Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Reforma oświatowa: Ktoś mija się z prawdą

Zdaniem rządu PiS mamy do czynienia z wyżem demograficznym, natomiast w opinii wiceprezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka uczniów będzie mniej. Czy rzeczywiście około 200 nauczycieli straci pracę, co stoi w sprzeczności z opinią minister Anna Zalewskiej, która twierdzi, że będzie potrzebnych w Częstochowie ponad trzydzieści etatów? Kto ma rację? Co stanie się z obiektami po zlikwidowanych bądź połączonych szkołach? Czy to prawda, że budynki przejmą szkoły prywatne i to na preferencyjnych warunkach?

Reforma oświaty to temat, który od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron gazet. Wprowadzana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiana w systemie edukacji nie tyle budzi sprzeciw co do zasady, ale formy. Niezależnie od opinii, reforma stała się faktem, a zadaniem samorządów jest ją wdrożyć w życie. I tu dopiero mamy do czynienia ze skrajnymi poglądami. 
Zdaniem minister Anny Zalewskiej w wyniku reformy oświaty, czyli likwidacji gimnazjów, powrotu do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników, powstanie w całym kraju ponad 5 tys. miejsc pracy dla nauczycieli. Od miesięcy Ministerstwo Edukacji prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem „dobra szkoła”. 
Co innego słyszymy z ust władz lokalnych. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) wystosował apel do minister Zalewskiej, w którym czytamy: „Kierunek zmian wprowadzanych bez szerszych konsultacji i odpowiedniego przygotowania budzi niepokój samorządu Częstochowy oraz społeczności szkolnych. (…) Należy wspomnieć ponadto o nieoszacowanych przez Rząd RP kosztach planowanej reformy dla budżetów samorządowych, w tym budżetu Miasta Częstochowy, problemie wykorzystania wyposażenia szkół gimnazjalnych (zdobywanego także w ramach projektów unijnych) oraz przeznaczenia budynków opuszczanych przez samodzielne gimnazja”. Wiceprezydent Ryszard Stefaniak odpowiedzialny za sprawy oświatowe zaznacza, że reforma poważnie odbije się kadrze pedagogicznej. Jego zdaniem spośród 650 nauczycieli pracujących w gimnazjach pracę straci około 200. Najwięcej kontrowersji jednak budzi likwidacja dwóch gimnazjów – nr 9 i 17, chociaż i połączenia podstawówek z gimnazjami też nie są przez wielu mile widziane. 
Ostateczny plan sieci szkół musi zostać uchwalony do 31 marca 2017 roku.
Radni Częstochowy nie podjęli jednak uchwały podczas ostatniej sesji, a czasu coraz mniej, zwłaszcza że dokument mają jeszcze zaopiniować związki zawodowe, a potem kuratorium. Gotowa wersja uchwały znów zostanie poddana radnym pod głosowanie.

Skoro zdanie Ministerstwa Edukacji jest skrajnie odmienne od opinii władz Częstochowy, spróbujmy ustalić surowe fakty w sprawie częstochowskiej oświaty. 

– Ile szkół obecnie (podstawowych i gimnazjów) jest na terenie Częstochowy?
„Na terenie Miasta Częstochowy jest 41 szkół podstawowych (w tym 4 w zespołach szkół i 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych) oraz 22 gimnazja (w tym 4 w zespołach szkół i 1 zespół gimnazjów), dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Częstochowa.”

– Ile szkół będzie po przeprowadzeniu reformy oświatowej PIS-u?
„W chwili obecnej trwają prace nad planem sieci szkolnej, z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych. Dlatego też, dopiero po zatwierdzeniu sieci przez Radę Miasta Częstochowy będzie można udzielić odpowiedzi.”      
 
– Ilu uczniów uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2011/2012?
„Do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Częstochowa w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 35.631 uczniów, w tym do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 15.728 uczniów.”

– Ilu uczniów uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017?
„Do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Częstochowa w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 32.045 uczniów.”

– Zdaniem rządu PiS mamy do czynienia z wyżem demograficznym, natomiast w opinii wiceprezydenta Stefaniaka uczniów będzie mniej. Co „mówią” liczby?
„Z informacji przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich wynika, iż w Częstochowie od roku 2010 co roku (do dnia 17.10.2016 r.) rodzi się średnio o 60-70 dzieci mniej, np. w roku 2010 urodziło się 2.071 dzieci, a w roku 2016 (stan na 17.10.2016 r.) już tylko 1.382.”

– Ilu w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było nauczycieli, a ilu w 2016/2017?
„W roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było 4.452 nauczycieli. W roku szkolnym 2016/2017 jest zatrudnionych 3.617 nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Częstochowa.”

– Czy rzeczywiście ponad 100 nauczycieli straci pracę, co stoi w sprzeczności z opinią minister Zalewskiej, która twierdzi, że będzie wręcz potrzebnych ponad trzydzieści etatów?
„Z danych przesłanych przez dyrektorów szkół z dnia 01.02.2017 r. wynika, iż około 184 pozostających w stałym stosunku pracy nauczycieli jest zagrożonych utratą pracy. W kolejnych miesiącach, po opracowaniu projektu arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny, liczba ta może ulec zmianie.
Powyższe dane wynikają z analiz dokonywanych przez dyrektorów szkół i placówek, którzy odpowiadają za organizacje szkół i są pracodawcami. Natomiast Minister Edukacji Narodowej posłużyła się jedynie danymi z systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016 r. nie uwzględniając lokalnych uwarunkowań, tj.: demografii, organizacji szkół, ich położenia na terenie miasta i faktycznego stanu zatrudnienia.”

– Czy ewentualne zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli jest wynikiem reformy oświatowej, czy raczej niżu demograficznego w Częstochowie?
„Zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli jest wynikiem reformy oświatowej. Likwiduje się gimnazja – poprzez stopniowe ich wygaszanie, czyli brak naboru do klasy I w roku szkolnym 2017/2018. Na dzień 1 września 2017 r. będzie o 70 oddziałów mniej w gimnazjach w stosunku do roku szkolnego 2016/2017, a w roku szkolnym 2018/2019 pozostanie w gimnazjach tylko 68 oddziałów.
Drugim czynnikiem jest niż demograficzny oraz fakt, iż część dzieci i młodzieży pobiera naukę w szkołach niepublicznych (w których także mają/znajdują pracę nauczyciele częstochowscy).”

– Urząd miasta Częstochowy otrzymuje subwencje oświatowe. Ile wynosi subwencja na jednego ucznia i czy jest to całkowity koszt kształcenia?
„Miasto Częstochowa, jak każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) prowadząca szkoły i placówki oświatowe, otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.
Do 31 grudnia 2016 r. część oświatowa subwencji ogólnej dzielona była pomiędzy poszczególne JST na uczniów szkół i wychowanków placówek, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci niepełnosprawne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych i dotowanych przez JST.
Od 1 stycznia 2017 r. w podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia się również dzieci w wieku 6 lat i starsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Wysokość subwencji na 1 ucznia uzależniona jest od typu i rodzaju szkoły (placówki), a w przypadku uczniów niepełnosprawnych zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia.
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane przez miasto Częstochowę nie są wystarczające do sfinansowania wszystkich wydatków miasta związanych z realizacją subwencjonowanych zadań oświatowych.
Wydatki budżetu miasta Częstochowy poniesione w 2016 r. na realizację subwencjonowanych zadań oświatowych sfinansowane ze środków innych niż część oświatowa subwencji ogólnej wyniosły średnio rocznie ok. 1.360 zł w przeliczeniu na 1 ucznia, co stanowi ok. 14,8 proc. wydatków poniesionych na realizację subwencjonowanych zadań oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia.
Miasto oczywiście ponosi też inne koszty związane z funkcjonowaniem oświaty, które nie są finansowane z subwencji (np. remonty i inwestycje oświatowe).”
Informacji udzieliło Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Idzie nowe…

Ostatnio w mediach lokalnych pojawiają się sugestie o rzekomym przejęciu jednego z budynków po zlikwidowanej szkole publicznej przez nowopowstałą prywatną szkołą sportową. Podobno „przymiarki” do stworzenia niepublicznej placówki (o czym ponoć magistratowi wiadomo) prowadzone są od dawna. Co więcej, powstanie szkoły sportowej jakoby nie jest przypadkowe, i nie jest też wolne od wpływów politycznych.
 
Czy rzeczywiście w zbiorze częstochowskich szkół pojawiła się nowa placówka oświatowa? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do magistratu:
„Miasto ma obowiązek, na wniosek danego podmiotu prowadzić postępowanie w sprawie wpisu danej szkoły do ewidencji szkół niepublicznych; czy taka szkoła zacznie działać zależy od wielu czynników leżących głównie po stronie wnioskodawcy, w tym oczywiście od naboru. Miasto może ewentualnie zgodzić się na wynajęcie takiemu podmiotowi na cele edukacyjne powierzchni w miejskich budynkach.
RKS Raków Częstochowa Spółka Akcyjna w dniu 30 września 2016 r. złożył wniosek o wpis do ewidencji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa. Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę brakujących dokumentów, 6 stycznia 2017 r. dokonano wpisu i wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.”

Tygodnik 7 dni ustalił, że nowa szkoła podnajmować będzie pomieszczenia w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego. Lokalizacja nie jest przypadkowa – całkiem obok mieści się kryta pływalnia i bursa, a dodatkowo w miarę blisko jest do stadionu Rakowa. Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa nie przejmie więc żadnego zwalnianego przez gimnazjum budynku, poza tym rzeczywiście jest przedsięwzięciem prywatnym, którego inicjatorem jest Klub Sportowy Raków Częstochowa.

Na koniec drobne spostrzeżenie.
Dziś subwencja państwa na rzecz samorządów wynosi ponad 5 tys. zł rocznie na jednego ucznia. Uczęszczając do podstawówki (6 lat) i gimnazjum (3 lata) dziecko obowiązkowo pozostawało w szkole 9 lat, co kosztowało budżet państwa około 45 tys. zł. Reforma oświaty wprowadza 8-letnią podstawówkę, czyli o rok krócej. To znaczy, że za podstawową edukację budżet państwa zapłaci mniej o 5 tys. zł. Kwoty wyrównają się, gdy uczeń „pójdzie dalej”. Oczywiście subwencja przysługuje także na uczniów szkół zawodowych i liceów, w których edukacja wydłużyła się o rok, pod warunkiem jednak, że wszyscy absolwenci podstawówek będą naukę kontynuować.

Udostępnij:

2 komentarzy

  • Anonim

    Wyż demograficzny to jest ale nie na takich wyludnionych zadupiach jak tutaj. Kto mógł to uciekł zabierając dzieci i rodzinę.

  • Anonim

    Wyż demograficzny to jest ale nie na takich wyludnionych zadupiach jak tutaj. Kto mógł to uciekł zabierając dzieci i rodzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content