Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Matyjaszczyk dzieli mieszkańców: lepsi mieszkają w domach, gorsi w blokach

Radny PiS Piotr Wrona we wtorek (25. maja 2021 roku) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brzmi dość naukowo, a sprawa jest prosta – uchwała jest co najmniej wątpliwa, a z pewnością niesprawiedliwa wobec mieszkańców blokowisk, którym uzależniono opłaty za wywóz śmieci od zużycia wody. W tym samym czasie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wkopuje tablice informacyjne i nieco brawurowo pojawia się na jednym z blokowisk.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) zwiększa poczucie bezpieczeństwa, osobiście wkopując tablice informujące kierowców o konieczności przestrzegania podstawowych zasad drogowych w ramach akcji „Bezpieczne Osiedle Mieszkaniowe”. Przedsięwzięcie nawet szczytne, chociaż – jak twierdzą mieszkańcy – lepiej by prezydent zadbał o ich bezpieczeństwo finansowe, a znaki drogowe pozostawił drogowcom i ewentualnie Policji. 
– To zdumiewające, że gość nie wstydzi się pokazywać na blokowisku. Chyba specjalnie był tu w godzinach dopołudniowych, by uniknąć kontaktu z mieszkańcami. Żebym była wiedziała, że tu będzie prezydent, to skrzyknęłabym sąsiadów i pogadalibyśmy sobie z Matyjaszczykiem o podwyżkach za śmieci… – tak o wizycie prezydenta na jednym z osiedli mówi pani Jolanta.
Matyjaszczyk najwyraźniej nie lubi mieszkańców bloków wielorodzinnych, bo tylko im zafundował zmiany w opłatach. Większość częstochowian z blokowisk,  już od kilku miesięcy boleśnie odczuwa w portfelach znaczny wzrost kosztów za wywóz odpadów. Prezydent wyraźnie natomiast sympatyzuje z mieszkańcami domów jednorodzinnych, bo ich do nowego systemu według wskazań wodomierza nie wciągnięto, a więc ich rachunki pozostają bez zmian. 
– Trzeba nie mieć wstydu i honoru! Mojego głosu, mieszkanki bloku, Matyjaszczyk w najbliższych wyborach samorządowych, nie dostanie – dodaje pani Jolanta.

Radny PiS Piotr Wrona złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę w sprawie śmieci:

„Działając w imieniu własnym – po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa zaskarżam uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody w dniu 9 grudnia 2020 r.
wnoszę o:
1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały,
2) o wstrzymanie wykonania powyższej uchwały albowiem zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków,
Uzasadnienie
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż dwoje głosujących radnych, którzy mogli mieć istotny interes prawny, nie wyłączyło się z głosowania. Przesłanką do wyłączenia się radnego jest nie tylko konflikt interesów, ale również interes prawny zbieżny z interesem gminy. Radny Łukasz Kot od 14 kwietnia 2020 r. jest naczelnikiem działu usług komunalnych (CUK ) Centrum Usług Komunalnych. Radny Kot, jako naczelnik odpowiadał na pytania radnych podczas Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. To ten wydział przygotował ten projekt uchwały, jak i odpowiada w imieniu miasta za jego realizację i nadzór. Centrum Usług Komunalnych jest gminną jednostką budżetową, powołaną w 2019 roku. Osobną kwestią jest sprawa, czy radny Kot posiada nadal mandat, gdyż art. 24 Ustawy o Samorządzie zabrania łączenia tych funkcji.
Drugą osobą, która mogła mieć istotny interes prawny jest radna Barbara Gieroń, która jest zatrudniona w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie. CzPK jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa, która gospodaruje w imieniu miasta odpadami. 
Radni Ci głosowali za przyjęciem spornej uchwały.

Zaskarżonej uchwale zarzucam ponadto naruszenie prawa poprzez zastosowanie kryteriów nie znajdujących umocowania w obowiązujących przepisach. W szczególności zapisy ww. uchwały są niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w przedmiocie określenia przeciętnych norm zużycia wody w razie braku wodomierza. Maksymalnie ww. rozporządzenie dopuszcza zużycie 5,4 m sześciennych na jednego mieszkańca. Obecnie zapisy uchwały pozwalają przyjęcie przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itd./ z terenu miasta Częstochowy / innych norm zużycia wody niż te, które określone są w rozporządzeniu. Powoduje to nadużycia ze strony ww. podmiotów i przyjmowanie norm zużycia wody w celu ustalenia opłat za śmieci na jednego mieszkańca w wysokości np. 9 m sześciennych wody (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”). Co prowadzi do całkowitej dowolności i przerzucania na mieszkańców opłat związanych z nieprawidłową gospodarką komunalną. (…)
Natomiast przyjęte w §4 ww. uchwały zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi w kompostowniku przydomowym, bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości opłaty określonej zgodnie z metodą, pomniejszonej o 2 zł miesięcznie jest również nieprawidłowo wyliczone. Co potwierdza szereg orzeczeń sądowo-administracyjnych. (…) Podstawę prawną stanowi m.in. przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Aby zatem we właściwy sposób określić ulgę (jej wysokość kwotową lub procentową) konieczne jest posiadanie informacji o ogólnych kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujących zagospodarowanie wszelkich odbieranych odpadów komunalnych, w tym frakcji bioodpadów, i przeciętnego kosztu przypadającego na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, następnie kosztów zagospodarowania przez gminę frakcji bioodpadów i przeciętnego kosztu przypadającego na gospodarstwo domowe lub mieszkańca, a w końcu oszczędność gminy wynikającą z faktu, że z danej nieruchomości frakcja bioodpadów nie będzie przez nią odbierana, dzięki czemu ogólne wydatki gminy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmniejszą się.

(…) Ustawa zawiera katalog metod i pozwala na stosowanie kilku z nich, umożliwia ustalenie opłaty poprzez wybór stawki i metody. Przepis mówi wprost, że opłata stanowi iloczyn, do wyboru liczby mieszkańców, ilości zużytej wody lub powierzchni oraz stawki ustalonej, czyli  METODA x STAWKA = OPŁATA (…)

Natomiast kolejny punkt uchwały wyznacza ramy czasowe, 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, z których wyznacza się średnio-miesięczne zużycie wody. W wyniku takiego zapisu mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości dostosowania się do nowego sposobu rozliczeń. Uchwała weszła w życie 01 stycznia 2021 roku i de facto działa wstecz, gdyż uzyskała moc obejmującą okres wcześniejszy. Zasada niedziałania prawa wstecz ma na celu między innymi ochronę obywateli przed zaskakiwaniem, np. przez samorząd, niekorzystnymi zmianami prawa, powodującymi nieprzewidywalnymi skutkami dla obywatela. Uchwała sztucznie dzieli aż dwukrotnie mieszkańców (co narusza Konstytucję), na tych co zamieszkują w zabudowie wielolokalowej i zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, na tych którzy posiadają liczniki i tych, którzy ich nie posiadają. Sam fakt rodzaju zamieszkania i posiadania lub nie – licznika zużytej wody nie może być i nie jest wyznacznikiem, który mówi o wielkości opłaty za śmieci.

Przedstawione przeze mnie argumenty są wystarczające, by uchylono tę uchwałę. W sprawie tej uchwały interweniowałem u Wojewody Śląskiego, otrzymałem odpowiedź, że Wojewoda nie bada uchwał pod ,,kątem finansowym”, ale uchwała zawiera również błędy merytoryczne i prawne. Interweniowałem również w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, 30.12.2020 roku badano uchwałę i nie stwierdzono niezgodności z przepisami prawa. Jednak decyzje o umorzeniu postępowania podjęto dopiero 12.01.2021 roku. Podobna uchwała miasta Łodzi została przez RIO w Łodzi odrzucona. Informuję również, że w sprawie tej uchwały, w dniu 05.02. 2021 roku złożyłem do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu głosowania, głosowaniu i przyjęciu uchwały Rady Miasta Częstochowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Moje wątpliwości w sprawie podjęcia tej uchwały budzi sposób jej przyjęcia. (w tej sprawie zostałem przesłuchany, podzieloną tą sprawę na 2 oddzielne śledztwa, karne i administracyjne).

Piotr Wrona, radny Miasta Częstochowy.”

Udostępnij:

1 Komentarz

  • leszek.wegrzyn@neostrada.pl

    Brawo radny Piotr Wrona! Podwyżki o 300 % to nie w porządku.

  • leszek.wegrzyn@neostrada.pl

    Brawo radny Piotr Wrona! Podwyżki o 300 % to nie w porządku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content