Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Myszków realizuje politykę ekologiczną WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w KatowiachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skutecznie – od wielu już lat – realizuje politykę ekologiczną państwa, w połączeniu ze spełnieniem oczekiwań regionalnej społeczności, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, a także ponadregionalnym. Działaniom tym przyświeca generalny cel, którym jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć.A o jakie długoterminowe cele środowiskowe chodzi?

Do 2024 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zamierza skoncentrować się na przedsięwzięciach prowadzących do:

1. Znaczącej poprawy jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego, związanej z realizacją kierunków działań naprawczych.

2. Realizacji racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami.

3. Wdrożenia systemu zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiającymi zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.

4. Zbudowania systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w którym priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii.

5. Zachowania, odtworzenia i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrony krajobrazu.

6. Zrównoważonej gospodarki zasobami surowców naturalnych.

7. Racjonalnej gospodarki zasobami glebowymi.

8. Przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

9. Poprawy i utrzymania dobrego stanu akustycznego środowiska.

10. Utrzymania wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach.

11. Ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.

Realizując cele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, większość gmin subregionu częstochowskiego skutecznie korzysta z pomocy Funduszu. Jedną z nich jest gmina Myszków, która w latach 2011-2017 może pochwalić się licznymi przedsięwzięciami proekologicznymi, współfinansowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2011 rok

1. Przeprowadzono I etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków, podczas którego zostało założonych 9 instalacji solarnych oraz zostało zamontowanych 58 nowych źródeł ciepła. 
Wartość całego projektu wyniosła: 809.432,65 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 476.250,74 zł i środki mieszkańców 333.181,91 zł.

2. Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków– etap I, 56 pozycji.
Wartość całego projektu wyniosła: 153.400,85 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 64.195,72 zł oraz dotacji z NFOŚiGW 64.195,72 zł i środki mieszkańców 25.009,40 zł.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów, zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 92,216 Mg odpadów niebezpiecznych.

2012

1. Przeprowadzono II etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków, podczas którego zostało założonych: 3 instalacje solarne oraz zostało zamontowanych 88 nowych źródeł ciepła. 
Wartość całego projektu wyniosła: 1.092.618,72 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki: 580.524,90 zł i środki mieszkańców: 512.093,82 zł.

Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

2. Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap II, 
42 pozycje.
Wartość całego projektu wyniosła: 102.151,25 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 42.860,63 zł oraz dotacji z NFOŚiGW: 42.860,63 zł i środki mieszkańców 16.429,99 zł.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 65,579 Mg odpadów niebezpiecznych.

2013

1. Przeprowadzono III etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków, podczas którego zostało założonych: 16 instalacji solarnych oraz 15 pieców na gaz i 128 pieców na ekogroszek. 
Wartość całego projektu wyniosła: 1.956.548,84 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki: 1.108.553,33 zł i środki mieszkańców: 847.995,51 zł.

Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dla atmosfery (efekt minimalny): pył -13.320 kg/a, SO2 -5.679 kg/a, NOx –225 kg/a, CO – 9.884 kg/a, b-a-p –3,1 kg/a, CO2-447.214 kg/a. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ok. 86 GJ/a.

2. Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap III, 44 pozycje. 
Wartość całego projektu wyniosła: 116.306,34 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 46.716,91 zł oraz dotacji z NFOŚiGW 46.716,91 zł i środki mieszkańców 22.872,52 zł.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 77,666 Mg odpadów niebezpiecznych.

2014

Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap IV, 29 pozycji. 
Wartość całego projektu wyniosła: 70.298,68 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 29.581,20 zł oraz dotacji z NFOŚiGW 29.581,20 zł i środki mieszkańców 29.581,20 zł.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 51,220 Mg odpadów niebezpiecznych.

2015

Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków – etap V, 35 pozycji. 
Wartość całego projektu wyniosła: 86.735,20 zł, w tym środki z zaciągniętej przez Gminę Myszków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 34.193,66 zł oraz dotacji z NFOŚiGW 34.193,66 zł i środki mieszkańców 18.347,88 zł.

Efekt ekologiczny:
Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 60,53 Mg odpadów niebezpiecznych.

2016

Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap VI, 39 pozycji. 
Wartość całego projektu wyniosła: 90.622,17 zł, w tym środki z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach: 47.054,34 zł i środki mieszkańców 43.567,83 zł.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 72,42 Mg odpadów niebezpiecznych.

2017

1. Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap VII, 56 pozycji. 
Złożony wniosek do WFOŚiGW na dotację w kwocie 85.026,00 zł.

Efekt ekologiczny: Zaplanowane ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie min. 110,75 Mg odpadów niebezpiecznych.

2. Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na prace polegające na Remediacji terenu zdegradowanego i likwidacji źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko przy ul. Osińska Góra 3 w Myszkowie – kwota 535.345,20 zł.

Efekt ekologiczny: Przewidziane do usunięcia ok. 1.560 Mg odpadów.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content