Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Personel szpitala na PCK walczy o utrzymanie neurologii


Czy to początek likwidacji całego szpitala?Okazuje się, że z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym [WSzS] na Parkitce w Częstochowie jest gorzej, niż mogłoby się wydawać. Jest wręcz fatalnie. Świadczą o tym słowa przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie pozostawili suchej nitki na dyrekcji szpitala w osobie Zbigniewa Bajkowskiego. Dostało się także marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu za tolerowanie „postępującego chaosu organizacyjnego i degradacji kadrowo-finansowej”. Do eskalacji konfliktu doszło po tym, gdy dyrekcja szpitala postanowiła przenieść Oddział Neurologii ze szpitala przy ul. PCK 7 do WSzS przy ul. Bialskiej 118 na Parkitce. Personel neurologii z Tysiąclecia wystosował poruszający, emocjonalny list do dyrektora Bajkowskiego, w którym przedstawiają argumenty i fakty, przemawiające za pozostawieniem Oddziału Neurologii w szpitalu przy ul. PCK. Dotychczas szpital na Parkitce miał swój Oddział Neurologii dla około 40 chorych, a Oddział Neurologii na Tysiącleciu (podlegający Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu przy ul. Bialskiej) tyle samo – łącznie 80 miejsc.

W połowie września 2022 roku Związek Zawodowy Lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego [WSzS] w Częstochowie otrzymał informację, że marszałek województwa śląskiego nie spotka się z nimi w trzecim umówionym terminie 22. września, kiedy to miało się odbyć wspólne spotkanie OT OZZL i dyrektora szpitala na Parkitce Zbigniewa Bajkowskiego z marszałkiem (co zostało ustalone na poprzednim spotkaniu). Zainteresowane rozmowami o przyszłości częstochowskiego szpitala strony dowiedziały się natomiast o nowym terminie rozmów – 25. października.

W piśmie związkowców do marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego czytamy:
„W związku z dalej pogarszającą się sytuacją finansową, kadrową i organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie jako Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy stoimy na stanowisku, że istnieje pilna potrzeba spotkania się z Panem Marszałkiem i konieczność zajęcia konkretnego stanowiska w sprawie oraz podjęcie radykalnych kroków, aby zatrzymać i odwrócić dalej postępujący chaos organizacyjny szpitala, dalszą degradację kadrowo-finansową. 

W pierwszej kolejności należy bezwzględnie zatrzymać likwidację kolejnych oddziałów szpitala. Dotychczasowe działania Dyrektora szpitala doprowadziły już do:
– zawieszenia funkcjonowania Oddziału Laryngologii;
– znacznego ograniczenia funkcjonowania Oddziału Okulistyki;
– podjęcia działań skutkujących w przyszłości istotnym ograniczeniem działania Oddziału Neurologii i Oddziału Pediatrii zlokalizowanych obecnie w Szpitalu „Tysiąclecie” w Częstochowie przy ul. PCK 7, co będzie skutkowało ograniczeniem dostępności do leczenia specjalistycznego dla pacjentów w północnym regionie województwa śląskiego;
– stopniowego rozpadu pionu pediatrycznego w WSzS w Częstochowie z likwidacją Anestezjologii i Intensywnej terapii dla Dzieci i zmniejszanie ilości łóżek pediatrycznych;
– zamykania Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala „Tysiąclecie” w Częstochowie przy ul. PCK 7.

Likwidacja kolejnych oddziałów skutkuje istotnym ograniczeniem określonych świadczeń medycznych mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego. 
WSzS w Częstochowie przestaje być szpitalem wielospecjalistycznym i nie spełnia swojej funkcji, do której był powołany i nie zmienią tego remonty wykonywane w szpitalu, którymi tak szczyci się Pan Dyrektor.

Zmiany organizacyjne szpitala podejmowane są bez analizy ich skutków obecnych, jak i dalekosiężnych konsekwencji, bez konsultacji z pracownikami, a nawet bez ich wcześniejszego powiadomienia. Wszystko to odbywa się dodatkowo w atmosferze zastraszania pracowników szpitala, zwalniania „niewygodnych” osób przez Dyrekcję oraz odchodzenie z pracy wartościowych, dobrych i doświadczonych zawodowo lekarzy specjalistów, którzy nie są traktowani przez Dyrekcję z należytym szacunkiem, a wręcz często poniżani i nie widzą dalszej możliwości pracy w takich warunkach – czemu bezwzględnie trzeba postawić kres.
Oczekujemy pilnego spotkania z Panem Marszałkiem w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Dalsze tolerowanie przez Pana Marszałka takiego stanu rzeczy i brak zajęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie będzie skutkowało nieodwracalnymi szkodami dla Szpitala i mieszkańców tej części województwa śląskiego. W przypadku braku reakcji Pana Marszałka na niniejsze pismo OT OZZL przy WSzS w Częstochowie informuje, iż podejmie dalsze działania przewidziane prawem oraz zawiadomi opinię publiczną o sytuacji panującej w Szpitalu. Aby zaoszczędzić cenny czas Pana Marszałka proponujemy wspólne spotkanie OT OZZL WSzS w Częstochowie i przedstawicieli Częstochowskiej Izby Lekarskiej z Panem Marszałkiem we wskazanym terminie tj. do końca września b.r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w osobach: przewodnicząca, zastępcy, członkowie Zarządu.”

***

Personel Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. PCK 7 wysmarowal kilkustronicowe pismo do dyrektora Bajkowskiego, w którym przedstawia argumenty i fakty, przemawiające za pozostawieniem Oddziału Neurologii w dotychczasowej lokalizacji i nie likwidowaniu go w szpitalu przy ul. PCK.

„A są to:
* Sumiennie pracujący, rozwijający się zespół o niespotykanej wydajności pracy:
– w miesiącu maju 2022 r. pracujący w 5-osobowym składzie lekarskim personel tutejszego oddziału wykonał kontrakt z NFZ na kwotę 772 tys. zł. W tym samym czasie oddział przy ul. Bialskiej, w 12-osobowym składzie lekarskim wypracował kontrakt z NFZ na kwotę 548 tys. zł;
– po pożarze z dnia 01 czerwca 2022 r., który skutkował czasowym zawieszeniem połowy oddziału i możliwością dalszej hospitalizacji pacjentów jedynie na 19 łóżkach udarowych, za miesiąc czerwiec udało się wypracować kontrakt z NFZ w wysokości 508,7 tys. zł, w porównaniu do 441 tys. zł uzyskanych z kontraktu z NFZ przez Oddział Neurologii przy ul. Bialskiej;
– w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia 2022 r. w Oddziale Neurologii przy ul. PCK było hospitalizowanych 931 chorych, w tym samym okresie oddział przy ul. Bialskiej hospitalizował 876 osób (przy znacznej różnicy w ilości kadry oraz okresowym ograniczeniu ilości miejsc w Oddziale przy ul. PCK 7).

* Tutejszy oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów.
– jako przykład podajemy fakt, iż w dniu 21.09.2022 r. w tutejszym oddziale hospitalizowanych było 38 pacjentów. W tym samym dniu w oddziale przy ul. Bialskiej – 28;
– znane są nam liczne przypadki chorych wstrzymujących się ze zgłoszeniem się do szpitala, oczekując na ostry dyżur pełniony przez nasz oddział (łącznie z przypadkami udaru mózgu).

* W tutejszym oddziale prowadzone są programy lekowe przynoszące znaczące profity finansowe szpitalowi.
– w ubiegłym roku dochód uzyskany z programów lekowych zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Dyrektora wyniósł 1 milion złotych;
– w przypadku połączenia oddziałów dalsze prowadzenie programów lekowyh stoi pod znakiem zapytania, z powodu braku miejsc (planowane jest znaczne ograniczenie ilości zwykłych łóżek neurologicznych);
– jako jedyny oddział w mieście i okolicy obsługujemy pacjentów (często niepełnosprawnych), dla których dojazd w inne miejsca będzie stanowił problem i może skutkować przerwaniem ciągłości lub odstąpieniem od leczenia w ramach ww. programów, co skutkować będzie pogorszeniem ich stanu zdrowia i narażeniem budżetu ochrony zdrowia na dodatkowy koszt.

* Prężna współpraca z pracownią EEG i EMG zlokalizowana w szpitalu przy ul. PCK.
– wykwalifikowany personel medyczny, posiadający licencje do wykonywania badań;
– pracownie obsługują cały WSzS oraz zlecenia ambulatoryjne, a także badania prywatne;
– jako jedyna w WSzS pracownia EEG wykonuje badania dzieci. Z badania tego bardzo często korzysta m.in. Oddział Pediatrii przy ul. PCK 7. Badania są opisywane przez  neurologa z ogromnym doświadczeniem zawodowym, wartościowego i potrzebnego pracownika.

* W okresie infekcji SARS-CoV oddział został dedykowany chorym na Covid-19, a ówczesne rezydentki oddelegowano do pracy w SOR przy ul. Bialskiej w ramach ostrego dyżuru, mimo znaczącego uszczuplenia kadry lekarskiej w oddziale przy oddziale PCK.

* Lekarze pracujący w tutejszym oddziale konsultują, bez zbędnej zwłoki czasowej pacjentów hospitalizowanych w innych oddziałach zlokalizowanych przy ul. PCK: 2 oddziały wewnętrzne, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, 3 oddziały psychiatrii, Oddział Chorób Płuc, Oddział Reumatologii, OIOM.

* Lekarze Oddziału Neurologii przy ul. PCK sprawują także opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Po zmianie lokalizacji Oddziału Neurologii kwestia ta pozostanie nierozwiązana. Po uprzedniej rozmowie przewodniczącej OT OZZL przy WSzS w Częstochowie z kierownikami pozostałych oddziałów zlokalizowanych przy ul. PCK 7 stwierdzamy, że nie ma możliwości zabezpieczenia dyżurowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przez żaden inny oddział zlokalizowany przy ul. PCK.

* Przy przeniesieniu oddziału na ul. Bialską nieunikniona jest utrata części z wykwalifikowanego, doświadczonego personelu medycznego.

Pracujący obecnie lekarze Oddziału Neurologii są zdeterminowani do dalszej ciężkiej i efektywnej pracy i widzą możliwość utrzymania ciągłości pracy oddziału, jak i stopniowe odbudowanie kadry lekarskiej.”

***

Redakcja Tygodnika 7 dni skontaktowała się z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Dariuszem Tworzydło z agencji public relations z Rzeszowa, który stanowczo stwierdził, iż „liczba miejsc na neurologii po połączeniu nie ulegnie zmianie”.
To oczywiście dopiero się okaże w praktyce, bo dyrekcja szpitala na Parkitce już nie raz zmieniała zdanie.

Nasza redakcja podjęła także próbę kontaktu z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim. Chcieliśmy wiedzieć, dlaczego marszałek z Katowic bagatelizuje problemy szpitala na Parkitce w Częstochowie i nie potrafi znaleźć czasu na spotkanie z personelem szpitala. Mimo licznych wydziałów w urzędzie marszałkowskim nie ma nikogo, kto odpowiedziałby na nasze pytania.

Udostępnij:

2 komentarz

 • Anonim

  Zlikwidują szpital i sklep spożywczy otworzą.

 • Anonim

  Zlikwidują szpital i sklep spożywczy otworzą.

 • Anonim

  I powstanie Lidl

 • Anonim

  I powstanie Lidl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content