Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

„Nie odpuścimy Panie prezydencie!”

Już blisko 7.000 mieszkańców podpisało petycję adresowaną do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oraz rady miasta Częstochowy. W poniedziałek 2 marca pod magistratem pojawili się działacze społeczni: Renata Fussy, Grzegorz Kukla i prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego – Hubert Pietrzak i złożyli w urzędzie kolejne tysiące podpisów pod protestem przeciwko planowanej, kontrowersyjnej inwestycji na styku dwóch dzielnic – Stradom i Błeszno.

Pomimo tak radykalnego sprzeciwu ze strony mieszkańców, już prawie całej południowej części naszego miasta, podpisy pod protestem pochodzą również z dzielnic Wrzosowiak i Zawodzie. Inwestor, czyli spółka Fortum nie wycofała się ze swoich planów i próbuje przekonywać Częstochowian do planowanej budowy zakładu, przetwarzającego odpady, w sąsiedztwie ich domów oraz w obszarze pasm ekologicznych miasta. 
Cała sprawa oparła się już o Urząd Marszałka Województwa Śląskiego, który w odpowiedzi na pismo przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki radnego Piotra Wrony (PiS) piszę: „Informuję, że Plan Inwestycyjny, stanowi załącznik do Planu gospodarki odpadami województwa śląskiego na lata 2016 – 2022, nie uwzględnia budowy na terenie województwa nowych instalacji do produkcji paliw alternatywnych.” 
O co więc chodzi w tej sprawie? Kto tak naprawdę będzie beneficjentem tej planowanej inwestycji? Dlaczego, pomimo tak dużego oporu społecznego, Fortum obstaje przy planowanej lokalizacji zakładu przetwarzania odpadów na ul. Dojazdowej 20?  

Poniżej treść protestu mieszkańców: 

„PROTEST MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY 
PRZECIWKO BUDOWIE PRZY UL. DOJAZDOWEJ 20 INSTALACJI DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O MOCY PRODUKCYJNEJ 100 TYS. TON ROCZNIE !!!

My, niżej podpisani mieszkańcy Częstochowy zdecydowanie protestujemy przeciwko budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy 100 tys. ton rocznie w Częstochowie przy ul. Dojazdowej 20.

Budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF jest związana z istotnym podwyższeniem ryzyka skażenia środowiska i narażeniem zdrowia wszystkich mieszkańców Częstochowy. 
Inwestycja planowana jest przy ul. Dojazdowej 20, na terenie działki o nr ewidencyjnym 45 obręb 330. Działka ta jest położona na terenach pasm ekologicznych miasta Częstochowy. Jest to teren cenny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i wymagający ochronie.  
ZAGROŻENIE: Zniszczenie terenu otwartego w ciągach dolin (pasm ekologicznych Częstochowy), cennego pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i wymagającym ochrony oraz  wielu cennych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt występujących na tym terenie !!!

Ponadto są to tereny z występującą zabudową mieszkalną –  najbliższe budynki mieszkalne   usytuowane są od strony północy, przy ul. Dojazdowej 14 i 18 i bezpośrednio graniczą z wewnętrzną drogą dojazdową, a na południe i zachód zabudowa jednorodzinna znajduje się w odległości około 200 metrów od planowanej inwestycji !!!
ZAGROŻENIE: Skażenie terenu, który zamieszkuje wielu Częstochowian i znajduje się liczna zabudowa jednorodzinna !!!

Z uwagi na lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Konopki, istnieje ogromne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych, w wyniku występujących 
w tym miejscu częstych podtopień po ulewnych deszczach, a także zaplanowanego przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zrzutu wód opadowych z dróg i placów, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do starorzecza rzeki Konopki, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy tego terenu.
ZAGROŻENIE: Zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych (rzeki Konopki) !!!

Z przedłożonej przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że moc przerobowa, jako strumień wsadu do planowanej instalacji, wyniesie do 110 tys. ton odpadów na rok. Zakład będzie pracował na 2 zmiany przez 6 dni w tygodniu, tj. 4.800 godz. w ciągu roku ! Transport przywożonych i wytwarzanych odpadów oraz wyprodukowanego paliwa będzie się odbywał głównie samochodami ciężarowymi, co z całą pewnością spowoduje emisję pyłów i gazów ze spalania paliw w silnikach samochodów, transportujących odpady i gotowe paliwo RDF. Ruch samochodowy wystąpi przez 250 dni w roku, co znacząco w sposób negatywny wpłynie na stan środowiska w tym rejonie.
ZAGROŻENIE: Emisja niebezpiecznych i zanieczyszczających środowisko pyłów i gazów 
ze spalania paliw w silnikach samochodów ciężarowych, transportujących odpady i gotowe paliwo !!!

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF będzie źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych, odprowadzanych do powietrza takich jak: tlenki azotu, tlenki węgla, pyły, węglowodory alifatyczne, siarkowodory, merkaptany i tiole. 
Będzie to powodowało uciążliwość odorową dla mieszkańców i wszystkich osób, przebywających w sąsiedztwie planowanej instalacji. 
ZAGROŻENIE: emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza – wielu związków niebezpiecznych dla zdrowia i życia oraz znaczna uciążliwość zapachowa, w sąsiadującym  otoczeniu domów jednorodzinnych !!!

Planowana inwestycja będzie źródłem hałasu, który pochodzić będzie zarówno z pracy urządzeń, zlokalizowanych wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej, jak i z samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu zakładu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej !
ZAGROŻENIE: przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu niebezpiecznych dla zdrowia i życia !!!

W planowanej inwestycji będą składowane i przetwarzane odpady o bardzo dużych właściwościach palnych, co stanowi poważne zagrożenie pożarowe !
ZAGROŻENIE: Ryzyko powstawania pożarów w bliskim sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych !!!

Istnieje także  niebezpieczeństwo zwożenia na teren Częstochowy odpadów z innych miast, województw, a być może nawet innych państw Unii Europejskiej. Niewątpliwie przyczyni się to zarówno do zanieczyszczenia środowiska, jak i do spadku atrakcyjności turystycznej miasta i regionu oraz do obniżenia wartości gruntów i prywatnych działek, znajdujących się na tym terenie.
ZAGROŻENIE: Zanieczyszczenie środowiska odpadami spoza Częstochowy i spadek atrakcyjności regionu !!!

  Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, czy hasło:

„Jasne, że Częstochowa”, które według Biuletynu Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie zostało zaakceptowane przez Pana Prezydenta Matyjaszczyka jako hasło, które: 

„Nadaje się do budowania pozytywnej kampanii Częstochowy, jako miasta w którym można, a nawet warto żyć, uczyć się, studiować, pracować, prowadzić biznes, inwestować…”
pozostanie tylko pięknym, ale  P U S T Y M  hasłem, a my mieszkańcy będziemy żyć w sąsiedztwie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF o mocy 100 tys. ton rocznie:
– oddychając śmierdzącymi oparami siarkowodoru, 
– w hałasie zakłócającym dźwięki normalnego życia, 
– narażeni na zanieczyszczenia środowiska: niebezpieczne związki chemiczne, toksyczne ścieki i pył, 
– wdychając zanieczyszczenia w postaci dioksyn zaburzających funkcjonowanie układu genetycznego i hormonalnego, powodujące raka, obniżające odporność immunologiczną
i wpływające negatywnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców Częstochowy ?!

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, 
jaką decyzję podejmiecie w związku z planowaną budową instalacji 
do produkcji paliwa alternatywnego RDF 
o mocy 100 tys. ton rocznie? 
   
Czy zgodną z oczekiwaniami mieszkańców Częstochowy, umożliwiającą ludziom normalne życie i rozwój?                        
CO ZAWAŻY NA WASZEJ DECYZJI: 

TROSKA O ZDROWIE I ŻYCIE CZĘSTOCHOWIAN, KTÓRZY OBDARZYLI WAS ZAUFANIEM I W DOBREJ WIERZE 
ODDALI NA WAS GŁOSY ?
CZY INTERES FIŃSKIEJ SPÓŁKI FORTUM ? (…)”

Udostępnij:

9 komentarzy

 • anbeblot@gmail.com

  Ja Finom bardziej wierzę niż Waszej spółce.Już trzeba sokończyć z tym zaściankiem z tą wiochą. Miasto ma się rozwjać. Mają powstawać miejsca pracy.

 • anbeblot@gmail.com

  Ja Finom bardziej wierzę niż Waszej spółce.Już trzeba sokończyć z tym zaściankiem z tą wiochą. Miasto ma się rozwjać. Mają powstawać miejsca pracy.

 • renatafussy@interia.pl

  Budując w centrum miasta wysypiska śmieci?!to ma być rozwój?!stanowiska pracy,czy mówimy o tych 3 etatach…to chyba żart!proszę zapoznać się z tematem.

 • renatafussy@interia.pl

  Budując w centrum miasta wysypiska śmieci?!to ma być rozwój?!stanowiska pracy,czy mówimy o tych 3 etatach…to chyba żart!proszę zapoznać się z tematem.

 • ewafortuna@op.pl

  Proponuję, żeby Pan się pośpieszył bo ta wymarzona praca w idealnej fińskiej firmie dbającej niesamowicie o środowisko może szybko Panu uciec sprzed nosa.To tylko 3 etaty ( wg raportu środowiskowego do wyboru etat dla operatorów spychanek i funkcja kierownicza na pół etatu, a praca 6 dni w tygodniu na dwie zmiany).Chętnie sprzedam Panu dom 250 m od inwestycji. Do pracy blisko , a nawet w domu będzie Pan się czuł jak w pracy ( mowa o zapachach). Szansę na rozwój miasta można upatrywać w innych kierunkach, a na takie inwestycje są odpowiednie miejsca z dala od osiedli mieszkalnych.Pozdrawiam.

 • ewafortuna@op.pl

  Proponuję, żeby Pan się pośpieszył bo ta wymarzona praca w idealnej fińskiej firmie dbającej niesamowicie o środowisko może szybko Panu uciec sprzed nosa.To tylko 3 etaty ( wg raportu środowiskowego do wyboru etat dla operatorów spychanek i funkcja kierownicza na pół etatu, a praca 6 dni w tygodniu na dwie zmiany).Chętnie sprzedam Panu dom 250 m od inwestycji. Do pracy blisko , a nawet w domu będzie Pan się czuł jak w pracy ( mowa o zapachach). Szansę na rozwój miasta można upatrywać w innych kierunkach, a na takie inwestycje są odpowiednie miejsca z dala od osiedli mieszkalnych.Pozdrawiam.

 • tak się żyje w Częstochowie

  Skoro tak wierzysz Finom to zamieszkaj w Finlandii, a Częstochowę
  omijaj z daleka ze swoimi chorymi pomysłami.

 • tak się żyje w Częstochowie

  Skoro tak wierzysz Finom to zamieszkaj w Finlandii, a Częstochowę
  omijaj z daleka ze swoimi chorymi pomysłami.

 • name

  anbeblot szukasz pracy? Na Filomatów
  są do usunięcia rakotwórcze odpady, w sam raz praca dla takiego postępowego
  człowieka jak Ty.

 • name

  anbeblot szukasz pracy? Na Filomatów
  są do usunięcia rakotwórcze odpady, w sam raz praca dla takiego postępowego
  człowieka jak Ty.

 • marcin.klepka@o2.pl

  Gratuluję wszystkim zaangażowania i determinacji. Ubolewam, że jak na Wrzosowiaku miał powstać park na zarezerwowanym na ten cel terenie, to bierność ludzi i urzędników wzięły górę nad aktywnością inwestorów i teraz… będziemy, mieli bloki zamiast zieleni.
  Częstochowa to jedno z najbardziej szkaradnych miast w Polsce.
  Jacy mieszkańcy, takie miasto. Niestety.

 • marcin.klepka@o2.pl

  Gratuluję wszystkim zaangażowania i determinacji. Ubolewam, że jak na Wrzosowiaku miał powstać park na zarezerwowanym na ten cel terenie, to bierność ludzi i urzędników wzięły górę nad aktywnością inwestorów i teraz… będziemy, mieli bloki zamiast zieleni.
  Częstochowa to jedno z najbardziej szkaradnych miast w Polsce.
  Jacy mieszkańcy, takie miasto. Niestety.

 • Asp

  Może właśnie temu (wierzącemu po fińsku ) przeszło stanowisko kierownicze obok nosa. Stąd płacz. Podziękowania należą się gazecie 7 Dni za nagłośnienie tematu i nam wszystkim za reakcję. Mam nadzieję że w przyszłości damy również odpór czerwonej pazerności,gdyby znowu komuś zaświtało robić w dzielnicach mieszkalnych śmietnisko.

 • Asp

  Może właśnie temu (wierzącemu po fińsku ) przeszło stanowisko kierownicze obok nosa. Stąd płacz. Podziękowania należą się gazecie 7 Dni za nagłośnienie tematu i nam wszystkim za reakcję. Mam nadzieję że w przyszłości damy również odpór czerwonej pazerności,gdyby znowu komuś zaświtało robić w dzielnicach mieszkalnych śmietnisko.

 • mkimla@kimla.pl

  “Ja Finom bardziej wierzę, niż Waszej spółce.”
  To nie jest kwestia wiary, tylko rzetelnych argumentów i porównania strat i zysków….
  Po stronie STRAT jest zniszczenie naturalnego środowiska- korytarza ekologicznego Częstochowy, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i środowiska gruntowo – wodnego Częstochowy, emisja wielu niebezpiecznych, trujących i zagrażających zdrowiu i życiu ludzi związków chemicznych do powietrza, uciążliwy odór,nieustanny hałas , zagrożenie pożarami i permanentne zwożenie śmieci ze Śląska i krajów Unii Europejskiej i czynienie śmietniska z Częstochowy.
  Po stronie ZYSKÓW są miejsca pracy – aż 4 ( słownie : CZTERY !!!) etaty :
  2 etaty operatora ładowarki kołowej i wózka widłowego, 1 etat pracownika technicznego – nadzorcy procesów i 1 etat ( 0,5 etatu na zmianę) kierownika instalacji ( dane z przedłożonej przez firmę Fortum Power and Heat Polska karty informacyjnej przedsięwzięcia )
  i 100 tys. ton paliwa RDF wytworzonego dla …..elektrociepłowni w Zabrzu ! ( której właścicielem jest firma Fortum Power and Heat Polska).
  “Już trzeba skończyć z tym zaściankiem, z tą wiochą.Miasto ma się rozwijać . Mają powstawać nowe miejsca pracy.”
  Czy zgodnie z takim myśleniem :
  zaścianek ,czyli wiocha to przyjazne ludziom miejsca do życia i pracy, z czystym powietrzem i zadbaną przyrodą, w którym mieszkańcy mają wpływ na zmiany ?…., a
  rozwijające się miasto to niebotyczny, śmierdzący śmietnik, w którym NOWE miejsca pracy znajduje AŻ czterech pracowników ??!!!!
  Kto to wymyślił ? Przyszły operator ładowarki kołowej w instalacji do produkcji paliw alternatywnych RDF ?!

 • mkimla@kimla.pl

  “Ja Finom bardziej wierzę, niż Waszej spółce.”
  To nie jest kwestia wiary, tylko rzetelnych argumentów i porównania strat i zysków….
  Po stronie STRAT jest zniszczenie naturalnego środowiska- korytarza ekologicznego Częstochowy, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i środowiska gruntowo – wodnego Częstochowy, emisja wielu niebezpiecznych, trujących i zagrażających zdrowiu i życiu ludzi związków chemicznych do powietrza, uciążliwy odór,nieustanny hałas , zagrożenie pożarami i permanentne zwożenie śmieci ze Śląska i krajów Unii Europejskiej i czynienie śmietniska z Częstochowy.
  Po stronie ZYSKÓW są miejsca pracy – aż 4 ( słownie : CZTERY !!!) etaty :
  2 etaty operatora ładowarki kołowej i wózka widłowego, 1 etat pracownika technicznego – nadzorcy procesów i 1 etat ( 0,5 etatu na zmianę) kierownika instalacji ( dane z przedłożonej przez firmę Fortum Power and Heat Polska karty informacyjnej przedsięwzięcia )
  i 100 tys. ton paliwa RDF wytworzonego dla …..elektrociepłowni w Zabrzu ! ( której właścicielem jest firma Fortum Power and Heat Polska).
  “Już trzeba skończyć z tym zaściankiem, z tą wiochą.Miasto ma się rozwijać . Mają powstawać nowe miejsca pracy.”
  Czy zgodnie z takim myśleniem :
  zaścianek ,czyli wiocha to przyjazne ludziom miejsca do życia i pracy, z czystym powietrzem i zadbaną przyrodą, w którym mieszkańcy mają wpływ na zmiany ?…., a
  rozwijające się miasto to niebotyczny, śmierdzący śmietnik, w którym NOWE miejsca pracy znajduje AŻ czterech pracowników ??!!!!
  Kto to wymyślił ? Przyszły operator ładowarki kołowej w instalacji do produkcji paliw alternatywnych RDF ?!

 • erykwnuk@onet.pl

  Jestem w kompletnym szoku, ze taki zakład miałby powstać w takim miejscu.
  a równocześnie zdaje sobie sprawę jak było blisko – gdyby nie p Renata Fussy która zrywem obywatelskim zorganizowała cały protest. takich postaw nam brakuje i takie należy doceniać , nie prywata , własne interesy , partyjne czy tez ekonomiczne ! Brawo dla niej !

 • erykwnuk@onet.pl

  Jestem w kompletnym szoku, ze taki zakład miałby powstać w takim miejscu.
  a równocześnie zdaje sobie sprawę jak było blisko – gdyby nie p Renata Fussy która zrywem obywatelskim zorganizowała cały protest. takich postaw nam brakuje i takie należy doceniać , nie prywata , własne interesy , partyjne czy tez ekonomiczne ! Brawo dla niej !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content