Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Komu MPK w Częstochowie wypłaciło premie oraz nagrody i za co?

W nawiązaniu do listu Czytelnika i pytaniu innego
Jeden z naszych Czytelników zadał nam pytanie: jakiej wysokości premie otrzymali prezesi i pozostali członkowie zarządu MPK? W ogóle, czy redakcja mogłaby dopytać o kondycję finansową miejskiego przewoźnika, bo słyszałem, że nie jest dobrze.

Niestety, na większość naszych pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony biura zarządu MPK – jak na przykład w sprawie premii i nagród. Zresztą ocenę pozostawiamy naszym Czytelnikom.

– Prosimy o informacje, jakie w poszczególnych latach od 2014 do 2018 roku, MPK wygenerowało zyski, a jakie straty?

TABELA NR 1
WYNIK FINANSOWY NETTO W LATACH 2014-2018

ROK

ZYSK NETTO (zł)

STRATA NETTO (zł)

2014

144.282

2015

1.374.066

2016

3.697.130

2017

72.362

2018

17.287.353

– Czy MPK ma nieuregulowane zobowiązania (długi), jeśli tak, to w jakiej wysokości i względem kogo?
– Na dzień 31 lipca 2019 roku MPK nie posiada przeterminowanych zobowiązań.

– Czy MPK otrzymało w latach 2014-2018 środki finansowe z Urzędu Miasta Częstochowy, jeśli tak, to na jakiej podstawie, w jakiej wysokości, na jaki cel?

TABELA NR 2
ŚRODKI FINANSOWE Z GMINY MIASTA CZĘSTOCHOWA
REKOMPENSATA ORAZ DOKAPITALIZOWANIA
W LATACH 2014-2018

ROK

REKOMPENSATA
ZA WYKONANIE
ZADAŃ PRZEWOZOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY WYKONAWCZEJ
Z 02.12.2009 R. (zł)

DOKAPITALIZOWNA W ZŁ NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (zł)

PRZEZNACZENIE DOKAPITALIZOWANIA

2014

45.909.331

5.940.000

Modernizacja zaplecza autobusowego
(3.644.406 zł) oraz dofinansowanie zakupu autobusów (2.295.594 zł)

2015

50.598.369

0

2016

55.345.481

3.935.000

Zakup nowego taboru autobusowego

2017

55.759.771

10.000.000

Częściowe sfinansowanie inwestycji: „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego
w Częstochowie”

2018

56.919.181

3.609.000

Częściowe pokrycie kosztów projektu: „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa – etap II” oraz częściowe sfinansowanie wkładu własnego Spółki na realizację projektu „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego
w Częstochowie”

RAZEM

264.532.133

23.484.000

 

– Jakie koszty w poszczególnych latach od 2014 do 2018 roku poniosło MPK?

TABELA NR 3
KOSZTY SYNTETYCZNIE WEDŁUG RODZAJU W LATACH 2014-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE

2014

2015

2016

2017

2018

Zużycie materiałów
i energii

26.523.153

24.174.597

25.018.381

25.601.535

28.123.210

Usługi obce

3.810.017

2.774.490

3.554.439

3.839.742

4.761.603

Podatki i opłaty

2.846.277

2.896.504

3.092.084

3.361.894

3.322.015

Amortyzacja skorygowana o dofinansowanie
ze środków UE
i WFOŚiGW

6.598.545

7.089.067

6.980.070

5.478.171

7.198.110

Pozostałe koszty

957.808

1.911.415

517.798

3.514.920

2.019.974

Wynagrodzenia osobowe

37.406.074

38.979.471

41.663.939

42.996.027

47.994.294

Wynagrodzenia bezosobowe

530.286

650.481

747.673

1.685.357

2.292.484

Składki ZUS

6.185.798

6.391.286

6.759.828

7.024.027

7.850.235

Składki na Fundusz Pracy

770.217

803.552

844.818

887.368

996.108

Składki na FGŚP

31.495

32.708

34.368

36.091

40.518

Fundusz Emerytur Pomostowych

277.827

286.610

306.588

331.098

377.030

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

286.242

1.018.812

1.060.381

1.164.718

1.182.160

Inne świadczenia na rzecz pracowników

428.122

499.976

746.616

720.429

734.785

RAZEM

86.651.861

87.508.969

91.326.983

96.641.377

106.892.526

– Jaki był stan zatrudnienia w MPK w poszczególnych latach od 2014 do 2018 roku, z podziałem na wszystkie działy MPK?

TABELA NR 4
STAN ZATRUDNIENIA ŚREDNIO ROCZNY W ETATACH
W LATACH 2014-2018

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

2014

2015

2016

2017

2018

Wydz. Eksploatacji
i Ruchu w tym:
– kierowcy
– motorniczowie
– pogotowie techniczne

423

352
64
7

428

358
63
7

455

386
62
7

470

402
61
7

483

415
61
7

Dział Obsługi Pasażera

28

26

23

21

22

Sekcja Marketingu
i Reklamy

1

1

Wydz. Autobusowy

106

107

112

110

110

Stacja Kontroli Pojazdów

10

11

6

4

4

Wydz. Tramwajowy

73

74

80

81

81

Wydz. Utrzymania Infrastruktury

36

35

27

25

24

Dział Zaopatrzenia
i Magazynów

6

6

6

6

6

Biuro Podawcze – Sekretariat

1

1

Dział Nadzoru Ruchu

3

3

Razem pracownicy fizyczni

684

689

712

720

730

Razem pracownicy umysłowi

101

102

108

108

108

OGÓŁEM

785

791

820

828

838

– Czy MPK przyjęło program naprawczy, jeśli tak, to kiedy, w związku z czym został on wdrożony i czego dotyczy, tzn. jakie działania musi podjąć MPK, by program zrealizować?
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. przyjęło program naprawczy, mający na celu długofalową poprawę sytuacji finansowej Spółki.

– Czy MPK wypłacało w latach 2014-2018 premie i nagrody swoim pracownikom, jeśli tak, to komu (stanowisko), za co, w jakiej wysokości?
– W latach 2014-2018 MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wypłacało pracownikom Spółki premie i nagrody zgodnie z przyjętymi i uzgodnionymi ze Związkami Zawodowymi Regulaminem Premiowania oraz Regulaminem Wynagradzania.

– Prosimy o krótki komentarz w sprawie kondycji finansowej spółki MPK Częstochowa.
– W bilansie na dzień 30 czerwca 2019 roku figurują niepokryte straty bilansowe lat ubiegłych w łącznej kwocie 50.956.677,25 zł oraz strata netto za pierwsze półrocze 2019 roku w wysokości 2.836.796,22 zł. Zgodnie z zapisem §37 aktu założycielskiego Spółki jedyny wspólnik – Miasto Częstochowa na prawach powiatu – zobowiązany jest do wnoszenia dopłat do wysokości 100% wartości udziałów. Także przepisy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 mają na celu zapewnienie finansowej stabilności oferowanych usług publicznych określonych w Umowie wykonawczej, aby osiągnąć i utrzymać wysoki poziom jakości tych usług.
Za realizację zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych musi zatem przysługiwać odpowiednia rekompensata, aby w trakcie realizacji umowy o świadczenie usług publicznych środki własne podmiotu świadczącego te usługi nie uległy uszczupleniu w długoterminowej perspektywie, uniemożliwiając mu skuteczną realizację jego zobowiązań wynikających z umowy oraz utrzymanie świadczenia przewozów pasażerskich o wysokim standardzie, zgodnie z pkt. 7 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
Poziom finansowania kosztów powierzonych zadań przewozowych, pomniejszonych o rekompensatę i przychody ze sprzedaży biletów, w 2018 roku wyniósł tylko 81,6%, co jest przyczyną straty w kwocie przeszło 17 mln zł. Od 2015 roku poziom finansowania kosztów zmniejszył się z 100% do 81,6% w 2018 roku.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Jerzy

    Ciekawe pod jaką tajemnicę to podciągnąć? Hehe

  • Jerzy

    Ciekawe pod jaką tajemnicę to podciągnąć? Hehe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content