Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Konferencja ekologiczna – będzie lepiej

Pod koniec marca w Częstochowie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona ochronie środowiska pod nazwą „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania”. Wiodącym tematem był oczywiście wszechobecny smog – z punktu widzenia ekologii najpoważniejszy problem naszego kraju. W spotkaniu zorganizowanym przez Częstochowski Alarm Smogowy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, Politechniki Częstochowskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie, Głównego Instytutu Górnictwa oraz reprezentanci lokalnych samorządów.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. na temat działań antysmogowych podejmowanych w województwie śląskim, o finansowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza, a także o skutkach prawnych spalania niewłaściwych materiałów w przydomowych kotłowniach. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: czy Częstochowa bez smogu jest możliwa?

Jednym ze znaczących gości konferencji pod hasłem „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania” był przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w osobie zastępcy prezesa Agnieszki Kostempskiej. Stąd po zakończeniu kongresu Tygodnik 7 dni spytał prezesa WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Pilota o ocenę tego typu akcji. 

– Czy zdaniem pana prezesa inicjatywa była potrzebna i czy powinna być kontynuowana?
– Wszelkie spotkania, podczas których rozmawia się, wymienia poglądy i doświadczenia w zakresie działań podejmowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji są potrzebne i warte kontynuacji. Z tego typu rozmów, wymiany doświadczeń osób, które na co dzień zajmują się tym palącym problemem mogą wyniknąć jedynie same plusy. Uczestnictwo Funduszu w tego typu przedsięwzięciach jest jak najbardziej naturalne i korzystne dla wszystkich stron. Daje to także możliwość zapoznania uczestników z bieżącymi działaniami Funduszu i warunkami ubiegania się o wsparcie.

– W przypadku kontynuacji przedsięwzięcia, o jakie zagadnienia WFOŚiGW Katowice rozszerzyłby kolejną konferencję?
– Tematyka tego typu spotkań, konferencji wynika bezpośrednio z zapotrzebowania uczestników. Fundusz jest przygotowany i otwarty na propagowanie wiedzy o swoich działaniach i takie są prowadzone na bieżąco. Właśnie zakończyliśmy serię spotkań konsultacyjnych poświęconych projektowi „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” Eksperci Funduszu spotkali się z przedstawicielami środowisk samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji ekologicznych, także z przedsiębiorcami. Prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza i doświadczenie beneficjentów, pozwala być na bieżąco ze wszystkimi wyzwaniami. Dzięki tym spotkaniom mamy poczucie i potwierdzenie, że Fundusz we właściwy sposób realizuje swoją misję, do której został powołany, czyli poprawę stanu środowiska naturalnego w województwie.

– Prosimy o skrótowe przedstawienie działań WFOŚiGW w Katowicach zmierzających do poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu częstochowskiego.
– Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, zostały zapisane jako priorytetowe kierunki dofinansowania na Liście przedsięwzięć priorytetowych, planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zarówno na 2017, jak i na 2018 rok.
Środki statutowe Funduszu dostępne w naborze ciągłym, w którym na 2017 z zakresu ochrony atmosfery zaplanowano:
a) 245 mln w formie pożyczek,
b) 15 mln w formie dotacji,
c) 46 mln na umorzenie pożyczek (cały  Fundusz).
W ostatnich latach (2015-2017) Częstochowa oraz miasta w okolicy (Kłobuck, Blachownia, Olsztyn, Rędziny, Myszków) zostały wsparte przez Fundusz kwotą ponad 6,1 mln zł. Były to dotacje i pożyczki przeznaczone na poprawę jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem takich zadań jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej; zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych; modernizację oświetlenia; budowę sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i podłączenie budynków, montaż pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Z przekazanych środków korzystały zarówno samorządy, jak i jednostki oświatowe, placówki medyczne oraz prywatni przedsiębiorcy.
* Od  01.10.2016 r. Gmina może uzyskać dofinansowanie  również w formie dotacji – w wysokości 2.000 zł na każdy zlikwidowany kocioł węglowy.
* Dofinansowanie PONE ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki stanowi około 50-70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – w zależności od wniosku Gminy.
* W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego.
* W ramach PONE zmodernizowano ponad 18 tysięcy kotłowni oraz zabudowano prawie 6 tysięcy instalacji solarnych.
* Dotychczas zawarto 277 umów, łączny koszt inwestycji to około 390 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło ponad 211 mln zł.

Pierwszy raz w swojej historii, w 2016 r. Fundusz podjął się bezpośredniej obsługi osób fizycznych. Uruchomiony został pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Finalnie wsparcie finansowe uzyskało 750 wnioskodawców, na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł, przy łącznym koszcie tych zadań wynoszącym 23,8 mln zł. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 szt. starych kotłów lub pieców o niewielkiej sprawności, opalanych węglem niskiej jakości. Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest realny efekt dla środowiska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o około 134.000 kg/a, SO2 o około 63.000 kg/a, CO2 o około 9.883.000 kg/a.
W ramach tego programu możliwe jest wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (działania termoizolacyjne, budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych – centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, w powiązaniu z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego), przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła, budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami, budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE, a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w tych instalacjach.
W pierwszym konkursie ogłoszonym w czerwcu 2016 r. złożono 112 wniosków o dofinansowanie. Aktualnie trwa ocena merytoryczna, a zakończenie planowane jest na koniec maja 2017 r. Drugi konkurs ogłoszony został w marcu bieżącego roku i nabór potrwa do maja. Planowany termin zakończenia oceny to listopad 2017 r.

Zima na przełomie 2016/2017 roku nie należała do łagodnych. Stąd też mieliśmy wielokrotnie do czynienia z przekroczeniami norm dotyczących emisji szkodliwych substancji, szczególnie z przydomowych pieców. Tym większe znaczenie ma organizowanie tego typu konferencji, gdyż tylko poprzez stały dialog i wymianę doświadczeń możemy poradzić sobie z rosnącym problemem, jakim jest smog.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Ghn

    I co poza zjedzeniem i napięciem się tam zrobiono? Czy coś się poprawi? Czy pieniądze nie zostały zmarnowane?

  • Ghn

    I co poza zjedzeniem i napięciem się tam zrobiono? Czy coś się poprawi? Czy pieniądze nie zostały zmarnowane?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content