Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Matka Ziemia

7dniFundusz wspiera selektywną zbiórkę odpadów

Fundusz wspiera selektywną zbiórkę odpadów
Największym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w regionie częstochowskim jest zakład w Sobuczynie. Jego rozwój możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uruchomienie zakładu na ogromnym składowisku odpadów komunalnych w Młynku – Sobuczynie koło Częstochowy stanowiło zakończenie ważnego etapu budowania w mieście nowoczesnego, kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Od 2013 roku zgodnie z unijnymi dyrektywami nie będzie już bowiem można składować tego, co nadawać się będzie do ponownego wykorzystania. Trwająca trzy lata inwestycja sfinansowana została dzięki pozyskaniu unijnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszących ponad 24 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspomógł to zadanie udzielając dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego, stanowiącego wkład własny beneficjenta.
Nowoczesny Zakład w Sobuczynie
Północna część województwa śląskiego, nazywana również Regionem I, obejmująca powiaty zawierciański, myszkowski, częstochowski, lubliniecki i kłobucki; skupiający 711.841 mieszkańców; obszar na którym rocznie wytwarzane jest 229.959 Mg odpadów komunalnych. Duże wyzwanie dla 49 gmin, przed którymi wytężona praca przy wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami. Na obecnym etapie służby marszałka województwa śląskiego dokonały inwentaryzacji funkcjonujących w regionie instalacji, co zestawiono w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tylko jedna instalacja w naszym regionie spełniła ustawowe wymagania instalacji regionalnej – instalacja w Sobuczynie, zarządzana przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jest to instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, na którą składają się: linia sortownicza o wydajności 90.000 Mg/rok oraz kompostownia o wydajności 40.000 Mg/rok. RIPOK (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Sobuczynie posiada również dodatkowe możliwości technologiczne przetwarzania odpadów na odrębnej linii sortowniczej umożliwiającej przetworzenie 77.000 Mg/rok odpadów komunalnych, w tym 30.000 Mg/rok odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, a także na instalacji do obróbki odpadów wielkogabarytowych o wydajności 25.000 Mg/rok oraz na instalacji przetwarzania odpadów remontowo-budowlanych o wydajności 15.000 Mg/rok. Łącznie na instalacjach w Sobuczynie rocznie można przetworzyć 207.000 Mg odpadów. Kwatery składowe w Sobuczynie również spełniają wymagania ustawowe i uzyskały status instalacji regionalnej.
Pozostałe instalacje funkcjonujące w regionie częstochowskim nie spełniły wymagań ustawowych i uzyskają status instalacji zastępczych. Należą do nich sortownie odpadów w Zawierciu oraz w Konopiskach. Oznacza to, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów będą mogły tam trafiać tylko w przypadku, gdy instalacja RIPOK w Sobuczynie ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn (np. z powodu wyczerpania możliwości przerobowych). O tym, czy będą powstawały kolejne instalacje regionalne zdecydują gminy naszego regionu, które ocenią wspólne potrzeby w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i nakreślą kierunki przyszłych działań inwestycyjnych. Aktualnie wspólną inicjatywą reaktywowanego Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów jest zawiązanie celowego związku międzygminnego, który będzie rozwiązywał wszystkie problemy odpadowe w regionie.
W pierwszej kolejności rozważona zostanie propozycja budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która postrzegana jest jako docelowa technologia przetwarzania odpadów komunalnych pozostałych po uprzedniej selektywnej zbiórce odpadów tzw. surowcowych, ulegających biodegradacji. Jedno jest pewne, na mocy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonawca kolejnej instalacji regionalnej może zostać wybrany wyłącznie w drodze konkursowej, poprzez tryb zamówienia publicznego, udzielenie koncesji na roboty budowlane lub partnerstwo publiczno-prywatne.
Do obowiązków ustawowych gminy należy również ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalnych ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Także gminy zobowiązane są do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; również zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W mieście Częstochowa jeszcze w tym roku zostanie urządzonych przez CzPK Sp. z o.o. dodatkowych 200 gniazd selektywnej zbiórki odpadów, opartych na nowoczesnych pojemnikach nowej generacji oraz zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny do ich obsługi. Nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej dostępności do tych urządzeń dla mieszkańców naszego miasta oraz zaoferowanie usług w wysokim standardzie użytkowym i sanitarno-higienicznym. Na jesień br. w naszym mieście zaczną funkcjonować również punkty selektywnego zbierania odpadów zielonych (liście, trawy i gałęzie). Powyższe rozwiązania zostaną również zaproponowane pozostałym gminom naszego regionu. Te działania, a w pierwszym okresie korzystanie przez wszystkie gminy regionu z RIPOK w Sobuczynie, mają zapewnić wywiązanie się gmin naszego regionu z obowiązków ustawowych:
* ograniczenia składowanych odpadów ulegających biodegradacji:
50 proc. wagowo do 16 lipca 2013 r.
35 proc. wagowo do 16 lipca 2020 r.
całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.
* osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu:
50 proc. wagowo: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło
70 proc. wagowo: remontowo-budowlane.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć
służących poprawie stanu środowiska w województwie śląskim. Pozytywnym przykładem działań Funduszu jest funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content