Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

W jakim jesteśmy “stanie”?

7dniCo to stany wyjątkowe i jakie są skutki ich wprowadzenia?

O stanach wyjątkowych mówi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładnie jej Rozdział XI, Art. 228:

1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.

3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.

4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory

12 marca 2020 roku wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zastąpiono go stanem epidemii.
Konstytucja RP mówi, że „w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne okazałyby się niewystarczające, konstytucja umożliwia wprowadzenie jednego z trzech stanów nadzwyczajnych. Są to: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.”
Jak dotąd polskie władze nie zdecydowały się na wprowadzenie jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Wiązałoby się to bowiem m.in. z koniecznością przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Zgodnie bowiem z treścią ustawy zasadniczej, w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone ogólnokrajowe wybory – dodaje.

Tymczasem, w opinii wielu ekspertów, istnieją już przesłanki do wprowadzenia jednego z dwóch stanów nadzwyczajnych, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Odpowiedniki polskich stanów nadzwyczajnych zostały wprowadzone już w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, w tym m.in. we Włoszech, Hiszpanii czy w Czechach.

Stan wyjątkowy 

Zgodnie z konstytucją, w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni – dodaje.

Ustanowienie na terytorium Polski stanu wyjątkowego pozwoliłoby na daleko idące ograniczenie praw i wolności obywatelskich poprzez, np.: wprowadzenie cenzury prewencyjnej, wprowadzenie nakazu albo zakazu przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów, wprowadzenie nakazu uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego. Możliwe byłoby również wprowadzenie nakazu zgłoszenia w ustalonym terminie organom ewidencji ludności lub policji przybycia do określonej miejscowości, wprowadzenie całkowitej albo częściowej reglamentacji określonych towarów konsumpcyjnych, a także ograniczenie swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju.

Ponadto rząd mógłby nakazać stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów, wprowadzić ograniczenia obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej, a także w zakresie transportu drogowego lub kolejowego.

W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego przedsiębiorcy musieliby liczyć się m.in. z możliwością wprowadzenia nakazu zaniechania prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, w znacznie szerszym zakresie, niż obecnie.

Najbardziej narażone byłyby w tym wypadku branże, których działalność nie jest konieczna do zaspokajania podstawowych potrzeb ludności, a w których nie istnieje możliwość przejścia w tryb pracy zdalnej – np. część branży produkcyjnej czy branży usługowej, które nadal mogą prosperować, choć naturalnie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności

Stan klęski żywiołowej 

Konstytucja przewiduje również możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej oraz w celu ich usunięcia. Stan klęski żywiołowej wprowadza na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni Rada Ministrów. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, za katastrofę naturalną uznane mogą być zdarzenia związane m.in. z chorobami zakaźnymi ludzi. Ustawa upoważnia właściwe organy państwa do wprowadzenia ograniczeń takich jak: zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, skierowany do pracodawcy nakaz oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, czy całkowitą albo częściową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły.

Możliwy byłyby również zakaz okresowego podwyższania cen towarów lub usług określonego rodzaju, nakaz stosowania ustalonych cen towarów lub usług mających podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów, a także nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach. Rząd miałby też możliwość wykorzystania przez organy władzy publicznej, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Obowiązujące powszechnie w Polsce prawo ustanawia szeroki katalog działań, które organy władzy publicznej mogą podjąć w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa.

– Wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych umożliwiłoby każdemu, w tym także przedsiębiorcom, uzyskanie od państwa odszkodowania za stratę majątkową poniesioną w następstwie ograniczenia ich praw obywatelskich w czasie stanu nadzwyczajnego, co nie jest możliwe w przypadku ogłoszenia wyłącznie stanu epidemii – wyjaśnia ekspert prawa.

– Odszkodowań tych dochodzić można byłoby w drodze pisemnego wniosku złożonego do właściwego wojewody. Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania miałby prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego – podsumowuje.

Stan wojenny

Pomimo braku powodów do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, warto wiedzieć, co on oznacza. W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • rysa@rysa.pl

  Kiedy i jaka pomoc miasta dla częstochowskich przedsiębiorców ?

  Np. we Wrocławiu miejscy radni, na sesji 9 kwietnia zgodzili się , by przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, nie płacili podatku od nieruchomości.
  Od strony formalnej wygląda to tak, że przedsiębiorca składa proste, nieskomplikowane oświadczenie o braku płynności finansowej, czyli, że nie ma za co zapłacić bieżących zobowiązań i rachunków. Za pierwszym razem należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, w kolejnych miesiącach trzeba to już tylko potwierdzić, że brak płynności w dalszym ciągu występuje.
  Plan dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Wrocław nie klasyfikuje, czy to jest mała, średnia czy duża firma. Warunek jest jeden: musi płacić podatek od nieruchomości we Wrocławiu. Chodzi o budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej.
  – Możliwość zawieszenia podatku od nieruchomości wprowadziła rządowa specustawa, określana jako tzw. tarcza antykryzysowa. Jest tam określone, że można z tego skorzystać od marca, ale nie dłużej niż do końca roku. Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorcom, którym poprawi się płynność finansowa i zaczną zarabiać, zwolnienie w danym okresie nie będzie przysługiwało – tłumaczy miejski skarbnik.

 • rysa@rysa.pl

  Kiedy i jaka pomoc miasta dla częstochowskich przedsiębiorców ?

  Np. we Wrocławiu miejscy radni, na sesji 9 kwietnia zgodzili się , by przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, nie płacili podatku od nieruchomości.
  Od strony formalnej wygląda to tak, że przedsiębiorca składa proste, nieskomplikowane oświadczenie o braku płynności finansowej, czyli, że nie ma za co zapłacić bieżących zobowiązań i rachunków. Za pierwszym razem należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, w kolejnych miesiącach trzeba to już tylko potwierdzić, że brak płynności w dalszym ciągu występuje.
  Plan dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Wrocław nie klasyfikuje, czy to jest mała, średnia czy duża firma. Warunek jest jeden: musi płacić podatek od nieruchomości we Wrocławiu. Chodzi o budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej.
  – Możliwość zawieszenia podatku od nieruchomości wprowadziła rządowa specustawa, określana jako tzw. tarcza antykryzysowa. Jest tam określone, że można z tego skorzystać od marca, ale nie dłużej niż do końca roku. Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorcom, którym poprawi się płynność finansowa i zaczną zarabiać, zwolnienie w danym okresie nie będzie przysługiwało – tłumaczy miejski skarbnik.

 • Anonim

  SLD w częstochowie chce głównie odwrócić uwagę od tego, że samo nie pomaga.

 • Anonim

  SLD w częstochowie chce głównie odwrócić uwagę od tego, że samo nie pomaga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content