Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Jasne, że zatrudnienie…

Matyjaszczyk chciał zwalniać urzędników… 6 lat temuPo objęciu przez Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) funkcji prezydenta miasta Częstochowy (w 2011 roku), na łamach ukazał się cykl materiałów o przeroście zatrudnienia w budżetowce, ze szczególnym naciskiem na magistrat i miejskie spółki – od prezydentury Haliny Rozpondek, Tadeusza Wrony, po Piotra Kurpiosa. Przytaczaliśmy wówczas wypowiedzi świeżo upieczonego prezydenta Matyjaszczyka, który w swoim pierwszym wystąpieniu programowym na lata 2011-2014, zobowiązał się podjąć ostre działania w walce z przerostem zatrudnienia w miejskich podmiotach.Minęło 6 lat, czas powiedzieć: sprawdzam!

Do tematu przerostu zatrudnienia w służbach samorządowych należy podejść merytorycznie, a liczby są nieubłagane i potrafią dopiec bardziej. Danym liczbowym nie sposób zarzucić złośliwej krytyki.
 

W wystąpieniu programowym ze stycznia 2011 roku, w którym prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił zamierzenia na lata 2011 – 2014, czytamy:
„Stan finansów miasta wymaga zdecydowanych działań ograniczających wydatki bieżące. W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej mówiłem o krokach podjętych celem ograniczenia wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Miasta, jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach oraz spółkach miejskich. Musi mieć miejsce racjonalizacja zatrudnienia w Urzędzie Miasta. 
Będę dążył do ograniczenia poziomu zatrudnienia również w jednostkach podległych. 
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta rosło w ogromnym tempie. W grudniu 2002 roku liczba pracowników wynosiła 590, aby osiągnąć w grudniu 2009 roku stan 863. 10 grudnia 2010 roku stan zatrudnienia wynosił 845 etatów.
Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla takiego rozrostu biurokracji miejskiej. Żaden przyrost zadań nie jest w stanie usprawiedliwić 46 % wzrostu zatrudnienia.
Powtarzam 46 % wzrostu zatrudnienia. Zestawienia liczbowe mówią same za siebie i oddają priorytety władz w poprzednich latach.”

Mocno powiedziane… 

Zobaczmy, co się zmieniło
Redakcja 7 dni poprosiła o dane dotyczące zatrudnienia w magistracie i miejskich spółkach.
* Ilu pracowników w roku 2009 oraz w 2016 było zatrudnionych?
(Prosimy o podanie liczby wszystkich pracowników oraz wyszczególnienie: ile było etatów, ile umów zleceń, ile umów o dzieło. Prosimy również o podanie łącznych kwot z każdego stosunku pracy, czyli jakie koszty generowały wszystkie etaty, umowy zlecenia i o dzieło)
* Ilu emerytów i rencistów, i jaki występował stosunek pracy z nimi, zatrudniano w roku 2009 oraz w 2016 roku, i na jaką kwotę opiewała każda z umów?
Nie wszyscy nam odpowiedzieli. Udzielenia informacji publicznej odmówił Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Wydatki przemilczał także urząd miasta.
 

Hala Sportowa Częstochowa
Informacje o zatrudnieniu znajdują się w tabeli nad tekstem.

Agencja Rozwoju Regionalnego
„W 2009 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej Spółka) zatrudniała średniorocznie 25,25 osób; (średnia wartość na ostatni dzień danego miesiąca) z czego średnio 14,83 osób zatrudnionych było bezpośrednio przy realizacji projektów unijnych (wynagrodzenie finansowane ze środków unijnych). Łączna kwota wynagrodzeń brutto wyniosła w 2009 r. – 1.164.999,00 zł. Natomiast w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło średniorocznie 24,14 etatów.

W 2016 roku zatrudnienie średnioroczne wynosiło 34,08 osób; (średnia wartość na ostatni dzień danego miesiąca) z czego średnio 17,91 osób zatrudnionych było bezpośrednio przy realizacji projektów unijnych (wynagrodzenie finansowane ze środków unijnych). Łączna kwota wynagrodzeń brutto w 2016 r. wyniosła – 1.861.275,76 zł. Natomiast w przeliczeniu na etaty zatrudnienie w ujęciu średniorocznym wynosiło 30,75 etatów.

W 2009 Spółka miała zawartych 128 umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło) z czego ok. 105 umów zawartych było w ramach realizowanych projektów unijnych. Łączna kwota wynagrodzeń  z umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło) wyniosła 381.110,39 zł. Natomiast w 2016 r. liczba umów cywilnoprawnych (zlecenie i dzieło) uległa zmniejszeniu do 17 umów, z czego 7 umów zawartych było w ramach realizowanych projektów unijnych. Zmniejszeniu uległy również wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, które w 2016 r. wyniosły 52.503,55 zł.

W 2009 r. Spółka nie zatrudniała emerytów lub rencistów. Natomiast w 2016 r. w ramach kategorii „emeryci lub renciści” zatrudniona była jedna osoba, w wymiarze 0,5 etatu, z wynagrodzeniem brutto wynoszącym 2.500 zł miesięcznie, zatrudniona bezpośrednio przy realizacji  projektu unijnego (wynagrodzenie finansowane ze środków unijnych).”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręg Częstochowa
„Dla zachowania dziennikarskiej rzetelności należy przedstawić całość informacji udzielonych przez Spółkę.
Zatrudnienie w etatach, na umowę zlecenie i umowę o dzieło:
W roku 2009 w Przedsiębiorstwie zatrudnionych było 544 pracowników – 541,60 etatów, w tym emerytów 4 – 2,85 etatu, rencistów 1- 0,75 etatu.
W roku 2016 zatrudnionych było 543 pracowników – 542,30 etatów, w tym 1 – 0,8 etatu emeryt, 2 rencistów- 1,5 etatu. 
Pracownicy administracyjni 2009 rok – 88 osób.
Pracownicy administracyjni 2016 rok – 89 osób.

2009 rok

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN ZATRUDNIENIA W DNIU 31.12.2009

PRACOWNICY NA STANOWISKACH NIEROBOTNICZYCH

PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

OGÓŁEM

I. PION DYREKTORA NACZELNEGO

1. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Administracji

 

 

16,75

 

 

 

3,5

 

 

 

20,25

2. Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

20

3,75

23,75

3. Przychodnia Zakładowa

2,25

0

2,25

4. Samodzielne stanowiska

2,85

0

2,85

5. Dział Ochrony Środowiska

5

0

5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

1. Dział Finansowy

16

0

16

2. Dział Kosztów

5

0

5

OGÓŁEM I

67,85

7,25

75,1

II. PION DYREKTORA TECHNICZNEGO

1. Wydz. Utrzymania Ruchu

 

9

 

44

 

53

2. Wydz. Wodomierzy

8

27

35

3. Wydz. Transp. i Sprzętu

7

24

31

4. Dział Techniczny

26

0

26

5. Dział Inwestycji

6

0

6

6. Dział Zaop. i Gosp. Mat.

7

2

9

7. Dział Informatyki

4

0

4

OGÓŁEM II

67

97

164

III. PION DYREKTORA PROD.-HANDL.

1. Wydz. Produkcji Wody

 

4

 

32,5

 

36,5

2. Wydz. Oczysz. i Przep. Ścieków

3

28

31

3. Wydz. Sieci Wod. – Kan.

23

108

131

4. Wydz. Zbytu

22

13

35

5. Wydz. Ekspl. Nr 1 – Kłobuck

8

36

44

6. Wydz. Ekspl. Nr 2 – Olsztyn

3

18

21

OGÓŁEM III

63

235,5

298,5

DYREKCJA

4

0

4

OGÓŁEM

201,85

339,75

541,6

2016 rok

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN ZATRUDNIENIA W DNIU 31.12.2016

PRACOWNICY NA STANOWISKACH NIEROBOTNICZYCH

PRACOWNICY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

OGÓŁEM

I. PION DYREKTORA NACZELNEGO

1. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Administracji

 

 

22

 

 

3,5

 

 

25,5

2. Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

22

4

26

3. Samodzielne stanowiska

3,8

0

3,8

4. Dział Ochrony Środowiska

5

0

5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

1. Dział Finansowy

16

0

16

2. Dział Kosztów

3

0

3

OGÓŁEM I

71,8

7,5

79,3

II. PION DYR. TECHNICZNEGO

1.Wydz. Utrzymania Ruchu

 

12

 

42

 

54

2. Wydz. Wodomierzy

8

23

31

3.Wydz. Transportu i Sprzętu

7

12

19

4. Dział Techniczny

29

0

29

5. Dział Inwestycji

7

0

7

6. Dział Zaop. i Gosp. Mat.

7

2

9

7. Dział Informatyki

4

0

4

OGÓŁEM II

74

79

153

III. PION DYREKTOR PROD.-HANDL.

1. Wydz. Produkcji Wody

 

5

 

32

 

37

2. Wydz. Oczysz. i Przep. Ścieków

4

34

38

3. Wydz. Sieci Wodociągowej

20

70

90

4. Wydz. Sieci Kanalizacyjnej

8

38

46

5. Wydz. Zbytu

22

2

24

6. Wydz. Ekspl. Nr 1 – Kłobuck

11

38

49

7. Wydz. Ekspl. Nr 2 – Olsztyn

8

14

22

OGÓŁEM III

78

228

306

DYREKCJA

4

0

4

OGÓŁEM

227,8

314,5

542,3

Informuję, że dnia 01.09.2013 Przedsiębiorstwo w związku z poszerzeniem działalności na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej i okolic huty przejęło piętnastu pracowników byłego Zakładu Elektroenergetycznego „Elsen”.
Dla uczciwego zobrazowania całości poruszanej tematyki przedstawiam stan długości sieci przesyłowych w roku 2009 i 2016 ponieważ przyjętą praktyką stosowaną przez analityków rynku wodno-kanalizacyjnego i Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie jest przeliczanie ilości pracowników w stosunku do długości sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo (tzw. wskaźnik efektywności obsługi sieci wodociągowej). W częstochowskim Przedsiębiorstwie wskaźnik ten wynosi 14,48 podczas gdy w Polsce średnia wynosi 6,14.
Długość sieci przesyłowych

 

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Przyrost

Sieć wodociągowa

1448,72

1562,28

113,56

Podłączenia wodociągowe

799,99

867,22

67,23

Razem

2248,71

2429,5

180,79

Sieć kanalizacyjna

782,55

1002,83

220,28

Podłączenia kanalizacyjne

191,52

243,3

51,78

Razem

974,07

1246,13

272,06

Dodatkowo:

Przepompownie ścieków

 

94

 

164

 

70

Informuje także, że w przedmiotowym okresie ilość obsługiwanych przepompowni ścieków wzrosła z 94 do 164. Każdy z tych obiektów wymaga stałej kontroli, okresowej obsługi, a sprzęt używany w niej wymaga serwisu i napraw, dodaję, że serwis pomp i agregatów oraz praktycznie wszystkie naprawy prowadzone są przez pracowników Spółki. W omawianym czasie Częstochowskie Wodociągi przejęły do eksploatacji, prócz sieci przesyłowych wyszczególnionych powyżej następujące obiekty: dwa jazy na Warcie, pompownię wody przemysłowej P-1, przepompownię ścieków przemysłowych Raków, przepompownię ścieków przemysłowych Mirów – obie przepompownie ze zbiornikami i szeregiem obiektów budowlanych pomocniczych, dwa zbiorniki retencyjne wody, rów odwadniający, tunele energetyczne, otwory odwadniające Walcowni Blach Grubych.

Wynagrodzenie z funduszu osobowego płac

WYNAGRODZENIA W ZŁ

ROK 2009

ROK 2016

Wynagrodzenia osobowe,

umowy o pracę

24.444.919,28

32.246.492,47

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło

 

35.902,80

 

48.374,58

 

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
„W 2009 r. zatrudniała 107,86 osoby (106,31 etatów, 5 umów cywilno-prawnych, w tym zlecenia i o dzieło; łącznie fundusz płac wynosił za ten rok 5.314.653,65 zł).
W 2016 r. spółka zatrudniała 107,63 osoby (107,06 etatów, 7 umów cywilno-prawnych, w tym zlecenia i o dzieło, łącznie fundusz płac wynosił za ten rok 7.019.992,11 zł).
W pozostałym zakresie żądane przez Państwa informacje stanowią informację publiczną przetworzoną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z tym niezbędne jest wykazanie istotnego interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem tych informacji.

ciąg dalszy w odrębnym materiale powyżej

Udostępnij:

4 komentarzy

 • bonzo

  Obietnice Matyjaszczyka to tanie hasełka pod publikę,człowiek bez wiedzy merytorycznej otoczony wianuszkiem doradców.Na spotkaniach
  z mieszkańcami wygłasza monolog i wyuczone kwestie, nie jest skory do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.Disco polo, propaganda i obietnice to prezydent Częstochowy
  Krzysztof Matyjaszczyk z SLD.

 • bonzo

  Obietnice Matyjaszczyka to tanie hasełka pod publikę,człowiek bez wiedzy merytorycznej otoczony wianuszkiem doradców.Na spotkaniach
  z mieszkańcami wygłasza monolog i wyuczone kwestie, nie jest skory do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.Disco polo, propaganda i obietnice to prezydent Częstochowy
  Krzysztof Matyjaszczyk z SLD.

 • Harcmistrz

  I Motylki, oczka i inne pkpsy

 • Harcmistrz

  I Motylki, oczka i inne pkpsy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content