramach programu i bieżąca działalność MKRPA – 234.781 zł
8. Profilaktyka poprzez sport – 50.000 zł
9. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – Profilaktyka poprzez sport – 700.000 zł
10. Wydział Sportu – Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych – 73.500 zł
11. Wydział Edukacji – Małe Formy Teatralne – 1.800 zł
12. Wydział Zdrowia – Programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych – 58.040 zł
13. Ośrodek Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym – 1.495.383 zł
14. MOPS (OIK) – 502.000 zł
RAZEM: 4.876.000 zł

Skład osobowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie (29. marca. 2011 roku):
1. Przemysław Koperski (przewodniczący) – zastępca prezydenta Miasta Częstochowy
2. Joanna Bar – prezes Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia “Region”
3. o. Ryszard Bortkiewicz – proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Częstochowie, Koordynator Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy Jasnej Górze
4. Małgorzata Długosz – nadkomisarz Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie
5. Wojciech Imiołczyk – członek Naczelnej Organizacji Technicznej
6. Zbigniew Jadczak – prezes Zarządu Stowarzyszenia Abstynenckiego .Północ”
w Częstochowie
7. Maciej Krasucki – Honorowy członek Klubu Abstynenta Wytrwałość
8. Alina Kula – kurator Sądu Okręgowego w Częstochowie
9. Andrzej Mierzwa – zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami
Alkoholowymi w Częstochowie
10. Małgorzata Nowak – kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Częstochowie
11. Bartłomiej Osyra – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy “Progresja”
12.  Bożena Szecówka – zastępca naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy
13. Karina Szewczyk – członek Akademickiego Związku Sportowego
14. ks. Józef Zielonka – wicedyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, prezes Stowarzyszenia .Cornmunio in Christo”.
* 30 listopada 2011 roku do składu Komisji powołany został Henryk Kowalski – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie.
* 4 kwietnia 2012 roku Henryk Kowalski został odwołany, a powołano Agnieszkę Kowal-Smugowską – zastępcę dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Społecznej Grupom Wybranym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
* 14 sierpnia 2012 roku ze składu Komisji odwołano Bartłomieja Osyrę, a powołano Sebastiana Nieradkiewicza – zastępcę przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej.

Opłaty za pierwsze zezwolenia:
* 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
* 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
* 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.
W kolejnych latach stawka zależy od wartości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Jeśli sprzedaż piwa lub wina przekroczy 37,5 tys. zł, opłata wynosi 1,4 proc. W wypadku mocniejszych alkoholi od obrotu przekraczającego 77 tys. zł nalicza się opłatę w wysokości 2,7 proc. Przy niższej wartości sprzedaży obowiązuje stawka jak za pierwsze zezwolenie.
Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalona przez Radę Miasta w 2011 roku wynosi 500 sklepów oraz 400 lokali gastronomicznych.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • marcel@op.pl

  To kolejna miejska granda…
  Plan wydatków budżetu miasta na 2012 na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” to wydatki bieżące 4 530 000 zł (wpływy z „korkowego”), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 1 256 285 (28%), chyba w tym albo ponad to (?), blisko ćwierć miliona (250 000 zł) roczne wynagrodzenia członków (12/14) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za „posiedzenia”…
  Trzeba przestać pić by nie sponsorować darmozjadów.
  Nie pomoże kontrola NIK ani RIO – być może działania obywatelskie analogiczne do tych, w których obywatele sprawdzają, w jaki sposób wydawane są pieniądze ze sprzedaży alkoholu – w kilkunastu miejscowościach zainaugurowano program monitorowania tzw. funduszu korkowego, realizowany w ramach projektu „Mocna Straż” Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, mogłyby ujawnić celowość, trafność, użyteczność i efektywność realizowanych programów “przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” i wydawanej kasy z budżetu miasta…

 • marcel@op.pl

  To kolejna miejska granda…
  Plan wydatków budżetu miasta na 2012 na „przeciwdziałanie alkoholizmowi” to wydatki bieżące 4 530 000 zł (wpływy z „korkowego”), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 1 256 285 (28%), chyba w tym albo ponad to (?), blisko ćwierć miliona (250 000 zł) roczne wynagrodzenia członków (12/14) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za „posiedzenia”…
  Trzeba przestać pić by nie sponsorować darmozjadów.
  Nie pomoże kontrola NIK ani RIO – być może działania obywatelskie analogiczne do tych, w których obywatele sprawdzają, w jaki sposób wydawane są pieniądze ze sprzedaży alkoholu – w kilkunastu miejscowościach zainaugurowano program monitorowania tzw. funduszu korkowego, realizowany w ramach projektu „Mocna Straż” Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, mogłyby ujawnić celowość, trafność, użyteczność i efektywność realizowanych programów “przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” i wydawanej kasy z budżetu miasta…

 • august19551@onet.eu

  członek Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej Klubu Abstynenta Korona w Wałczu.
  > >
  > >
  > > Mamy Gorącą prośbę może nam ktoś w końcu pomoże ..Działam od 1994 roku w stowarzyszeniu Klubu Abstynenta Korona W Wałczu jako członek zarządu Komisji Rewizyjnej..
  > >
  > > Mam Pytanie do Ludzi w Urzędach jak można dzielić pieniądze np, na Kluby dajmy na to choćby na Klub Abstynenta Korona w Wałczu , jeśli z Danej Komisji dzielącej te pieniądze nikt nigdy nie pokazał się w naszym Klubie Abstynenta Korona, i nawet nie wie dobrze na czym polega działalność naszego klubu nikt w Urzędzie też nie chce nikogo z naszego stowarzyszenia do Komisji do spraw uzależnien w Urzędzie Miasta, pytam czemu???Nie wie też nikt z Komisji o tym że Klub jest otwarty codziennie od 17 tej do 20 tej i na czym polega jego działalnośc,, że w poniedziałki działa DDA grupa Dzieci Dorosłych Alkoholików,we wtorek grupa wsparcia dla Kobiet ,a środy Miting AA, w czwartek AŻ- Anonimowe żarłoczki, w piątek AA Miting od 17-20, w każdym miesiącu sa po dwie terapie włąśnie dzisiaj od 8,30 do 13 terapia al-anon i terapie indywidualne z terapeutą z Piecewa, w każdy trzeci wtorek terapie z Trapeutą z Gniezna ,Pytam kto z Urzędu Miasta był chociaż raz zobaczyć w piątek ile osób przychodzi na mitingi i jak ten Klub Bardzo jest potrzebny ludziom, Ostatnio Ludzie odchodzą z Klubu AA z plebani i coraz więcej osób przychodzi do nas, a Urząd Miasta wciąż nam robi pod górkę nasz klub wyremontowaliśmy , wymalowali połozyliśmy nowe wykładziny, zakupiliśmy meble do klubu sami,a teraz chce się nas stąd wyrzucić,, i tak się dzieje od dwóch lat,pytam gdzie mają Ci ludzie chodzić, Tu w spółdzielni sa całkowicie anonimowi, za lokal płacimy nie dużo z mediami,nigdzie taniej nie znajdziemy takiego lokalu w Wałczu,zawsze co dziennie osoby nawet z całej Polski mogą przyjechać czy z Wałcza wpaść na kawę po 17 tej,Nasz Klub musi działać bo pomaga ludziom wyjść z nałogu Picia , pomaga Kobietom i dzieciom borykającym się z pijącymi osobami w rodzinie, z Klubu naszego wyszło bardzo dużo ludzi wyleczonych i działających obecnie super w społeczeństwie , nigdzie w żadnym mieście nie kładzie się takich kłód pod nogi jak Tutaj w Wałczu Klubowi Abstynenta Korona, i naszemu Stowarzyszeniu,
  > >
  > >
  > >
  > > Co raz więcej przychodzi ludzi z problemami do naszego Klubu ,Nasze Stowarzyszenie dba o to aby ludzie mieli dobre warunki do trzeźwienia , i radzenia sobie z Trudnymi sytuacjami,pomagamy Ich rodzinom itd,,Klub Mieści się W spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu jest to idealne miejsce ponieważ każdy kto Tu wchodzi ,wchodzi anonimowo,A Teraz słyszymy że możemy być stąd usunięci ponieważ dla Urzędu Miasta kwota którą nam dają na czynsz wydaje się za duża, Pieniądze te sa dzielone z tak zwanego Kapslowego czyli z pieniędzy wpływających do Budżetu Miasta za alkohol kupiony w naszym mieście, ,za czynsz z mediami miesięcznie płacimy nie drogo 1200zł,bo taniej juz nigdzie nie dostaniemy z mediami lokalu, nigdzie nie dzieje się tak jak Tu w Wałczu,w Złotowie Burmistrz miasta przyznaje bardzo dużo na cele klubu AA , ponieważ wie że ludzie którzy wytrzeźwieją zaczną pracować na korzyść miasta u nas niestety jest to nie zauważalne,i nie doceniane,
  > >
  > > — Ostatnio nawet utworzono Klub Abstynenta w Tucznie, i tam bardzo pomaga im Starosta , a Tu u nas stara się robić wszystko aby klub w końcu przestał działać w ogóle, wiem że na Plebani jest też Grupa AA, ale to jest tylko Grupa, nie Klub Abstynenta u nas nawet z po za Wałcza w każdej chwili może sobie ktoś przejeżdżający przez Wałcz wpaść po 17 tej na miting lub chociaz na kawę, żeby podzielić się z nami swoimi problemami, zawsze po17 tej -20 tej ktoś tu czuwa na dyżurze,
  > >
  > > może ktoś z Waszych ludzi Pomoże nam w Tym aby ten nasz Klub pozostał w Spółdzielni Mieszkaniowej,ponieważ warunki mamy tu super, i opłaty nie są przesadzone , bo 1200 zł z mediami to chyba raczej nie jest drogo, ja za swoje mieszkanie płacę 300zł + światło 150 zł + woda 120 zł =570 zł i to jest tylko za dwie osoby pytam więc czy 1200 zł na dużo więj osób to dużo bo chyba z mediami to nie dużo taniej w Wałczu nie dostaniemy bo juz chodziliśmy i szukali,,do klubu w każdą srodę przychodzi na ogół 10-15 osób na miting, więc za samą wodę ile by było + energia czajnik elektryczny zrobienie herbatki czy kawy ile prądu,, więc chyba taniej juz w Wałczu lokalu nie znajdziemy z takimi warunkami, w piątki przychodzi jeszcze więcej osób na miting AA bo nawet do 20 paru osób,,teraz w lecie może ciut mniej,bo czas urlopowy,Jutro np, ja mam dyżur jako wolontariat od 17 tej do 20 tej,
  > >
  > > niech nam ktoś pomoże bo Klub dla Tych ludzi potrzebujących musi istnieć, coś Urząd Miasta przebąkuje że dadzą nam inny lokal z tego co się już dowiedziałam ma Być to mieszkanie nad byłą (Słodką dziurką) na przeciwko poczty na pierwszym piętrze, ten lokal chyba raczej nie będzie odpowiadał naszym wymogom byliśmy go zobaczyć samo wejście jest tam jak na melinę pijacką w środku ruina kompletna na sam remont tego lokalu meliny musiał by Urząd Miasta wydać co najmniej z 50 tysięcy a w tej chwili nie mają dla nas 4 tysięcy na dopłatę do czynszu , wiemy o tym dokładnie że Urząd miasta powinien nam zabezpieczyć lokal na terapie itp, ,aha a u góry nad tym lokalem mieszkają ludzie , pytam jak będziemy mogli zrobić jakakolwiek zabawę dla naszych ludzi , np, Sylwester który w spółdzielni jest robiony co roku, Co Roku robimy WIGILIĘ dla naszych ludzi wtedy przychodzi dużo ludzi z dziećmi,jest jakiś tam hałas który na pewno nie przejdzie w tym mieszkaniu które chce nam dac Urząd Miasta,W Spółdzielni Miasta zawsze jak robimy jakieś zabawy sa one powiązane z zabawami Pana Skwarka który ma salę bankietową i w tym czasie jak on robi zabawę na dole my robimy u góry u Nas, , więc nic nikomu nie przeszkadza, Nikt nigdy z Komisji do spraw uzależnień, nie zawitał do nas do klubu w piatek na miting otwarty , jak zapraszamy to zawsze osoby zapraszane nie mają czasu !!!! pytam czy tak nas się ma gdzieś zupełnie,że tylko się nas Toleruje jako KLUB>> w innych miastach Burmistrzowie i Urzędy pomagają w działalności Tu się kładzie kłody pod nogi,Pamiętam jeszcze czas jak Burmistrzem Był Pan Tuderek ŚP< ten Burmistrz nam pomagał. mogliśmy nawet zrobić Festyn Trzeźwościowy , teraz nie możemy pieniędzy otrzymać na czynsz, w tej chwili powiedziano nam że na czynsz dostajemy do sierpnia , pytam i co dalej, mamy zostawić naszych ludzi na pastwę losu????? Ludzie przychodzą się leczyć do naszego klubu, masa ich odeszła z AA z Plebani ze znanych nam Tylko powodów nie będę ich wywlekać na forum,, to możemy powiedzieć jeśli ktoś nas odwiedzi w Klubie, bardzo prosimy o pomoc, chodzi nam Tylko o to aby pozostawiono nas w Klubie w Spółdzielni mieszkaniowej jest Tu Pełna anonimowość ludzie sa Tu Przyzwyczajeni,My Jako Osoby prywatne wozimy za swoje pieniążki osoby na Terapie i do ośrodków odwykowych bez pobierania jakichkolwiek opłat od ludzi potrzebujących, chcemy tylko działac nadal w dobrej sprawie, a robi się wszystko aby nam zamknąć klub, Jeśli Tu nam nikt nie pomoże będziemy Pisać do Warszawy choćby do Prezydenta Elekta, i Komisji w Warszawie, takie Kluby nie mogą być zamykane ,, zapraszamy w piatek o 17,45 do naszego klubu, prosze o wiadomośc mój tel > > 501 722 723
  > >
  > >
  > >
  > >
  > > Członek Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej Klubu Abstynenta KORONA w Wałczu
  > >
  > >
  > > PS, Czekam na odpowiedź pozdrawiam serdecznie,
  > >
  >
  > ps, Spóldzielnia Mieszkaniowa w Której jesteśmy jest nam bardzo przyjazna,jesteśmy tu całkowicie anonimowi, co jest bardzo ważne dla ludzi z problemem,szukalismy w całym mieście innego lokalu , wszędzie są dużo mniejsze gdzie się nie pomieścimy i dużo droższe , bo poniżej 1600 zł nikt nie schodzi, Chcieliśmy w tym roku zrobić Festyn Dni Trzeźwościowych z pomocą terapeutów i zaproszonych Raperów, ale niestety nie możemy wyjśc do ludzi na zewnątrz żeby pokazać ludziom na czym polega problem picia i trzeźwienia, jak widać niestety nie mamy za grosz pomocy od Urzędników, pomoc kończy się na przyznaniu pieniędzy na terapię i na czynsz do sierpnia a co dalej, ??? terapie mamy do grudnia ,ludzie musza miec pomieszczenie na Mitingi,nie wszyscy chcą chodzić np, na grupę która jest przy plebanii w Wałczu bo ostatnio z tamtej grupy większość przeszła do nas,

  Pozdrawiamy Stowarzyszenie Abstynentów Korona
  Lubię to! · Komentarz ·
  Udostępnij

 • august19551@onet.eu

  członek Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej Klubu Abstynenta Korona w Wałczu.
  > >
  > >
  > > Mamy Gorącą prośbę może nam ktoś w końcu pomoże ..Działam od 1994 roku w stowarzyszeniu Klubu Abstynenta Korona W Wałczu jako członek zarządu Komisji Rewizyjnej..
  > >
  > > Mam Pytanie do Ludzi w Urzędach jak można dzielić pieniądze np, na Kluby dajmy na to choćby na Klub Abstynenta Korona w Wałczu , jeśli z Danej Komisji dzielącej te pieniądze nikt nigdy nie pokazał się w naszym Klubie Abstynenta Korona, i nawet nie wie dobrze na czym polega działalność naszego klubu nikt w Urzędzie też nie chce nikogo z naszego stowarzyszenia do Komisji do spraw uzależnien w Urzędzie Miasta, pytam czemu???Nie wie też nikt z Komisji o tym że Klub jest otwarty codziennie od 17 tej do 20 tej i na czym polega jego działalnośc,, że w poniedziałki działa DDA grupa Dzieci Dorosłych Alkoholików,we wtorek grupa wsparcia dla Kobiet ,a środy Miting AA, w czwartek AŻ- Anonimowe żarłoczki, w piątek AA Miting od 17-20, w każdym miesiącu sa po dwie terapie włąśnie dzisiaj od 8,30 do 13 terapia al-anon i terapie indywidualne z terapeutą z Piecewa, w każdy trzeci wtorek terapie z Trapeutą z Gniezna ,Pytam kto z Urzędu Miasta był chociaż raz zobaczyć w piątek ile osób przychodzi na mitingi i jak ten Klub Bardzo jest potrzebny ludziom, Ostatnio Ludzie odchodzą z Klubu AA z plebani i coraz więcej osób przychodzi do nas, a Urząd Miasta wciąż nam robi pod górkę nasz klub wyremontowaliśmy , wymalowali połozyliśmy nowe wykładziny, zakupiliśmy meble do klubu sami,a teraz chce się nas stąd wyrzucić,, i tak się dzieje od dwóch lat,pytam gdzie mają Ci ludzie chodzić, Tu w spółdzielni sa całkowicie anonimowi, za lokal płacimy nie dużo z mediami,nigdzie taniej nie znajdziemy takiego lokalu w Wałczu,zawsze co dziennie osoby nawet z całej Polski mogą przyjechać czy z Wałcza wpaść na kawę po 17 tej,Nasz Klub musi działać bo pomaga ludziom wyjść z nałogu Picia , pomaga Kobietom i dzieciom borykającym się z pijącymi osobami w rodzinie, z Klubu naszego wyszło bardzo dużo ludzi wyleczonych i działających obecnie super w społeczeństwie , nigdzie w żadnym mieście nie kładzie się takich kłód pod nogi jak Tutaj w Wałczu Klubowi Abstynenta Korona, i naszemu Stowarzyszeniu,
  > >
  > >
  > >
  > > Co raz więcej przychodzi ludzi z problemami do naszego Klubu ,Nasze Stowarzyszenie dba o to aby ludzie mieli dobre warunki do trzeźwienia , i radzenia sobie z Trudnymi sytuacjami,pomagamy Ich rodzinom itd,,Klub Mieści się W spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu jest to idealne miejsce ponieważ każdy kto Tu wchodzi ,wchodzi anonimowo,A Teraz słyszymy że możemy być stąd usunięci ponieważ dla Urzędu Miasta kwota którą nam dają na czynsz wydaje się za duża, Pieniądze te sa dzielone z tak zwanego Kapslowego czyli z pieniędzy wpływających do Budżetu Miasta za alkohol kupiony w naszym mieście, ,za czynsz z mediami miesięcznie płacimy nie drogo 1200zł,bo taniej juz nigdzie nie dostaniemy z mediami lokalu, nigdzie nie dzieje się tak jak Tu w Wałczu,w Złotowie Burmistrz miasta przyznaje bardzo dużo na cele klubu AA , ponieważ wie że ludzie którzy wytrzeźwieją zaczną pracować na korzyść miasta u nas niestety jest to nie zauważalne,i nie doceniane,
  > >
  > > — Ostatnio nawet utworzono Klub Abstynenta w Tucznie, i tam bardzo pomaga im Starosta , a Tu u nas stara się robić wszystko aby klub w końcu przestał działać w ogóle, wiem że na Plebani jest też Grupa AA, ale to jest tylko Grupa, nie Klub Abstynenta u nas nawet z po za Wałcza w każdej chwili może sobie ktoś przejeżdżający przez Wałcz wpaść po 17 tej na miting lub chociaz na kawę, żeby podzielić się z nami swoimi problemami, zawsze po17 tej -20 tej ktoś tu czuwa na dyżurze,
  > >
  > > może ktoś z Waszych ludzi Pomoże nam w Tym aby ten nasz Klub pozostał w Spółdzielni Mieszkaniowej,ponieważ warunki mamy tu super, i opłaty nie są przesadzone , bo 1200 zł z mediami to chyba raczej nie jest drogo, ja za swoje mieszkanie płacę 300zł + światło 150 zł + woda 120 zł =570 zł i to jest tylko za dwie osoby pytam więc czy 1200 zł na dużo więj osób to dużo bo chyba z mediami to nie dużo taniej w Wałczu nie dostaniemy bo juz chodziliśmy i szukali,,do klubu w każdą srodę przychodzi na ogół 10-15 osób na miting, więc za samą wodę ile by było + energia czajnik elektryczny zrobienie herbatki czy kawy ile prądu,, więc chyba taniej juz w Wałczu lokalu nie znajdziemy z takimi warunkami, w piątki przychodzi jeszcze więcej osób na miting AA bo nawet do 20 paru osób,,teraz w lecie może ciut mniej,bo czas urlopowy,Jutro np, ja mam dyżur jako wolontariat od 17 tej do 20 tej,
  > >
  > > niech nam ktoś pomoże bo Klub dla Tych ludzi potrzebujących musi istnieć, coś Urząd Miasta przebąkuje że dadzą nam inny lokal z tego co się już dowiedziałam ma Być to mieszkanie nad byłą (Słodką dziurką) na przeciwko poczty na pierwszym piętrze, ten lokal chyba raczej nie będzie odpowiadał naszym wymogom byliśmy go zobaczyć samo wejście jest tam jak na melinę pijacką w środku ruina kompletna na sam remont tego lokalu meliny musiał by Urząd Miasta wydać co najmniej z 50 tysięcy a w tej chwili nie mają dla nas 4 tysięcy na dopłatę do czynszu , wiemy o tym dokładnie że Urząd miasta powinien nam zabezpieczyć lokal na terapie itp, ,aha a u góry nad tym lokalem mieszkają ludzie , pytam jak będziemy mogli zrobić jakakolwiek zabawę dla naszych ludzi , np, Sylwester który w spółdzielni jest robiony co roku, Co Roku robimy WIGILIĘ dla naszych ludzi wtedy przychodzi dużo ludzi z dziećmi,jest jakiś tam hałas który na pewno nie przejdzie w tym mieszkaniu które chce nam dac Urząd Miasta,W Spółdzielni Miasta zawsze jak robimy jakieś zabawy sa one powiązane z zabawami Pana Skwarka który ma salę bankietową i w tym czasie jak on robi zabawę na dole my robimy u góry u Nas, , więc nic nikomu nie przeszkadza, Nikt nigdy z Komisji do spraw uzależnień, nie zawitał do nas do klubu w piatek na miting otwarty , jak zapraszamy to zawsze osoby zapraszane nie mają czasu !!!! pytam czy tak nas się ma gdzieś zupełnie,że tylko się nas Toleruje jako KLUB>> w innych miastach Burmistrzowie i Urzędy pomagają w działalności Tu się kładzie kłody pod nogi,Pamiętam jeszcze czas jak Burmistrzem Był Pan Tuderek ŚP< ten Burmistrz nam pomagał. mogliśmy nawet zrobić Festyn Trzeźwościowy , teraz nie możemy pieniędzy otrzymać na czynsz, w tej chwili powiedziano nam że na czynsz dostajemy do sierpnia , pytam i co dalej, mamy zostawić naszych ludzi na pastwę losu????? Ludzie przychodzą się leczyć do naszego klubu, masa ich odeszła z AA z Plebani ze znanych nam Tylko powodów nie będę ich wywlekać na forum,, to możemy powiedzieć jeśli ktoś nas odwiedzi w Klubie, bardzo prosimy o pomoc, chodzi nam Tylko o to aby pozostawiono nas w Klubie w Spółdzielni mieszkaniowej jest Tu Pełna anonimowość ludzie sa Tu Przyzwyczajeni,My Jako Osoby prywatne wozimy za swoje pieniążki osoby na Terapie i do ośrodków odwykowych bez pobierania jakichkolwiek opłat od ludzi potrzebujących, chcemy tylko działac nadal w dobrej sprawie, a robi się wszystko aby nam zamknąć klub, Jeśli Tu nam nikt nie pomoże będziemy Pisać do Warszawy choćby do Prezydenta Elekta, i Komisji w Warszawie, takie Kluby nie mogą być zamykane ,, zapraszamy w piatek o 17,45 do naszego klubu, prosze o wiadomośc mój tel > > 501 722 723
  > >
  > >
  > >
  > >
  > > Członek Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej Klubu Abstynenta KORONA w Wałczu
  > >
  > >
  > > PS, Czekam na odpowiedź pozdrawiam serdecznie,
  > >
  >
  > ps, Spóldzielnia Mieszkaniowa w Której jesteśmy jest nam bardzo przyjazna,jesteśmy tu całkowicie anonimowi, co jest bardzo ważne dla ludzi z problemem,szukalismy w całym mieście innego lokalu , wszędzie są dużo mniejsze gdzie się nie pomieścimy i dużo droższe , bo poniżej 1600 zł nikt nie schodzi, Chcieliśmy w tym roku zrobić Festyn Dni Trzeźwościowych z pomocą terapeutów i zaproszonych Raperów, ale niestety nie możemy wyjśc do ludzi na zewnątrz żeby pokazać ludziom na czym polega problem picia i trzeźwienia, jak widać niestety nie mamy za grosz pomocy od Urzędników, pomoc kończy się na przyznaniu pieniędzy na terapię i na czynsz do sierpnia a co dalej, ??? terapie mamy do grudnia ,ludzie musza miec pomieszczenie na Mitingi,nie wszyscy chcą chodzić np, na grupę która jest przy plebanii w Wałczu bo ostatnio z tamtej grupy większość przeszła do nas,

  Pozdrawiamy Stowarzyszenie Abstynentów Korona
  Lubię to! · Komentarz ·
  Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content