Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Poszukiwani, poszukiwane: ule i pszczoły z Wiolinowej

O nietypowej działalności spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa pisaliśmy już w czerwcu 2022 roku. Zadaliśmy wówczas pytanie: cóż wspólnego z budową mieszkań z rządowego programu Mieszkanie Plus – do czego powołana została spółka – ma zakup przez jej zarząd pszczół, uli, i ostatecznie produkcja miodu? Minął rok, więc ponownie pytamy spółkę o korzyści dla Skarbu Państwa z produkcji miodu, której podjął się państwowy podmiot Częstochowa Wiolinowa. Najwyraźniej nasze pytania stały się impulsem dla zarządu spółki do kontroli majątku Wiolinowej, bo właścicielem pasieki jest spółka i to ona z publicznych pieniędzy zakupiła ule i owady. Co ważne – domy dla pszczółek od miesięcy nie stały na gruncie spółki przy ulicy Wiolinowej. Wiele czasu zabrało naszej redakcji ustalenie miejsca pobytu pasieki. Znalazła się na polu pod Częstochową, na prywatnej działce jednego z okolicznych rolników. Ale – jak potwierdzają wiarygodne źródła – już ich tam nie ma, o czym przekonali się przedstawiciele spółki, którzy (po naszych pytaniach) przyjechali na pole rolnika w poszukiwaniu majątku Częstochowy Wiolinowej. Dziś nie wiadomo, gdzie przebywają ule wraz z pszczołami, zwłaszcza że zarząd spółki nie odpowiedział na zapytania prasowe dotyczące pasieki.

Zacznijmy od początku. Spółka Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy – RFG (który powstał w 2002 roku, a jego celem było zbycie majątku po Hucie Częstochowa) powołuje w sierpniu 2020 roku spółkę „córkę” – Częstochowa Wiolinowa. Hucznie obwieszczono wejście nowej spółki do rządowego programu Mieszkanie Plus i chełpiono się budową w dzielnicy Grabówka kilku bloków z mieszkaniami na wynajem. Patronem przedsięwzięcia od początku był ówczesny wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poseł Szymon Giżyński (Prawo i Sprawiedliwość). Posady w Częstochowa Wiolinowa objęli działacze z PiS: Robert Leciński, prezes zarządu oraz Jarosław Wójcik, Piotr Wrona, Grzegorz Nocoń – członkowie rady nadzorczej. Obecnie Leciński nadal jest prezesem, a Wójcik członkiem rady nadzorczej. Wronę i Noconia zastąpiły natomiast Grażyna Czyżak i Paulina Rzeszut.

Pasmo szczęśliwych dla młodziutkiej spółki zdarzeń w postaci błyskawicznego rozdania stanowisk, przerwała seria trudności. Wbrew medialnej reklamie, budowa bloków w ramach programu Mieszkanie Plus nie mogła ruszyć z kopyta, bo działka przy ulicy Wiolinowej pozyskana od miasta okazała się gruntem rolnym. Rodzaj działki stał się pretekstem do wykarczowania w pień ponad 800 drzew w ramach przywracania przez spółkę rolnego charakteru terenu.

O procesie przekształcenia działki przy Wiolinowej z rolnego w budowlany odpowiada urząd miasta Częstochowy (fragmenty odpowiedzi z marca 2022 roku):

„Zanim działka została przez właściciela przywrócona (na krótki okres) do rolniczego zagospodarowania, wcześniej właściciel działki uzyskał na tę działkę decyzję środowiskową oraz warunki zabudowy dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ostateczne decyzje urząd miasta wydał w latach 2018 i 2020. Część decyzji przeniesiono ze spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. [spółka „matka”] na spółkę [„córkę”] Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.
W grudniu 2020 r. na zlecenie właściciela gruntów dokonano masowej wycinki drzew.
Pismem z grudnia 2020 r., w reakcji na zgłoszenie Straży Miejskiej zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej nielegalnego wycięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul Wiolinowej w Częstochowie. Postępowanie umorzono w lutym 2021 r., ponieważ właściciel w przesyłanych wyjaśnieniach uzasadnił wycinkę i karczowanie drzew przywróceniem gruntu do, zgodnego z jego przeznaczeniem, rolniczego użytkowania. (…) Wiosną [2021 roku] stwierdzono, że na ww. terenie wykonano prace pod wiosenny zasiew a następnie wysiano facelię błękitną (roślina pastewna, miododajna).
Już jednak wnioskiem z listopada 2021 inwestor (Spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.), złożył wniosek o pozwolenie na budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznego odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wód opadowych o pojemności 600 m3, budowę zewnętrznego odcinka kanalizacji teletechnicznej, budowę oświetlenia dróg osiedlowych i ciągów pieszych, przebudowę odcinka linii napowietrznej SN, demontażu i budowie stanowisk słupowych SN, budowę odcinków linii kablowej SN w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi budynkami, budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników, placów zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych, przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie.
Do wniosku inwestor dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wydaną dla obszaru objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę ale na rzecz innego podmiotu (spółka Wiolinowa nie miała przeniesionej na siebie przez RFG decyzji środowiskowej). Zrobiła to w listopadzie 2021 r.: spółka Częstochowa Wiolinowa zwróciła się o przeniesienie decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach ze spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. na spółkę Częstochowa Wiolinowa.
21 grudnia 2021 r. wpłynęło pismo Rady Dzielnicy Grabówka z prośbą o nałożenie na spółkę Częstochowa Wiolinowa Sp. z o. o. obowiązku uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Na początku 2022 r. do UM wpłynęły protesty przeciwko realizacji tej inwestycji z załączoną listą podpisów mieszkańców dzielnicy Grabówka sprzeciwiających się budowie osiedla bloków przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie.”

Mimo braku aprobaty okolicznych mieszkańców, w sierpniu 2022 roku spółka Wiolinowa dysponowała prawomocnym zezwoleniem na budowę Wiolinowego Osiedla. 
Przez rok nie działo się nic, aż w październiku 2023 roku w przestrzeni medialnej pojawił się komunikat, iż prezes spółki Robert Leciński wraz z posłem i wiceministrem Szymonem Giżyńskim (PiS) symbolicznie wbili łopaty pod budowę bloków, jako zapowiedź rozpoczęcia inwestycji.
W teorii wszystko się zgadza, w praktyce natomiast – nic zgodne nie jest. 

Po pierwsze, program Mieszkanie Plus już nie istnieje. Ostateczna data zamknięcia programu to czerwiec 2023 roku. Co prawda rząd Mateusza Morawieckiego zapowiedział nowy, jeszcze niesprecyzowany program tzw. mieszkalnictwa wspomaganego, ale w międzyczasie Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w Polsce – najprawdopodobniej, więc żadnych nowych projektów ludzie Jarosława Kaczyńskiego wdrażać nie będą.

Po drugie, Częstochowa Wiolinowa nie dysponuje własnym kapitałem finansowym na pokrycie kosztów inwestycji. Z 10 milionów złotych, które spółka „córka” otrzymała od spółki „matki” – RFG na tak zwany dobry start, ostało się około 8 milionów. W zaledwie 2 lata (od 2020 do 2022) Wiolinowa przejadła, m.in. na wynagrodzenia dla zarządu i rady nadzorczej ponad półtora miliona złotych. Koszt budowy osiedla licząc po taniości to około 150 milionów złotych, których jednak spółka nie ma i nie zdradza w oficjalnych komunikatach, skąd pieniądze na budowę Wiolinowego Osiedla zamierza pozyskać. A mowa o ponad 560 lokalach mieszkalnych w 8 blokach, po połowie na wynajem i na sprzedaż.

Skoro spółka Częstochowa Wiolinowa od ponad 3 lat nie była w stanie zrealizować głównego celu w sektorze budownictwa mieszkaniowego to być może w inny sposób na siebie zarabiała?
I rzeczywiście, władze spółki podjęły decyzję posiania na „Polach Wiolinowskich” miododajnej facelii (2021) i gryki (2022), postawienia wędrownej pasieki i produkcji miodku na sprzedaż. Najwyraźniej ustawienie przy Wiolinowej domów dla pszczółek, miało usprawiedliwiać brak domów dla ludzi.

Na pytania redakcji (z maja 2022 roku) o skalę przedsięwzięcia produkcji miodu, punkty sprzedaży, a przede wszystkim zyski dla spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa, odpowiada Marzena Kusio, wówczas delegowana do pełnienia funkcji prezesa RFG, spółki nadzorującej Wiolinową:

„Spółka posiada ule wraz z pszczołami rasy kraińskiej, które stanowią jej własność a sama pasieka jest pasieką wędrowną. Warunki transakcyjne zakupu pasieki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Spółka nie korzysta w zakresie pasieki z usług zewnętrznych ani nie zatrudnia pracowników dedykowanych. Opiekę nad pasieką Spółka wykonuje w ramach własnych zasobów ludzkich, przy czym z uwagi na charakter prowadzenia pasieki, czynności pracownicze mają charakter incydentalny i w skali roku szacuje się, że ilość ogółu czasu pracy wynosi 30 do 40 godzin, czyli średnio 2,5 – 3,3h miesięcznie.
Informacja dotycząca ilości wyprodukowanego produktu objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, ale Spółka potwierdza, że uzyskała już w pierwszym roku produkt. Zaznaczamy przy tym, że pasieka nie mieści się przy ul. Wiolinowej w Częstochowie, lecz ma charakter pasieki wędrownej.”

Te same pytania zadaliśmy prezesowi Wiolinowej Robertowi Lecińskiemu, który nie ujawnił, gdzie dokładnie pasieka wędruje. Nie chciał też podać kosztów, jakie spółka poniosła na zakup pasieki, która liczyła prawdopodobnie ponad 20 uli. Nasza redakcja zapytała więc doświadczonego pszczelarza: „cena za jeden ul wraz z pszczołami waha się od 600 do 1.000 złotych. Potrzebny jest również niezbędny sprzęt pasieczny: miodarka, sita, odstojniki, podkurzacz, dłuto, strój pszczelarski oraz ramki, rojnica, węza pszczela. Dodatkowe koszty związane z prowadzeniem pasieki to: lekarstwa, pokarm zimowy, opakowania szklane na miód, nie wspominając o niezbędnym domku pasiecznym. Łączny koszt pasieki składającej się z 10 uli to około 80-100 tysięcy złotych.”

Była prezes RFG Marzena Kusio, obecnie członkini rady nadzorczej RFG, nader często w swojej wypowiedzi podkreśla tułaczy los wiolinowych pszczół. Skoro nie ma ich przy ulicy Wiolinowej to gdzie są? Wiele czasu zabrało naszej redakcji ustalenie miejsce pobytu pszczółek, których właścicielem jest spółka. Przez prawie półtora roku ule stacjonowały na polu pod Częstochową, na prywatnej działce. Jak twierdzą wiarygodne źródła, nikt ze spółki przez ten czas pasieką się nie interesował. 

Na początku listopada 2023 roku nasza redakcja zapytała zarząd spółki Częstochowa Wiolinowa o ilość miodu wyprodukowanego od momentu powstania spółki (2020 rok) oraz jaki przychód odnotowała spółka w związku z produkcją miodu? Najwyraźniej nasze pytania stały się impulsem dla szefostwa spółki, by sprawdzić, co dzieje się z majątkiem Wiolinowej. Ludzie w garniturach pojawili się na prywatnym polu, na którym kiedyś pozostawiono pasiekę. Ku zaskoczeniu przybyłych i okolicznych rolników, ponad 20 uli wraz z pszczołami zniknęło i ponownie nie jest znane miejsce ich przebywania – jak na wędrowną pasiekę przystało… 
Do dnia publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi od spółki.

Do tematu powrócimy.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content