Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Sprawdzamy, jak pracował twój poseł część 3

Badamy aktywność posłów regionu częstochowskiego, bo przecież to nasze głosy sprawiły, że znaleźli się w Sejmie
IX kadencja polskiego parlamentu dobiega końca, a przed nami jesienne wybory. Sprawdzamy więc, z jakich to osiągnięć dla naszego regionu dali się zapamiętać posłowie ziemi częstochowskiej po 4 latach działalności. Na nasz okręg (28 Częstochowa) przypada tylko 7 mandatów – pod tym względem jesteśmy jednym z najmniejszych okręgów w Polsce.Który z parlamentarzystów się sprawdził, a komu powinniśmy podziękować?W każdym numerze Tygodnika przedstawimy osiągnięcia jednego posła.

Przedstawiciele mieszkańców ziemi częstochowskiej, którzy dzięki glosom wyborców zostali posłami mają obowiązek pomagać i wspierać każdego, kto zwróci się z taką prośbą. Jedną z form działania parlamentarzystów jest tak zwana interwencja poselska.

W polskim prawie istnieje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która mówi nam, że:
„Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.”

Dodatkowo ustawa precyzuje obowiązki stron (interweniującego posła i instytucji, w której jest przeprowadzana interwencja) oraz daje posłowi „broń” – „obowiązek powiadomienia posła o stanie rozpatrywania sprawy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni oraz ostateczne załatwienie sprawy w terminie uzgodnionym z posłem”. Ten zapis sprawia, że w sytuacji, gdzie na podjęcie sprawy czekalibyśmy wiele miesięcy w ciągu krótkiego czasu zostanie wydana informacja o jej statusie. 

Zgodnie z polskim prawem o interwencję posła można prosić w sprawie czterech typów instytucji:

* Organy administracji rządowej i samorządowej – np. starostwo powiatowe, urząd miasta lub gminy;

* Zakłady lub przedsiębiorstwa państwowe – np. spółki Skarbu Państwa;

* Organizacje społeczne – np. fundacje i stowarzyszenia;

* Jednostki gospodarki niepaństwowej – np. prywatne firmy, zwłaszcza w przypadku publicznie jawnych nieprawidłowości.

Lidia Burzyńska – posłanka Prawa i Sprawiedliwości samodzielnie oceniała swoją aktywność sejmową, odpowiadając na nasze zapytania prasowe.

Źródła utrzymania:

– Uposażenie poselskie i związane z nim: dieta parlamentarna, a także limity finansowe na podróże służbowe, szczegółowo określone są w moich oświadczeniach majątkowych.

Źródła dodatkowych dochodów:

– Nie posiadam dodatkowych dochodów.

Zawodowe powiązania rodziny posłanki z instytucjami publicznymi – miejsce pracy:

– Członkowie mojej bliskiej rodziny nie piastują żadnych funkcji w organach administracji publicznej. Wykonują zawody zgodne z ich wykształceniem, doświadczeniem oraz umiejętnościami.

Przypomnienie – obietnice wyborcze z 2019 roku:

– Kandydując po raz drugi do polskiego Parlamentu w 2019 roku, w poczuciu odpowiedzialności, nie składałam szczegółowych obietnic wyborczych, poza obietnicą  kontynuowania działalności oraz dalszego wspierania inicjatyw w obszarach niezwykle ważnych dla rozwoju naszych Małych Ojczyzn.
W poprzednich latach dałam się poznać jako osoba pracująca blisko ludzi. W swojej działalności społecznej i politycznej kieruję się sercem. Działam na rzecz poprawy jakości życia, aktywnie wspieram inicjatywy zmierzające do polepszenia stanu infrastruktury oraz zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. 
Wspieram integracje lokalnych społeczności. Aktywnie promuję działalność Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie pozostaję również głucha na głos Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. 
Z radością podejmuję inicjatywy patriotyczne i edukacyjne mające na celu zwiększanie świadomości historycznej wśród młodego pokolenia. Realnymi przykładami mojej działalności w tym przedmiocie są: organizowanie konkursów dla młodzieży, czy patronowanie wydarzeniom o charakterze patriotycznym. 
Jako wieloletni dyrektor placówek oświatowych i nauczyciel, widzę potrzebę edukowania młodych ludzi. Wszelkie projekty, programy i inicjatywy zmierzające do poprawy jakości nauczania w szkołach są mi bardzo bliskie.

Obietnice/plany, których nie udało się zrealizować:

– Zarówno w życiu prywatnym, jak i w działalności parlamentarnej, kieruję się zasadą uczciwości oraz staram się brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. W związku z tym, nie składałam, ani nie składam szczegółowych obietnic. Zamiast tego podejmowałam i w dalszym ciągu podejmuję zintegrowaną działalność na rzecz mieszkańców. Uważam jednak, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Jako pracowita oraz oddana ludzkim sprawom osoba, staram się wyciągać wnioski, słuchać innych, a przede wszystkim działać na rzecz poprawy życia obywateli.

Konkretne, wymierne efekty działań parlamentarzystki dla mieszkańców regionu częstochowskiego:

– Jako Poseł na Sejm RP, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, realizuję idee dbałości o równomierny rozwój naszej Ojczyzny, a tym samym odchodzenia od polityki dyfuzyjności. Dzięki polityce obecnego Rządu, z Premierem Mateuszem Morawieckim na czele, wprowadzane są liczne Programy Rządowe będące faktycznym przejawem troski o wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. W swojej działalności poselskiej skupiam się przede wszystkim na wspieraniu tych obszarów inwestycyjnych, które zmieniają na lepsze codzienne życie mieszkańców regionu.
Trudno wymienić wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować. W biuletynie poświęconym mojej działalności, który znajduje się na mojej stronie internetowej https://www.lidiaburzynska.pl/podsumowanie-dzialalnosci-poselskiej-2/ zostały wymienione inwestycje zrealizowane w ramach Rządowych Programów Infrastrukturalnych na terenie powiatu częstochowskiego. Najbardziej wymowne w tym zakresie są liczby: z Rządowych Programów Infrastrukturalnych dla gmin powiatu częstochowskiego i dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie przekazano 407 260 359 zł, z czego na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczono 331 612 384 zł.
Moim zadaniem, jako parlamentarzysty Ziemi Częstochowskiej, jest także troska o potrzeby mieszkańców Częstochowy. Cieszę się, że po wielu latach starań, zarówno moich jak i włodarzy gmin znajdujących się przy DK 46,  Miasto Częstochowa otrzymało z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 250 000 000 zł na budowę węzła drogowego przy Alei Wojska Polskiego wraz z nowym przebiegiem DK 46. Mam nadzieję, że już  niedługo będziemy mogli korzystać z nowej, bezpiecznej drogi wylotowej prowadzącej między innymi w kierunku Olsztyna i Janowa (inwestycja z roboczą nazwą Bugajska BIS).
Dla Miasta Częstochowy przeznaczono środki w wysokości blisko 60 000 000 zł na budowę połączenia komunikacyjnego ulic: 1 Maja i Krakowskiej. Pochodzą one z Rządowego Programu Inwestycyjnego Polski Ład.
To tylko nieliczne inwestycje realizowane na terenie Częstochowy. W sumie  Miasto otrzymało z Rządowych Programów Infrastrukturalnych 141 456 437 zł, z czego na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych przekazano aż 99 594 850 zł.
Przyszłość każdego społeczeństwa buduje się poprzez edukacje. Dzięki odpowiedzialnej polityce Rządu dofinansowane zostały szkoły. Poza subwencja oświatową trafiły tam środki finansowe z takich programów jak: Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w Szkole i w Domu.  Kwota przeznaczona w ramach w/w programów dla szkół w gminach powiatu częstochowskiego i podlegających Starostwu Powiatowemu w Częstochowie to  8 212 367,64 zł. Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa otrzymały: 6 995 036,20 zł.
Zostały również zrealizowane Programy Rządowe, wspierające aktywność sportową. Dzięki nim powstały bądź są w budowie, liczne hale sportowe. Możliwe było również zmodernizowanie obiektów służących do uprawiania sportu (boiska wielofunkcyjne). Na ten cel przeznaczono kwotę 12 064 400 zł.  

Działalność społeczna parlamentarzystki:

– Problemy drugiego człowieka były, są i zawsze będą mi bardzo bliskie. To między innymi dlatego z determinacją i zapałem podejmowałam, podejmuję i będę podejmować działania społeczne.
Jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie w 2003 roku zainicjowałam powstanie Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”. Dzięki realizacji tej inicjatywy, znacznie zwiększył się dostęp dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie gminy Kłomnice do takich dóbr jak: kultura czy nowoczesna technologia. Poprawił się również poziom dostępu do edukacji. 
Po przejściu trąby powietrznej w 2007 roku w gminie Kłomnice, priorytetem stało się dla mnie udzielanie pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmu.
Jako Poseł na Sejm RP popieram wszelkie inicjatywy społeczne, mając świadomość tego, jak ważne są działania oddolne zapobiegające wykluczeniu i wspierające integracje.
Odbywam liczne spotkania z mieszkańcami, zarówno w terenie, jak również w moich biurach poselskich: w Częstochowie (Al. NMP 24/10), Koniecpolu (ul. Rynek 1), Kłomnicach (ul. Strażacka 18 A) i Kłobucku (ul. 11 Listopada 8). Pełnię również dyżury poselskie w Urzędzie Gminy Lelów (ul. Szczekocińska 18). Z zaangażowaniem podejmuję interwencje poselskie w szerokim spektrum ludzkich spraw. 
Kieruję liczne zapytania oraz interpelacje do Ministerstw i innych organów w trudnych kwestiach nurtujących obywateli. Pod numerami telefonów: 34 / 322 40 23 oraz 507 437 679 można uzyskać informacje o możliwości spotkania ze mną w moich biurach poselskich.

Plany polityczne na najbliższą przyszłość:

– Całość mojej działalności poselskiej oraz plany na przyszłość skupiają się wokół dbałości o zrównoważony rozwój naszej Ojczyzny – co doskonale wpisuje się w ideę rządów Prawa i Sprawiedliwości. Moje dalsze działania takie jak: poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, działanie w duchu dobra wspólnego, troska o Seniorów i osoby słabsze, a także rozwijanie świadomości patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, to aspekty działalności parlamentarnej, które chcę w dalszym ciągu realizować.

***

Posłanka Lidia Burzyńska zasiada w ławach sejmowych już drugą kadencję i jak można wywnioskować z odpowiedzi na pytanie o jej plany na przyszłość, zamierza kandydować ponownie. Zachowując daleko idący obiektywizm, można powiedzieć, że posłanka Burzyńska niczym wybitnym dla regionu częstochowskiego raczej się nie wsławiła. Nie mniej jednak trzeba jej oddać, że jest bardzo aktywna i widać ją na prawie wszystkich doniosłych wydarzeniach. Posłanka nie szczędzi też trudu, by wspierać – swoją osobą – mieszkańców zwłaszcza terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Właśnie to zaangażowanie dało jej niewątpliwy awans polityczny – w 2022 roku została pełnomocnikiem okręgowym nr 68, obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski. Stało się to za sprawą manewru Jarosława Kaczyńskiego, który powołał w całej Polsce 94 nowych pełnomocników w miejsce dotychczasowych 41. Wcześniej dla całego subregionu częstochowskiego pełnomocnikiem był obecny poseł PiS i wicemister kultury Szymon Giżyński. Po decyzji Kaczyńskiego poseł Giżyński musiał podzielić się władzą w regionie z posłanką Burzyńską. 
To, kto z kim trzyma w polityce – co nie jest żadnym odkryciem – ma znaczenie. Powszechnie wiadomo, że posłanka Burzyńska cieszy się ogromną sympatią i wsparciem europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej. 

Sprawdziliśmy także aktywność posłanki Burzyńskiej w Sejmie

Wypowiedzi: 76
Interpelacje, którym nadano bieg: 6  
Zapytania, którym nadano bieg: 17  
Pytania w sprawach bieżących: 46  
Oświadczenia: 1  
Udział w głosowaniach: 99.05% (7.746 z 7.820 głosowań)

Czy – zdaniem naszych Czytelników – posłanka Lidia Burzyńska (PiS) przez ostatnie 4 lata wywiązała się ze swojego zadania, jakim jest działalność w imieniu i na rzecz obywateli, którzy ją wybrali?

Udostępnij:

5 komentarz

 • Paweł

  Najlepsza poseł w regionie

 • Paweł

  Najlepsza poseł w regionie

 • Sąsiad

  Burzyńską przynajmniej widać.Coś robi.Ale czym się zajmuje tow. Wojciech Konieczny?Wybitny senator, lekarz, dyrektor szpitala.Czym się senator zajmuje?

 • Sąsiad

  Burzyńską przynajmniej widać.Coś robi.Ale czym się zajmuje tow. Wojciech Konieczny?Wybitny senator, lekarz, dyrektor szpitala.Czym się senator zajmuje?

 • itakinie

  Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego dobra, senator Konieczny Wojciech, naszego klubu “PPR”. Ciągle pracuje!

 • itakinie

  Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego dobra, senator Konieczny Wojciech, naszego klubu “PPR”. Ciągle pracuje!

 • KoniecznyNieKonieczny

  Senator Konieczny ma za to ogromne aspiracje.Wszechstronny,mądry,wykształcony,europejski,tolerancyjny…ideał na prezydenta…Warszawy,bo od Częstochowy niech się odwali.To miasto za dużo już złego spotkało i nie stać je na Koniecznego .A więc Konieczny nie jest nam Konieczny.

 • KoniecznyNieKonieczny

  Senator Konieczny ma za to ogromne aspiracje.Wszechstronny,mądry,wykształcony,europejski,tolerancyjny…ideał na prezydenta…Warszawy,bo od Częstochowy niech się odwali.To miasto za dużo już złego spotkało i nie stać je na Koniecznego .A więc Konieczny nie jest nam Konieczny.

 • Anonim

  Pani Burzyńska to mądra i kompetentna poseł.Myślę,że kolejna kadencja jest przed Panią.Powodzenia

 • Anonim

  Pani Burzyńska to mądra i kompetentna poseł.Myślę,że kolejna kadencja jest przed Panią.Powodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content