Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Najlepsze projekty gmin subregionu częstochowskiego

WFOŚiGW w KatowiachTygodnik rozpoczyna cykl artykułów pod nazwą  NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH. Ten innowacyjny, oryginalny projekt  będzie promował najlepsze praktyki gmin subregionu częstochowskiego w zakresie wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach służące poprawie stanu środowiska naturalnego.
 

Tygodnik 7 dni pokusił się o prezentację finansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach projektów, a realizowanych przez gminy subregionu częstochowskiego. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jaki i inne jednostki publiczne, od wielu już lat otrzymują wsparcie finansowe ze strony WFOŚiGW w Katowicach. Dzięki pozyskanym funduszom, gminy wpływały w sposób dalece wymierny i konkretny na środowisko naturalne. W latach 2008-2016 na terenie subregionu częstochowskiego każda gmina skorzystała z środków WFOŚiGW w Katowicach. W ramach pomocy samorządy termomodernizowały budynki użyteczności publicznej, usuwały szkody powodziowe, porządkowały gospodarkę ściekową na terenie swoich gmin, podejmowały działania zabezpieczające przed powodziami, budowały sieci kanalizacyjne, usuwały z obiektów elementy z azbestu, prowadziły szeroką profilaktykę edukacyjną i zdrowotną dotyczącą działań w obszarze ochrony środowiska.
Wszystkie projekty realizowane na terenie subregionu częstochowskiego pochłonęły ogromne nakłady finansowe. Większość z nich była finansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Cykl NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH jest formą prezentacji owych projektów. Publikacje będą miały za zadanie nie tylko prezentację najciekawszych inwestycji i ich archiwizację, ale także, posłużą za przykład dobrych praktyk. 
Cykl publikacji rozpoczniemy od największego powiatu – częstochowskiego, obejmującego aż szesnaście gmin (piąty co do wielkości powiat w Polsce). Na łamach Tygodnika 7 dni swoje osiągnięcia ekologiczne zaprezentują także gminy powiatu kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego. Prócz już osiągniętych sukcesów gmin, dotyczących inwestycji proekologicznych, samorządy będą miały szanse przedstawienia planów działań środowiskowych, jakie przewidują do realizacji w dalszej perspektywie.

Realizacja publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, nieodłącznie związana jest z finansowaniem ich z różnych źródeł. W przypadku subregionu częstochowskiego większość funduszy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przyjęty przez WFOŚiGW w Katowicach plan opiera się na wizji, misji, celach generalnych, priorytetach i perspektywach. Do celów generalnych należy poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska.
Wspólna Strategia, która realizowana jest na obszarze całego kraju dotyczy ochrony i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Postępujący rozwój cywilizacyjny, przejawiający się m.in. wzrostem degradacji środowiska 
oraz ograniczeniem zasobów naturalnych, zmusza do bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami, poszukiwania i promowania oszczędnych, prośrodowiskowych rozwiązań, a także podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu tegoż środowiska. Obserwowana intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych niesie konieczność adaptacji do zachodzących zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego występowaniu. Działania takie mogły podjąć gminy subregionu częstochowskiego dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Gminy te realizowały inwestycje w najważniejszych obszarach strategii przyjętej przez Fundusz:

* Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna
Zmiany klimatyczne są wyraźnie widoczne w skali globalnej. Obserwacje i pomiary potwierdzają, że klimat ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni ziemi nasila się. Skutkiem wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza i temperatury oceanu są topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się globalnego średniego poziomu morza. Wzrost temperatury globalnej sprzyja wzrostowi intensywności i częstotliwości wielu zjawisk klimatycznych, które nie są obojętne dla rozwoju gospodarczego i społecznego świata. Kluczowymi celami oraz planowanymi działaniami służącymi adaptacji do zmian klimatu i zabezpieczeniu Polski, w tym subregionu częstochowskiego przed powodziami i suszami oraz rozwijaniu sprawnego systemu szybkiego reagowania na klęski żywiołowe są: podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (powódź, susza) oraz poważnych awarii; usprawnienie usuwania skutków zagrożeń naturalnych; wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

* Ochrona powietrza
Jednym z bardziej istotnych celów środowiskowych działalności WFOŚiGW w Katowicach jest wspieranie wdrażania polityki energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz stymulowanie poprawy jakości powietrza. Istotnym problemem pozostaje, zwłaszcza w sezonie zimowym, przekraczanie norm stężenia pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenau, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenie ozonu troposferycznego. Produkcja energii i ciepła, transport oraz rolnictwo, powodują emisje zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, czy ekosystemy, ale też na turystykę czy rolnictwo. W celu ograniczenia występowania negatywnych skutków istotne znaczenie ma angażowanie się WFOŚiGW w Katowicach we współfinansowanie inwestycji w obszarze zmniejszania zanieczyszczeń powietrza, zarówno w zakresie pyłów jak i gazów cieplarnianych. Planowanymi działaniami w tym obszarze jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (w miastach i w gminach); rozwoju wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii; zmniejszania emisyjności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach; poprawy jakości powietrza nakierowanej na redukcję niskiej emisji (m.in. poprzez wsparcie wymiany pieców węglowych w budynkach wielo – i jednorodzinnych).

* Ochrona wód
Stan jakości wód i stan zasobów wodnych przekładają się bezpośrednio na stan środowiska naturalnego, zdrowie mieszkańców subregionu częstochowskiego oraz koszt dostępu do wody, rozumiany jako koszty jej uzdatniania do wymaganego poziomu czystości. Stan środowiska wodnego w Polsce ulega systematycznej poprawie. Na terenie kraju wybudowano ponad czterysta komunalnych oczyszczalni ścieków, a wiele istniejących zmodernizowano pod kątem usuwania ze ścieków związków biogennych. Jednak mimo wytężonych działań, obecny stan środowiska wodnego nie może być uznawany za zadowalający. Istnieją dalsze potrzeby budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych. Kluczowe cele do realizacji w zakresie ochrony wód to: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych; efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych; redukcja zanieczyszczeń w ściekach; wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi; unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych; zapewnienie zaopatrzenia w wodę.

* Gospodarowanie odpadami
Polityka dotycząca gospodarowania odpadami ukierunkowana jest na ich minimalizację. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Istotnym jest, by odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Mają temu służyć wszelkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Gospodarka odpadami jest istotnym elementem zarówno ochrony środowiska jak i szeroko pojętej gospodarki. Obszarem współpracy WFOŚiGW w Katowicach z gminami subregionu częstochowskiego, jest wspieranie działań służących zapobieganiu powstawania odpadów, odzyskiwaniu surowców i ponownemu wykorzystaniu odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ich unieszkodliwianiu. Planowane działania to: zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów i zwiększanie wydajności wykorzystania surowców; budowa infrastruktury technicznej i logistycznej w zakresie stworzenia możliwości naprawy i wymiany rzeczy używanych; modernizacja infrastruktury służącej przygotowaniu odpadów do recyklingu; a także budowa instalacji do niego służących; budowa instalacji przekształcania odpadów, np. z osadów ściekowych służących pozyskiwaniu ciepła; rekultywacja terenów zdegradowanych.

Przyjęty przez Fundusz kierunek działań ma za zadanie wspierać gminy subregionu częstochowskiego w realizacji polityki ochrony środowiska. Istotne jest, by realizowane inwestycje dawały korzyści ekologiczne, społeczne oraz gospodarcze nie tylko dla subregionu częstochowskiego, ale i dla całego kraju. 
W perspektywie strategicznej do 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, będzie dalej wspierał gminy w realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami.

Cykl artykułów tematycznych pod nazwą NASZE SUKCESY EKOLOGICZNE – DZIĘKI WSPARCIU WFOŚiGW W KATOWICACH, które będziemy publikować na łamach Tygodnika 7 dni przez cały 2017 rok, z pewnością przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości o roli, jaką WFOŚiGW w Katowicach odgrywa w kształtowaniu środowiska naturalnego.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content