Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Koszty poniesie ten, kto nagrzeszył

16 gmin subregionu częstochowskiego walczy przed Sądem Okręgowym w Poznaniu o uznanie swoich racji w sprawie przeciwko nim o zapłatę 2 milionów złotych za prace przy budowie sieci światłowodowej na rzecz podwykonawcy z Wrocławia firmy Fonbud. Chodzi o gminy: Częstochowa, Myszków, Blachownia, Koniecpol, Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Lelów, Olsztyn, Poczesna, Poraj, Przyrów.Nie to jest jednak jedynym problem oskarżonych samorządów. Gminy muszą liczyć się z zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Każda z nich zapłaciła głównemu wykonawcy za wykonanie inwestycji, a zgodnie z umową mogła to zrobić dopiero po przekazaniu przez wykonawcę (RCI) dokumentów potwierdzających jego rozliczenia finansowe z podwykonawcą, do którego – zdaniem Fonbud-u – nie doszło.

Skoro temat jest tak poważny, postanowiliśmy sprawdzić, czy zagrożenia dostrzegają sami zainteresowani, czyli władze pozwanych miejscowości. Czy prezydent, burmistrzowie i wójtowie wiedzą w ogóle, o co chodzi i o co toczy się gra?

Przypomnijmy. W projekcie „E-region częstochowski” (2010 rok) brali udział: miasto Częstochowa oraz 29 gmin (z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego). Inwestycja kosztowała blisko 30 milionów złotych i zakładała budowę 340 km sieci światłowodowej, która miała ułatwić dostęp do internetu mieszkańcom gmin, uczestniczącym w projekcie. 85 proc. kosztów sfinansowała Unia Europejska, resztę dały gminy z własnych budżetów. Odpowiedzialnością za prowadzenie rozmów i rozliczeń w imieniu wszystkich gmin obarczono lidera projektu, którym zostało miasto Częstochowa. Przetarg na budowę sieci internetu wygrało konsorcjum dwóch firm: MZUP.PL S.A. z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania. Ponieważ zakres robót okazał się ogromny, główny wykonawca skorzystał z pomocy podwykonawcy – firmy Fonbud z Wrocławia, która realizowała prace na terenie 16 z 29 gmin, objętych projektem. Pod koniec 2016 roku inwestycję zakończono. Gminy wypłaciły głównemu wykonawcy (w tym firmie RCI) należność za budowę światłowodu, a do Urzędu Marszałkowskiego (instytucji pośredniczącej w przekazaniu pieniędzy unijnych) przesłano sprawozdania końcowe.
Jeszcze w tym samym roku podwykonawca złożył przeciwko 16 gminom subregionu częstochowskiego pozew sądowy o zapłatę 2 milionów złotych, których Fonbud nie otrzymał od głównego wykonawcy, mimo że prace przy budowie internetu wykonał.

Zadaliśmy władzom pozwanych miejscowości kilka – naszym zdaniem – oczywistych pytań.

* Czy przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w sprawie sporu z firmą Fonbud?
* Pomiędzy kim zawarta została umowa dotycząca warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie światłowodu? Jednym z tych warunków było przedstawienie oświadczenia podwykonawców o wypłaceniu na ich rzecz należności za wykonane przez nich prace.
Czy gmina zawierała taką umowę z wykonawcą (firmą RCI)? Dlaczego gmina zapłaciła wykonawcy, skoro podwykonawcy nie złożyli oświadczeń i jaka to była kwota?
Prosimy o podanie podstawy prawnej oraz szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.
* Czy zdaniem gminy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, skoro warunki umowy nie zostały dotrzymane?
* Jaką kwotę – w przypadku przegranej w sądzie – musiałaby gmina wpłacić na rzecz podwykonawcy i czy jest na to przygotowana?
* Jakie jest obecnie stanowisko gminy w tej sprawie?

Konopiska

„W odpowiedzi na zapytanie prasowe informuję, że Gmina Konopiska ustanowiła w porozumieniu  z pozostałymi pozwanymi wspólnego pełnomocnika procesowego w sprawie z powództwa firmy Fonbud. Pełnomocnictwo to obejmuje również postępowanie mediacyjne.
Dotychczas pełnomocnik nie poinformował gminy o przebiegu oraz efektach postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie.
Miasto Częstochowa, jako lider porozumienia prowadziło rozliczenie przedmiotowej inwestycji i do jego obowiązków należało odebranie oświadczenia od podwykonawców.
Gmina Konopiska zapłaciła za budowę sieci światłowodowej oraz materiały i urządzenia aktywne wraz z montażem i uruchomieniem na terenie naszej gminy kwotę 649.759,79 zł na podstawie protokołu odbioru oraz faktury sprawdzonej przez Menadżera Projektu i przekazanej gminie do zapłaty.
Gminy partnerskie i lider odpowiadając za rozliczenie inwestycji solidarnie i w naszej ocenie ostateczne koszty przegranej sprawy winien ponieść ten, kto zawinił powstaniu szkody.
Jerzy Żurek, wójt gminy Konopiska oraz Barbara Ankowska-Lis, sekretarz gminy”.

Lelów

„Odpowiadając na zadane pytania wyjaśniam, że Gmina Lelów ustanowiła w porozumieniu z pozostałymi pozwanymi wspólnego pełnomocnika procesowego w sprawie z powództwa firmy Fonbud. Pełnomocnictwo obejmowało postępowanie mediacyjne w sprawie.
Dotychczas pełnomocnik nie poinformował o przebiegu oraz efektach postępowania mediacyjnego w przedmiotowej sprawie.
Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zdania inwestycyjnego realizowanego w systemie: zaprojektuj i zbuduj obiekt pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski w dniu 16 stycznia 2015 r. zawarła Gmina Miasto Częstochowa, będącym Zamawiającym a Wykonawcą, którym były firmy występujące wspólnie: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUP.PL S.A. z Dąbrowy Górniczej oraz RCI Sp. z o.o. z Poznania zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego. Zgodnie z §12 tejże umowy Wykonawca zobowiązany został do przedstawienia Zamawiającemu (Patrz: Gmina Miasto Częstochowa) przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczenia miałoby skutkować wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Nie jest prawdą, co sugeruje Wasza Redakcja, że pomiędzy Gminą Lelów a Wykonawcą (firmą RCI) była zawarta umowa dotycząca warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie sieci światłowodowej. Sprawę przekazywania środków finansowych i rozliczenia projektu uregulowane zostały w umowie pomiędzy Liderem Projektu (Gmina Miasto Częstochowa) a Partnerami (Gminami Subregionu Północnego). Umowa regulowała warunki przekazania środków finansowych i rozliczenia wydatków wspólnego projektu. Zgodnie z tą umową środki dofinansowania (środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego) w formie zaliczki przekazywane były Partnerowi przez Lidera Projektu po zatwierdzeniu i zweryfikowaniu przez Lidera oraz Menadżera Projektu zakresu robót, usług i dostaw objętych fakturą wystawioną na partnera. Umowa nie przenosiła na Partnerów obowiązków Zamawiającego, o których mowa w §12 z Wykonawcą. Gmina zatem otrzymała fakturę zatwierdzoną i zweryfikowaną do zapłaty i uzupełniając jedynie kwotę do zapłaty środkami wkładu własnego winna była zapłacić, co uczyniła. Z punktu widzenia zawartej umowy nie do zweryfikowania z poziomu Partnera było możliwe czy wszyscy podwykonawcy zostali zaspokojeni, gdyż umowa opiewała na realizacje zdania jako całości.
Gmina wypłaciła wykonawcy: Miejska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. z Gliwic łącznie kwotę brutto 422.143,30 zł z tytułu budowy infrastruktury informatycznej. Gmina nie uzyskiwała od podwykonawców oświadczeń o uregulowaniu zobowiązań z powodów opisanych powyżej.
Zdaniem Gminy Lelów nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdyż postępowano zgodnie z zawartą umową w sprawie przekazywania środków finansowanych i rozliczenia projektu. Wykonawca RCI Sp. z o.o. z Poznania nie wykonywała robót na terenie gminy Lelów. Zatem nie możemy być zobowiązani do uczestniczenia w spłacie wobec zobowiązań wobec podwykonawców tej firmy.
Uważam, że moja odpowiedź w pełni wyczerpuje treść zadanych pytań.
Krzysztof Molenda, wójt gminy Lelów.” 

Kamienica Polska

„Przedstawiciel Gminy nie uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym z firmą Fonbud, uczestniczyli w nim pełnomocnicy Gminy. Mediacje zakończyły się wynikiem negatywnym. Gmina Kamienica Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko o oddaleniu powództwa przeciwko Gminie.
Informuję, iż do czasu zakończenia sporu sądowego Gmina nie będzie w tej sprawie udzielać informacji.
Cezary Stempień, wójt gminy Kamienica Polska.”

Częstochowa

„W odpowiedzi na pytania przypominamy, że Urząd Miasta Częstochowy już wcześniej udzielił informacji na temat sprawy z powództwa FONBUD Spółka Akcyjna spółka komandytowa przeciwko Miastu Częstochowa i innym gminom. W przesłanej odpowiedzi wskazaliśmy, że Miasto Częstochowa kwestionuje powództwo. Stanowisko Miasta Częstochowy w tym zakresie nie uległo zmianom.
Pomimo uzyskania powyższych odpowiedzi, wystosowany został przez redakcję kolejny e-mail ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi sprawy, która obecnie jest obecnie na etapie postępowania sądowego. 
Zwracamy zatem uwagę, że sprawa jest dopiero na etapie postępowania przed sądem I instancji. W sprawie nie został wydany jeszcze wyrok, sprawa ta nie powinna być komentowana szczegółowo przez strony i prasę.
Prasa nie posiada bowiem uprawnienia do wpływania na kształt rozstrzygnięć sądowych, a media nie mogą zastępować rozstrzygnięć zapadających na sali  rozpraw. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa prasowego “nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji”. W związku z tym opublikowanie przez Panią materiału prasowego dotyczącego szczegółów sprawy na kilka tygodni przed rozprawą może zostać potraktowane jako wywieranie niedozwolonego nacisku na sąd prowadzący sprawę np. poprzez sugestię, która strona ma rację. 
Miasto Częstochowa zmuszone jest zatem do zachowania powściągliwości w udzielaniu odpowiedzi na tak sformułowane pytania, aby nie przyczynić się do działania niezgodnego z prawem. W trosce o dobro uczestników postępowania i wymiaru sprawiedliwości a także zważywszy na interes publiczny, Miasto Częstochowa, nie może na obecnym etapie przesłać szczegółowych informacji dotyczących sprawy.
Biuro Prasowe UM.”

Z wyjaśnień gmin wynika, że poszczególne samorządy nie musiały sprawdzać czy wykonawca przedstawił urzędowi w Częstochowie oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za prace, ponieważ nie zawierały takiej umowy. Z drugiej jednak strony, nie sprawdziły – przelewając ogromne kwoty publicznych pieniędzy na konto wykonawcy, czy wszelkie formalności są dopełnione w ramach projektu, w którym same brały czynny udział. 
Z kolei lider (miasto Częstochowa), który umowę podpisał, zamiast udzielić odpowiedzi na nasze pytania, oskarża redakcję o wywieranie wpływu na sąd w Poznaniu. 
Oj, żebyśmy mieli taką moc sprawczą, to wiele poruszanych przez nas tematów miałoby swój finał w przed organami ścigania. Szkoda, że magistrat się myli.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content