Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Nowe zasady dofinansowania samochodu* Ceny Prądu 2023 – nowe limity także dla osób z niepełnosprawnościami

* Nowe zasady dofinansowania samochodu* Ceny Prądu 2023 – nowe limity także dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe zasady dofinansowania samochodu

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmieniła program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, polegają na tym, że:
* druga tura naboru rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia do godz. 23:59;

* wprowadzone zmiany w programie wpływają na kształt wniosku o dofinansowanie, co skutkuje dodaniem trzech dodatkowych oświadczeń;

* po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:
* osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia – 1 punkt;

* osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia – 1 punkt;

* we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

* 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: 
https://sow.pfron.org.pl/ 
przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu. Aby złożyć wniosek, trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany, oraz mieć założone wcześniej konto na platformie SOW.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje między innymi:
1. wybór rodzaju dofinansowania – przedmiot pomocy:
a. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy albo 
b. dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;

2. wskazanie przewidywanej ceny brutto zakupu dostosowanego samochodu osobowego;

3. odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego, oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu -wzór zaświadczenia lekarskiego;

5. odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim;

Integralną część elektronicznego wniosku stanowią oświadczenia do zaakceptowania, które należy zaznaczyć w SOW – nie trzeba załączać skanów tych oświadczeń. Złożenie oświadczeń jest konieczne w celu złożenia wniosku.
1. oświadczenie wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;

2. oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem programu;

3. oświadczenie wnioskodawcy, że osoba niepełnosprawna nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

4. oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy beneficjentów powyżej 65 roku życia, czynnych zawodowo. Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób, których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej;

5. Oświadczenie o liczbie osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym. [Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku; Oświadczenia nie składają osoby, w których gospodarstwie domowym nie ma innych osób spełniających warunki udziału w programie. Oświadczenie może być złożone przez osoby, w których gospodarstwach domowych są inne osoby spełniające warunki udziału w programie. Złożenie oświadczenia skutkuje koniecznością dostosowania samochodu umożliwiającego jednoczesną podróż liczbie osób wskazanych w tym oświadczeniu].

***

Ceny Prądu 2023 – nowe limity także dla osób z niepełnosprawnościami

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 
Zwiększony zostanie limit zużycia prądu objętego zamrożeniem cen dla:
* gospodarstw domowych roczny limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh;

* gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, roczny limit zwiększy się z 2600 kWh do 3600 kWh;

* posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, roczny limit zwiększy się z 3000 kWh do 4000 kWh.

Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 roku.
Nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie ustawy – przekroczył dotychczasowy limit, sprzedawca energii rozliczy temu odbiorcy dodatkowy wolumen energii w ramach korekty faktur.

Od 1 października 2023 roku obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Rozwiązanie będzie przeznaczone dla:
* samorządów;

* małych i średnich przedsiębiorstw;

* wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content