Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gmina Kłobuck postawiła na ochronę wód i termomodernizację

WFOŚiGW w KatowiachOchrona wód przed zanieczyszczeniami jest niezbędnym elementem działań każdego kraju będącego członkiem UE, w zakresie integracji przepisów prawnych na terenie całej UE. Wzrost stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce skłania do podjęcia odpowiednich działań w kierunku stworzenia najbardziej efektywnych procedur ich ochrony. Zagadnienia związane z wodami i problematyka ich ochrony są bardzo skomplikowane, a działania poszczególnych jednostek w tej dziedzinie często znacznie się różnią. Gospodarka ściekowa służy do odprowadzania i oczyszczania powstałych ścieków, w taki sposób,  by nie powodować szkód dla człowieka i środowiska. Prowadzi również do poprawy komfortu życia społeczeństwa.

W dzisiejszych czasach dąży się do jak najefektywniejszego rozwoju gospodarki ściekowej, ponieważ ścieki przed wprowadzeniem do środowiska muszą być pozbawione zanieczyszczeń, wpływających negatywnie na ekosystem wód naturalnych lub grunt.

Ścieki pod kontrolą
Gospodarka ściekowa ma bardzo duży wpływ na jakość i komfort życia społeczeństw, w tym także na mieszkańców gminy Kłobuck. Pamiętać tutaj należy, że każdy mieszkaniec ma prawo, ale także i obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W trosce o podwyższenie standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz atrakcyjność gminy Kłobuck pod względem przyrodniczym i turystycznym, realizowane były działania w zakresie ochrony środowiska, w tym budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków.

W gminie Kłobuck realizowany był Projekt Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-034/08 pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” o wartości 48.135.655,98 zł, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”, na który gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności, zrealizowane zostały w sumie 4 zadania inwestycyjne, podczas których powstało łącznie ok. 40 km sieci kanalizacyjnej i 11 obiektów przepompowni ścieków:

Zadanie 1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłobuck obręb Smugi, Kamyk, Borowianka, Łobodno, część Kopca – zakres inwestycji objął budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości ponad 20 km sieci oraz posadowienie czterech obiektów przepompowni ścieków.

Zadanie 2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopiec i Biała – łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniosła ponad 13 km oraz wykonane zostały również cztery przepompownie ścieków.

Zadanie 3
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza – długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wyniosła ponad 7 km sieci oraz zostały wykonane cztery przepompownie ścieków.

Zadanie 4
Budowa separatorów dla sieci kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia wód rzeki Biała Oksza – objęło budowę 11 obiektów separatorów.

Z uwagi na fakt, że stan techniczny wielu szamb był niezadowalający wpływało to niekorzystnie na środowisko, powodując systematyczne zanieczyszczanie gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych. 
Dlatego tak ważna stała się budowa kanalizacji sanitarnej, która ostatecznie przyczyniła się do:
* poprawy ochrony środowiska;

* poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

* poprawy warunków sanitarnych;

* podniesienia poziomu życia mieszkańców;

* podniesienia atrakcyjności terenu dla inwestorów.

Realizowane kanały ściekowe bytowo-gospodarcze i technologiczne zlokalizowano w korpusach istniejących ulic lub ich poboczach. Z uwagi na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) jej realizacja nie spowodowała istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, a teren po jej zakończeniu został przywrócony do stanu pierwotnego. 

Ogólnym celem projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” było:
* zwiększenie liczby mieszkańców objętych usługą odbioru ścieków;

* zapewnienie funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej tam, gdzie jest to technicznie, ekonomicznie i prawnie uzasadnione.

Jako cele szczegółowe wyróżniono:

Cel ekologiczny
ochrona środowiska: uzyskanie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa, wyraźne zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników, znacząca poprawa stanu wód powierzchniowych, zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych na terenie gminy.

Cel zdrowotny 
poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań.

Cel społeczny
podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Cel organizacyjny
utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki  ściekowej.

Cel prawny
zgodność z normami oczyszczenia obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Cel gospodarczy
podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia gmina Kłobuck została wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG i wymogami prawa polskiego, tj. dzięki której nastąpiło zwiększenie liczby mieszkańców gminy, odprowadzających ścieki do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z ok. 60% do 90%. Pozostali mieszkańcy gminy możliwe, że w przyszłości zostaną wyposażeni w system kanalizacyjny w ramach zadań własnych gminy, co pozwoli na uzyskanie 100% skanalizowania gminy Kłobuck.

Termomodernizacja w zgodzie z ekologią

Kolejnym ważnym zadaniem, którego podjęła się gmina Kłobuck jest termomodernizacja budynków. Głównym celem realizowanych projektów było uzyskanie długofalowego efektu ekologicznego. Dzięki realizowanym na trenie gminy Kłobuck projektom możliwe było zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

2009

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej w Kłobucku”
Koszt realizacji zadania: środki własne – 316.373,53 zł, dotacja WFOŚiGW – 61.270,93 zł, pożyczka WFOŚiGW – 243.649 zł.
Zakres rzeczowy: wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr. 15cm, modernizacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym.

2010
 

1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Kłobucku przy ul. Zamkowej nr 12”
Koszt realizacji zadania: środki własne – 457.304,81 zł, dotacja WFOŚiGW – 121.937 zł, pożyczka WFOŚiGW – 99.457 zł.
Zakres rzeczowy: kotłownia, zakup i montaż grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych, docieplenie ścian oraz ścian przy gruncie metoda lekka mokrą, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Lgocie”

Koszt realizacji zadania: środki własne – 135.577 zł, dotacja WFOŚiGW – 151.702 zł, pożyczka WFOŚiGW – 87.952 zł.
Zakres rzeczowy: zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi  i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym, zakup i montaż grzejników, zakup i montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi antykradzieżowymi i zaworami grzejnikowymi powrotnymi, docieplenie ścian metodą lekką mokrą – styropian gr. 12 cm, docieplenie stropodachu – materiał styropian układany na dachu od zewnątrz pod papę termozgrzewalną, gr. 14 cm.

Przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Kłobuck nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content