Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Poseł Balt śle wezwania przedsądowe

W odwecie za krytyczne publikacje, które zamieścił Tygodnik , a dotyczące m. in. zlecania przez urząd miasta Częstochowy zadań publicznych w ramach „Inicjatywy lokalnej” i powiązań partyjno – towarzysko – rodzinnych, redakcja otrzymała trzy wezwania przedsądowe. Pisma nadali: poseł Marek Balta (SLD), jego małżonka radna Ewelina Balt (SLD) oraz jego szwagierka przewodnicząca Stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość” Anna Turlej.Czy wezwania podobnej treści za udostępnianie tekstów „” w sieci dostaną też internauci…? Zapewne nie, ale nie sposób przesądzać, zwłaszcza że poseł już raz próbę walki z internetem podjął. Wszystkich internautów redakcja przeprasza za ewentualne niedogodności i jednocześnie zapraszamy do współpracy, gdyż „tanio skóry nie zamierzamy sprzedać”.

Ani myślimy przestać!
Zuchwały atak posła Balta i jego rodziny na niezależne media, a tym samym na wolność słowa jest formą zastraszenia redakcji. Cel jest oczywisty: „wylękniony Tygodnik 7 dni przestanie pisać o sprawach miasta i osobach publicznych, w tym o pośle Balcie i pozostałych członkach ekipy prezydenta Matyjaszczyka”.
Informujemy więc, że Tygodnik 7 dni nie zaprzestanie publikacji artykułów o błędach władzy i innych sprawach, które mają wpływ na lokalną rzeczywistość – niezależnie od tego, ile pozwów poseł Balt zamierza złożyć. Niewykluczone wręcz, że wnikliwsza analiza dokumentów i świadków przez wymiar sprawiedliwości w temacie pozyskania prawie 400 tys. zł z urzędu miasta w ramach konkursu „Inicjatywy lokalne” przez siostrę radnej i jednocześnie szwagierkę posła – obnażyłoby wiele innych, nieznanych opinii publicznej wątków.

Przedstawiamy wezwanie przedsądowe posła Balta (tej samej treści są wezwania: małżonki posła, a także jego szwagierki) oraz nasza odpowiedź.

„Częstochowa, 15 kwietnia 2014
Od: Marek Balt
Do: Renata Kluczna
WEZWANIE PRZEDSĄDOWE
Działając w imieniu własnym zwracam się niniejszym do Pani z następującymi żądaniami:
1. o zamieszczenie na Pani koszt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, w Tygodniku Regionalnym „7 dni” oraz na stronie internetowej www.7dni.com.pl oświadczenia następującej treści: „Renata Kluczna, jako redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego „7 dni”, przeprasza Pana Marka Balta – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez skierowanie do druku publikacji pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” zamieszczonej w numerze 6 (508) Tygodnika Regionalnego „7 dni” z dnia 13-19 lutego 2014 roku zawierającej bezpodstawne pomówienia Pana Marka Balta o udział w kradzieży z kasy miasta Częstochowa oraz udział w sitwie, mafii, camorrze, w związku z przeprowadzoną przez miasto Częstochowa procedurą naboru i przyjęcia do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2014. Renata Kluczna jednocześnie wyraża ubolewanie, że skierowanie do druku tekstu
pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” naraziło Marka Balta na utratę reputacji oraz dobrego imienia w wyniku podania w tym tekście nieprawdziwych informacji o tym, jak w mieście Częstochowa funkcjonuje inicjatywa lokalna, jak również informacji o tym, że Marek Blat wywarł wpływ na wybór przez miasto Częstochowa wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2014”, z tym, że:
• odnośnie do przeprosin w Tygodniku Regionalnym „7 dni” – słowa: „Renata Kluczna, redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „7 dni”, przeprasza Pana Marka Balta” mają zostać zamieszczone także na stronie tytułowej Tygodnika Regionalnego „7 dni” w nagłówku, napisane kolorem czarnym na białym tle czcionką wielkości odpowiadającej czcionce, którą został napisany nagłówek w numerze 6 (508) z dnia 13-19 lutego 2014 r., zaś całe przeprosiny mają zostać opublikowane na stronie trzeciej Tygodnika Regionalnego „7 dni” w górnej części tej strony w pogrubionej ramce stanowiącej prostokąt o wymiarach 26 cm szerokości i 15 cm długości czarnym kolorem na białym tle bez dokonywania jakiejkolwiek innej specyfikacji tegoż tekstu, z podkreślonym i wytłuszczonym wskazaniem co do passusu „Renata Kluczna, redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „7dni”, przeprasza Pana Marka Balta”,
• odnośnie do przeprosin na stronie internetowej www.7dni.com.pl – pełny tekst przeprosin ma zostać zamieszczony przez okres 7 dni, bez przerw, na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że przeprosiny mają być umieszczone na stronie głównej w górnej jej części, bez reklamowego tła, nie mogą być publikowane w systemie pop-up – tak by każdy kto będzie korzystał z tej strony internetowej mógł w pełni i bezpośrednio, bez dokonywania dodatkowych czynności zapoznać się z treścią przeprosin;
2. o dokonanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, edycji publikacji pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?”, udostępnionej przez stronę internetową www.7dni.com.pl oraz przez serwis społecznościowy Facebook, w tym również w archiwum, poprzez dodanie przed tytułem tej publikacji pełnego tekstu przeprosin jak w punkcie 1, oraz przez usunięcie fragmentów tekstu, które naruszają moje dobra osobiste, oraz poprzez usunięcie mojego zdjęcia zamieszczonego przy tej publikacji;
3. o zapłatę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na rzecz Zrzeszenia Studentów Polskich, KRS 45705, kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), tytułem naruszenia moich dóbr osobistych.
Tekst prasowy pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” oraz moje zdjęcie zamieszczone bezpośrednio pod tytułem „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” zniesławiają i dyskredytują mnie w oczach opinii publicznej. Do zniesławienia tego doszło za pomocą oszczerstw, insynuacji oraz kłamstw, na drodze ingerencji w moją sferę rodzinną oraz poprzez zafałszowanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania w mieście Częstochowa tzw. inicjatywy lokalnej.
Podejmując decyzję o skierowaniu w/w materiału prasowego do druku ponosi Pani odpowiedzialność tytułem naruszenia moich dóbr osobistych.
W związku z tym niniejsze wezwanie okazało się konieczne.
W razie niespełnienia któregokolwiek z żądań zgłoszonych w niniejszym wezwaniu skieruję przeciwko Pani pozew o ochronę moich dóbr osobistych.
Marek Balt
[podpis odręczny]”.

Odpowiedź redakcji
„W związku z Pana pismem z dnia 15.04.2014 r. dotyczącym rzekomego naruszania Pana dóbr osobistych w publikacjach dot. okoliczności przeprowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowy konkursu pn. „Inicjatywa lokalna” informujemy i wyjaśniamy, co następuje:

1) Bezspornym jest, że rozstrzygnięcie konkursu przez Prezydenta Miasta Częstochowy (a w szczególności przyznanie znaczącej ilości środków na projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie „Wybierzmy przyszłość”) wzbudziło ogromne wątpliwości w oczach opinii publicznej. Nie dotyczy to tylko dziennikarzy Tygodnika „7 dni”, czego dowodem jest szereg innych, krytycznych publikacji prasowych (w tym także w mediach ogólnopolskich); trwająca nadal w Urzędzie Miasta Częstochowy kontrola ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego; wątpliwości wyrażane w formie pisemnej ze strony radnych Miasta Częstochowy; zawiadomienie do Prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożone w powyższej sprawie, itd. itp.

2) Bezspornym jest, że pomiędzy niektórymi z osób opisanych w serii artykułów zachodzą bliskie powiązania rodzinno-towarzyskie, o czym dla dobra społecznego interesu oraz z uwagi na oczekiwaną przez opinię publiczną transparentność rozdysponowywania miejskich środków budżetowych, zdecydowaliśmy się szczegółowo poinformować. Należy przy tym zwrócić uwagę na dodatkowe okoliczności obciążające osoby odpowiedzialne za rozstrzygnięcia konkursu (członkostwo p.o. dyrektora Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, Piotra Urbaniaka, w Stowarzyszeniu „Wybierzmy przyszłość”).

3) Jeszcze większe wątpliwości w oczach społeczeństwa wzbudziło późniejsze zachowanie Pana Posła, mające znamiona prób zastraszania osób informujących w mediach elektronicznych i na portalach społecznościowych o zaistniałej sytuacji (groźby pozywania za „lajkowanie” na Facebooku). Przypominamy, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja z udziałem Pana Posła słynącego przecież z bardzo ostrych, a czasami wręcz obraźliwych wobec adwersarzy wypowiedzi publicznych.

4) Jako osoba publiczna (poseł na Sejm RP) powinien mieć Pan świadomość, iż wobec osób publicznych przy ocenie ewentualnych naruszeń dóbr osobistych należy stosować inną miarę aniżeli wobec osób prywatnych. Granice dopuszczalnej krytyki w stosunku do osób publicznych oraz ich działalności są szersze, aniżeli wobec osób nieprowadzących takiej działalności. W konsekwencji ich odporność na krytykę musi być podwyższona.
Zróżnicowanie zakresu ochrony dóbr osobistych w stosunku do osób pełniących rolę publiczną stanowi jedną z podstawowych zasad w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na gruncie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Osoby podejmujące działalność publiczną bowiem w sposób nieunikniony a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej. Jednocześnie muszą wykazać większy stopień tolerancji nawet wobec personalnych ataków skierowanych przeciwko nim. Zdaniem Trybunału tylko wyjątkowo można usprawiedliwiać zakaz wypowiedzi krytycznych wobec działań lub zaniechań członków organu pochodzącego z wyboru, takiego jak np. Sejm.

5) W świetle powyższego informujemy, iż nie obawiamy się dochodzenia z Pana strony swoich racji na drodze sądowej. Ponadto zwracamy uwagę, iż tezy przedstawione w „Wezwaniu przedsądowym” jakie otrzymaliśmy, nie pokrywają się z rzeczywistą zawartością serii artykułów opublikowanych m.in. na łamach „7 dni”.
W szczególności:
– nie został Pan Poseł pomówiony „o udział w kradzieży z kasy miasta Częstochowa”
– nie został Pan Poseł pomówiony „o udział w sitwie, mafii, camorrze”.
Powyższe twierdzenia są jedynie Pańską autorską interpretacją treści zawartych w tekstach opisujących historię konkursu pn. „Inicjatywa lokalna – 2014” organizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy.

6) W związku z faktem, że wystąpienie pn. „Wezwanie przedsądowe” odbieramy jako element tłumienia przez Pana krytyki prasowej ze strony jedynego niezależnego częstochowskiego tytułu prasowego, jakim jest „Tygodnik 7 dni”, informujemy, iż poczynimy stosowne kroki, aby w należyty sposób nagłośnić na skalę ogólnopolską dalsze tego typu działania. W przypadku ewentualnej sprawy sądowej poprosimy o monitoring ze strony funkcjonujących w tym celu w Polsce i poza podmiotów.

W materiałach dziennikarskich dot. konkursu pn. „Inicjatywa lokalna – 2014” nie ma mowy o jakimkolwiek „naruszaniu dóbr osobistych” względem Pana osoby, gdyż nie Pan jest „bohaterem” publikacji, a pozostałe fakty opisane w materiałach prasowych są zgodne z prawdą (co jesteśmy w stanie udowodnić także przed wymiarem sprawiedliwości, przedstawiając dokumenty i świadków ).
Renata Kluczna
Artur Sokołowski”.

Udostępnij:

9 komentarzy

 • ohoho@gmail.com

  ….udział w sitwie, mafii, camorrze… -trafnie udział stowarzyszenia ( w którym prezesem była żona a obecnie jest szwagierka) w miejskim konkursie pan poseł spuentował !

 • ohoho@gmail.com

  ….udział w sitwie, mafii, camorrze… -trafnie udział stowarzyszenia ( w którym prezesem była żona a obecnie jest szwagierka) w miejskim konkursie pan poseł spuentował !

 • Anonim

  skoro chcą się dogadać przed rozprawą to widocznie nie mają żadnych szans aby ją wygrać.

 • Anonim

  skoro chcą się dogadać przed rozprawą to widocznie nie mają żadnych szans aby ją wygrać.

 • Anonim

  tak i zapłacić 10.000 zł na wylęgarnie SLDowskich … (wstawić co potrzeba) z ZSP

 • Anonim

  tak i zapłacić 10.000 zł na wylęgarnie SLDowskich … (wstawić co potrzeba) z ZSP

 • Anonim

  po co bić pianę Balt to trup polityczny,jeszcze ma jakieś konwulsje…

 • Anonim

  po co bić pianę Balt to trup polityczny,jeszcze ma jakieś konwulsje…

 • ole.ole@op.pl

  dalej pozwy pisze,żenada,niech pozwie sam siebie za głupotę.

 • ole.ole@op.pl

  dalej pozwy pisze,żenada,niech pozwie sam siebie za głupotę.

 • elninio@wp.pl

  Arogancja, chamstwo i prostactwo – oto wizytówka czerwonych posłów, naczelników, naczelniczek, kierowników, prezesów i dyrektorów. I to bezgraniczne poczucie bezkarności.

 • elninio@wp.pl

  Arogancja, chamstwo i prostactwo – oto wizytówka czerwonych posłów, naczelników, naczelniczek, kierowników, prezesów i dyrektorów. I to bezgraniczne poczucie bezkarności.

 • prawnik@opvp.pl

  Takie pisemka wysyła się wtedy, kiedy sprawa z linii startu jest przegrana dla skarżącego:D

 • prawnik@opvp.pl

  Takie pisemka wysyła się wtedy, kiedy sprawa z linii startu jest przegrana dla skarżącego:D

 • siji.go@op.pl

  ja was pozywam za prawdę proszę kłamać i dostosować się do ELITY bo inaczej pogadamy 🙂

 • siji.go@op.pl

  ja was pozywam za prawdę proszę kłamać i dostosować się do ELITY bo inaczej pogadamy 🙂

 • wernowicka@wp.pl

  By stracić dobre imię, ta poślina najpierw by musiała je mieć

 • wernowicka@wp.pl

  By stracić dobre imię, ta poślina najpierw by musiała je mieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content