Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gdzie jest miodek z Wiolinowej?

Zbigniew Wodecki wyśpiewując najsłynniejszą o pszczołach piosenkę nie wiedział, że… mija się z prawdą. „Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat w którym baśń ta dzieje się” – to nieprawda, bo doskonale wiadomo gdzie się dzieje: przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie.Ot… szybki quiz dla naszych Czytelników: cóż wspólnego ma deweloperska spółka Skarbu Państwa o dźwięcznej nazwie Częstochowa Wiolinowa z pszczółkami, ulami i produkcją miodu? Drobna podpowiedź: posłowie Izabela Leszczyna i Dariusz Joński (KO) kilka dni temu polizali temat przez szybę, podczas medialnej wizyty w spółce „matce” – w Regionalnym Funduszu Gospodarczym.Niestety czas quizu minął, kto odpowiedzi nie zna – musi wstrzymać się z bólami, bo chwila, w której naszym Czytelnikom opadną szczęki, jeszcze przed nami.

Zacznijmy od początku. Po co spółka Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy – RFG (który powstał w 2002 roku, a jego celem było zbycie majątku po sprzedanej Hucie Częstochowa) powołuje 12.08.2020 roku spółkę „córkę” – Częstochowa Wiolinowa? Odpowiedzi nie sposób uświadczyć. 
We wrześniu 2020 roku tak radna Jolanta Urbańska (PO) pisała na swoim facebooku: „Hucznie zapowiadane przez Regionalny Fundusz Gospodarczy w Częstochowie wejście do rządowego programu Mieszkanie Plus i budowa w dzielnicy Grabówka kilku bloków z mieszkaniami na wynajem nadal jest w powijakach. W październiku 2019 r. został podpisany list intencyjny o współpracy przy realizacji tej inwestycji pomiędzy Regionalnym Funduszem Gospodarczym (RFG), spółką PFR Nieruchomości i Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN). Podpisy składali: w imieniu RFG prezes Mirosław Matyszczak i wiceprezes Artur Sokołowski, w imieniu Krajowego Zasobu Nieruchomości – dyrektor Stanisław Skoczylas i w imieniu PFR Nieruchomości – prezes Mirosław Barszcz. Obecny na wydarzeniu wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi [obecnie wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przyp. red.], poseł, lider częstochowskich struktur PiS Szymon Giżyński, podkreślał, że RFG „to firma, która realizacją swoich projektów dowodzi swoją moc sprawczą”. Posady w nowej spółce „Częstochowa Wiolinowa” objęli od 12 sierpnia działacze kojarzeni z PiS. Prezesem został pracownik RFG, specjalista od przetargów i licytacji Robert Leciński. W wyborach samorządowych kandydował w Częstochowie na radnego z listy PiS w okręgu nr 3. W radzie nadzorczej spółki znalazł się częstochowski radny PiS, prowadzący własną działalność gospodarczą [obecnie wiceprezes spółki Skarbu Państwa Jurajskiego Agro Fresh Parku – przyp. red.], Piotr Wrona. Dwaj pozostali członkowie rady nadzorczej pochodzą z Małopolski.”

Spółka Częstochowa Wiolinowa miała więc zająć się deweloperką – postawić 8 budynków wielorodzinnych z prawie 600-set mieszkaniami, ale przecież i RFG jest deweloperem (wybudował przy ulicy Botanicznej apartamenty Wrzos). Odpowiedź nasuwa się sama i raczej ma związek z „prorodzinną polityką” Prawa i Sprawiedliwości (bo wszyscy działacze to jedna rodzina). Nowo powołani członkowie rady nadzorczej i zarządu spółki Wiolinowa złapali wtedy długi, bo dwuletni oddech i to pełną piersią. Po serii szczęśliwych dla młodziutkiej spółki zdarzeń w postaci błyskawicznego rozdania stanowisk, przyszła (jak to w życiu dla równowagi bywa) pora na serię trudności. Wbrew medialnym przechwałkom, budowa bloków w ramach programu „Mieszkanie Plus” nie mogła ruszyć z kopyta, bo grunt przy ulicy Wiolinowej pozyskany od miasta okazał się gruntem rolnym. Wcześniej jednak, by przywrócić rolny charakter terenu, wykarczowano w pień ponad 800 drzew (taką liczbę podała na konferencji prasowej posłanka Izabela Leszczyna – KO).

Oto jak wyglądał proces przekształcenia terenu z rolnego w budowlany, Tygodnik 7 dni zapytał urząd miasta Częstochowy (odpowiedź udzielona w dniu 29.03.2022 r.):

„Zanim działka została przez właściciela przywrócona (na krótki okres) do rolniczego zagospodarowania, wcześniej właściciel działki uzyskał na tę działkę decyzję środowiskową oraz warunki zabudowy dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Chodzi o plan budowy ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze budynku na działkach o nr ewid. 675/8, 773/23 i 776/54 obręb 428-Grabówka w Częstochowie przy ul. Wiolinowej:
– ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana 22.10.2018 r.;
– ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana 8.08.2019 r.;
– ostateczna decyzja przenosząca decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Pokoju 44 na spółkę Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Pokoju 44 – z 2.10.2020. (…)
W październiku 2020 decyzja o warunkach zabudowy została przeniesiona na spółkę („córkę” Wiolinowa).
W grudniu 2020 r. na zlecenie właściciela gruntów dokonano masowej wycinki drzew.
Pismem z dnia 17.12.2020 r., w reakcji na zgłoszenie Straży Miejskiej z 14.12.2020 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej nielegalnego wycięcia drzew z terenu nieruchomości przy ul Wiolinowej w Częstochowie. Od tego dnia pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM Częstochowy prowadzili czynności w terenie w ramach ww. postępowania. Postępowanie umorzono w lutym 2021 r., ponieważ właściciel w przesyłanych wyjaśnieniach uzasadnił wycinkę i karczowanie drzew przywróceniem gruntu do, zgodnego z jego przeznaczeniem, rolniczego użytkowania. (…) Wiosną stwierdzono, że na ww. terenie wykonano prace pod wiosenny zasiew a następnie wysiano facelię błękitną (roślina pastewna, miododajna), która rosła na przedmiotowej działce w sezonie letnim.
Już jednak wnioskiem z dnia 10.11.2021 inwestor (Spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.), reprezentowany przez pełnomocnika, złożył wniosek o pozwolenie na budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznego odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wód opadowych o pojemności 600 m3, budowę zewnętrznego odcinka kanalizacji teletechnicznej, budowę oświetlenia dróg osiedlowych i ciągów pieszych, przebudowę odcinka linii napowietrznej SN, demontażu i budowie stanowisk słupowych SN, budowę odcinków linii kablowej SN w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi budynkami, budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników, placów zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych, przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie.
Do wniosku oprócz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, kopii decyzji o warunkach zabudowy i projektu inwestor dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wydaną dla obszaru objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę ale na rzecz innego podmiotu (spółka Wiolinowa nie miała przeniesionej na siebie decyzji środowiskowej).
Dlatego też UM potraktował wniosek o pozwolenie na budowę jako niekompletny i wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 19.11.2021 na podstawie art. 64§ 2 KPA do jego uzupełnienia poprzez dostarczenie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wydanej dla rzecz wnioskodawcy.
Zatem 19 listopada 2021 r. spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o. o. zwróciła się o przeniesienie decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach ze spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. na spółkę Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. (…)
21 grudnia 2021 r. wpłynęło pismo Rady Dzielnicy Grabówka z prośbą o nałożenie na spółkę Częstochowa Wiolinowa Sp. z o. o. obowiązku uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.
Z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Samorządowego Kolegium Odwoławczego przyjęte w toku postępowania, decyzja o środowiskowym uwarunkowaniach została przeniesiona na spółkę Wiolinowa 10 stycznia 2022 r.  
Pismem z dnia 11.01.2022 r. złożonym w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy Spółka Częstochowa Wiolinowa złożyła więc wymagany brak formalny.
Z uwagi na nieprawidłowości w projekcie postanowieniem z dnia 24.01.2022 r. tut. organ nałożył na inwestora tj. Spółkę Częstochowa Wiolinowa Spółka z o.o. obowiązek ich usunięcia w terminie do 28.03.2022 r. (tego też dnia dokumenty zostały przez pełnomocnika spółki Wiolinowa złożone. (…)
Należy nadmienić, że 28.01.2022 r. i w dniu 31.01.2022 r. do UM wpłynęły protesty przeciwko realizacji tej inwestycji z załączoną listą podpisów mieszkańców dzielnicy Grabówka sprzeciwiających się budowie osiedla bloków przy ulicy Wiolinowej Częstochowie.”

Podczas konferencji prasowej (dziś – 02.06.2022) zorganizowanej przez zarząd spółki Wiolinowa padło wiele ostrych słów pod adresem władz miasta Częstochowy. Prezes spółki Robert Leciński zarzucił urzędnikom magistratu opieszałość i celowe działanie na zwłokę, a wręcz blokowanie planowanej inwestycji. Zdaniem władz spółki Częstochowa Wiolinowa za przedłużający się termin rozpoczęcia budowy bloków bezpośrednio odpowiada urząd miasta Częstochowy.

Głupi ten, co chciałby zadać pytanie: dlaczego spółka RFG nie poczekała na wszystkie pozwolenia i dopiero po ich uzyskaniu nie powołała do życia spółki Wiolinowa? – byłoby taniej. 
Podczas (dzisiejszej) konferencji prasowej prezes Leciński nie pochwalił się, że z 10 milionów złotych, które spółka Wiolinowa otrzymała od spółki RFG, wydał w ciągu 2 lat już ponad 1 milion 500 tysięcy złotych. 

Miodek na obstrukcje miasta

Gdyby pozwolić sobie na puszczenie wodzy fantazji, to można wyobrazić sobie, jak kilka osób siedzi w ciasnym pokoju i główkuje nad uzasadnieniem przed opinią publiczną sensu istnienia spółki, która przyniosła od 2020 roku ponad półtora miliona złotych straty, między innymi z tytułu wypłacanych zarządowi i radzie nadzorczej wynagrodzeń. Pozostając w krainie fantazji można zobaczyć, jak piłka lekarska wprowadza w ruch uśpioną szarą komórkę pomysłowego Dobromira, który szukając argumentacji nie dla deweloperskiej a wyłącznie rolniczej działalności spółki, tworzy naszego lokalnego, częstochowskiego „misia”. Podjęto decyzję posiania na Polach Wiolinowskich miododajną facelię w roku 2021 i grykę w 2022, postawienia wędrownej pasieki i produkcji miodku na sprzedaż (przy czym nie wiadomo, gdzie wędruje pasieka, bo tego prezes spółki Wiolinowa nie ujawnia).
Bareja tekst z kultowego filmu „Miś” napisał na potrzeby tej chwili: „Otóż to, nikt nie wie po co [jest ten miś – produkcja miodu], więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom… I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny”. 
I rzeczywiście, społeczeństwo zapłaciło za częstochowskiego „misia”, publicznymi pieniędzmi.

Postawienie przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie pasieki – domów dla pszczółek, miało – zdaniem zarządu RFG i zależnej od niego spółki Częstochowa Wiolinowa – usprawiedliwić w pewnym stopniu brak domów dla ludzi. 
Maja Wodeckiego „fruwa tu i tam”, z naciskiem na tam, bo okoliczni mieszkańcy (przepytani przez naszą redakcję jesienią 2021 roku), na Polach Wiolinowych żadnych pszczółek nie widzieli. Pan Andrzej, wyprowadzający codziennie psa, pani Ania uprawiająca jogging, pani Sylwia spacerująca każdego dnia z małymi dziećmi – nigdy nie widzieli na terenie spółki przy Wiolinowej na niebiesko kwitnącej łąki, ani uli, ani pszczelarzy, a tym bardziej słoiczków miodu. 

I tu, Drogi Czytelniku dochodzimy do szczytów śmieszności, graniczących z bezczelnością. Absolutnie nikt nie kwestionuje potrzeb inwestycyjnych w naszym mieście, o których lewicowe władze Częstochowy chyba już zapomniały i nie chodzi o budowę kolejnej ulicy czy chodnika. Marazm inwestycyjny jest rakiem, który toczy nasze miasto od lat. Pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi SLD-owska ekipa rządząca Częstochową. Nikt przy zdrowych zmysłach nie umniejsza roli inwestycji mieszkaniowych, ale półtora miliona wypompowanych ze spółki publicznych pieniędzy nie przykryje ekologiczny siew roślin, zdrowotny miodek czy obstrukcja magistratu – zwłaszcza że na horyzoncie szlagierowej inwestycji ni widu ni słychu.
I jeszcze coś… Spółka Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów 8 bloków mieszkalnych. Inwestycja ma pochłonąć od 120 do 150 milionów złotych, którą to kasę trzeba będzie… pożyczyć.

O skalę przedsięwzięcia produkcji miodu, punkty sprzedaży, a przede wszystkim zyski dla spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa zapytaliśmy organy nadzorujące spółkę zależną – zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego, radę nadzorczą RFG oraz właściciela spółek Ministra Aktywów Państwowych (na odpowiedzi z ministerstwa wciąż czekamy).

26 maja 2022 roku Regionalny Fundusz Gospodarczy przesłał nam odpowiedzi na zapytania prasowe. Oczywiście to tylko przypuszczenie, ale w wyjaśnieniach RFG pobrzmiewa nuta prawnicza, chociaż dokument podpisała Marzena Kusio, członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu.
Konkluzja jest jednak taka: „nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny”.

Stanowisko Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w sprawie Spółki Częstochowa Wiolinowa:

– Zarząd spółki stanowi jedna osoba. Jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymuje i co wchodzi w skład wynagrodzenia?
– Prezes Zarządu Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o., z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie stanowiącej iloczyn 3-krotności podstawy wymiaru (…).

– Ile osób obecnie wchodzi w skład rady nadzorczej, zważywszy na fakt, iż Piotr Wrona został wiceprezesem innej spółki zależnej od RFG S.A.? Jakie uposażenie miesięczne otrzymuje każda z tych osób?
– Rada Nadzorcza zgodnie z umową Spółki liczy trzech członków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przysługuje wynagrodzenie
miesięczne w kwocie stanowiącej iloczyn 0,5-krotności podstawy wymiaru (…).

– Czy spółka zatrudnia pracowników? Jeśli tak, to ilu, na jakich stanowiskach i z jakim miesięcznym wynagrodzeniem?
– Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 2,5 etatu. Informacja o wysokości wynagrodzeń pracowników podlega ochronie z uwagi na prywatność osób fizycznych, a ponadto objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

– Spółka Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa istnieje już prawie dwa lata.
Prosimy o informacje, na podstawie sprawozdań finansowych o zyskach lub stratach spółki oraz o kosztach poniesionych w okresie ostatnich dwóch lat. Z jakiego źródła pochodzą środki finansowe na pokrycie kosztów spółki, w tym na wynagrodzenia? Jakie koszty poniosła spółka od sierpnia 2020 roku, m.in. chodzi o mienie ruchome, nieruchome, wyposażenie biura, utrzymanie biura, koszty reprezentacyjne i inne. Prosimy o bardzo szczegółową listę wszystkich pozycji kosztowych wraz z kwotami do każdej pozycji.

– Spółka z uwagi na jej celowy charakter jest w fazie ponoszenia kosztów związanych
z przygotowaniem dokumentacji projektowej, utrzymywania gruntów i ponoszenia kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji. Do czasu rozpoczęcia sprzedaży i wynajmu gotowych mieszkań oczywistym w tego typu działalności jest, że Spółka będzie ponosić straty.
Rok obrotowy 2020 zakończony został stratą w kwocie 402.882,56 zł, a rok 2021r. Stratą w kwocie 1.159.707,69 zł, przy czym należy zaznaczyć, że wysokość straty jest wynikiem obowiązku amortyzacji gruntów, która stanowi ponad 50 % całkowitej kwoty straty.
W pozostałym zakresie Spółka poniosła przede wszystkim koszty związane z przygotowaniem inwestycji oraz z zamówioną dokumentacją projektową.
Spółka dysponuje środkami pochodzącymi z wkładów dokonanych przez wspólników na kapitał zakładowy, skalkulowany co do wysokości w sposób umożliwiający przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji. Szczegółowa struktura kosztów objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

– Z naszych informacji wynika, iż straty spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. mają zostać pokryte z przyszłych zysków. Czy przychody z działalności spółki — jeśli takowe są, m.in. ze sprzedaży miodu – pokryły straty spółki?
– Prowadzona przez Spółkę pasieka jest działalnością poboczną, powiązaną z dbałością
Spółki o możliwość zapewnienia również ekologicznych aspektów funkcjonowania. 
Liczymy, że Pani Redaktor, jako osoba prowadząca tak szerokie kalkulacje dotyczące opłacalności działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych i analizy struktury kosztów, musi zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe pokrycie strat związanych z inwestycją budowlaną osiedla mieszkaniowego ze sprzedaży miodu z niewielkiej pasieki pszczelej. Wyjaśniamy, że skala kosztów i przychodów z pobocznej działalności w postaci pasieki, siłą rzeczy z uwagi na jej niewielką skalę, stanowi znikomy promil w wynikach finansowych Spółki.

– W sprawozdaniu z działalności spółki czytamy, że jej celem jest wybudowanie 8 budynków mieszkalnych. Czy zatem spółka, która ma wyznaczony konkretny cel, miała potrzebę przygotowania strategii? Jaki podmiot zewnętrzny przygotował strategię i w jaki sposób został wybrany? Jaki był koszt opracowania strategii spółki?
– Sporządzenie dokumentów strategicznych jest obowiązkiem wynikającym z zapisów umowy oraz przepisów prawa. Strategia nie opisuje jedynie celu działalności, ale sposób jego osiągnięcia i realizacji w czasie, przy określeniu analiz związanych z potencjalnymi modelami finansowania, a także określeniem i zdiagnozowaniem ryzyk związanych z działalnością. Stanowi również dokument, w oparciu o który stosowne organy sprawują nadzór właścicielski nad Spółką. Podkreślić należy, że Spółka została powołana nie tylko do osiągnięcia jednego, głównego celu, choć cel ten jest obecnie priorytetowy, lecz jest spółką prawa handlowego, otwartą zgodnie z wolą właścicieli na możliwość realizacji innych zadań, co zostało odzwierciedlone w treści umowy Spółki i jej przedmiotu działalności.
Podmiot, któremu zlecono sporządzenie strategii został wybrany w otwartym postępowaniu ofertowym, przy czym treść i szczegółowe warunki umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

– Czy Państwa zdaniem spółka Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. ma kwalifikacje deweloperskie i doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji — jeśli tak, to prosimy o uzasadnienie. Ponadto, czy Państwa zdaniem działalność deweloperska spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. (zależnej od RFG S.A.) nie jest przypadkiem powielaniem działalności (a wręcz konkurencją) dla spółki „matki” RFG S.A., która także zajmuje się deweloperką?
– Spółka jak wynika z dokumentacji założycielskiej jest nowym podmiotem, który został powołany do realizacji przede wszystkim celu w postaci budowy osiedla mieszkaniowego w ramach określonego w umowie Spółki reżimu prawnego. Spółka w procesie realizacji tego zadania jest inwestorem, który zgodnie z modelami funkcjonującymi w branży budowlanej, zleca opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie i realizację zadań budowlanych podmiotom profesjonalnym o udokumentowanym doświadczeniu.
Nie zachodzi ponadto konflikt związany z „działalnością konkurencyjną” w stosunku do RFG S.A., albowiem model finansowo-prawny przewidziany przez podmioty powołujące Spółkę, kierowany jest do innych odbiorców, w oparciu o inny model finansowy oraz zawiera obowiązki związane z wynajmem mieszkań z możliwością dojścia do własności. W zakresie w jakim Spółka może dokonywać sprzedaży komercyjnej informujemy, że plasowanie tych mieszkań na rynku, nie zazębia się z ekspozycją mieszkań realizowanych przez RFG S.A.

– Jaka jest powierzchnia terenu spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa?
– Spółka dysponuje gruntami o łącznej powierzchni 5,6217 ha.

– Czy całość tego terenu jest przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną i czy powstanie jeszcze inna infrastruktura (np. drogi dojazdowe, place zabaw, garaże, etc.) oraz jaki ma być całkowity koszt inwestycji?
– Dla wskazanego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania. Według ewidencji gruntów, tereny te stanowią pastwiska, grunty orne i nieużytki. Dla działek uzyskana została decyzja o warunkach zabudowy umożliwiająca budowę 8 budynków wielorodzinnych, a następnie wydana została Decyzja o pozwoleniu na budowę, która na dzień udzielania niniejszej informacji nie jest jeszcze ostateczna. Potencjalna zabudowa wymaga realizacji standardowej infrastruktury towarzyszącej w postaci przyłączy mediów, zjazdów do drogi publicznej i ewentualnego fragmentu drogi. Szacunkowy koszt inwestycji może zostać ustalony dopiero po sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi. Spółka zgodnie z analizami zawartymi w dokumentach strategicznych będzie realizować swoje zadania etapowo.

– Jaką powierzchnią mieszkalną dysponowały będą powstałe budynki mieszkalne?
– Budynki mieszkalne według założeń projektowych będą dysponowały powierzchniami od 3.077 do 3.424 m? powierzchni użytkowej mieszkań.

– Dlaczego inwestycja jeszcze nie ruszyła i co jest tego powodem?
– Realizacja inwestycji wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozyskania źródła finansowania dla całej inwestycji. Warunkiem starania się o finansowanie inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przygotowanie na podstawie decyzji i projektu architektoniczno-budowlanego kosztorysów inwestorskich wraz z projektem technicznym. Postępowanie dotyczące wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę trwało 7 miesięcy z przyczyn leżących po stronie organu administracji.
W szczególności należy wskazać, że organ wadliwie wzywał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych, co przyznał w toku postępowania skargowego skierowanego do Wojewody Śląskiego, a także równolegle utrudniał uzyskanie cesji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, co było przedmiotem skargi ze strony Spółki do SKO, zakończonej stwierdzeniem przewlekłości postępowania, zobowiązaniem do wydania decyzji w określonym przez SKO terminie oraz zobowiązaniem organu do ustalenia i wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników odpowiedzialnych za powyższy stan rzeczy. Z uwagi na ww. problemy i uchybienia, postępowania administracyjne w tym zakresie zostały objęte nadzorem prokuratorskim. Od tej daty dopiero poprawiła się terminowość realizacji obowiązków przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej, przy czym nadal utrudniano przedstawicielom Spółki wgląd do dokumentów postępowania, w tym uniemożliwiono uzyskanie informacji o powołanych przez organ stronach postępowania. Pomimo złożenia w tym zakresie pisma i upływu niemal 2 tygodni, organ nie ustosunkował się do złożonego wniosku.

– Z naszych informacji wynika, że przeciwko planowanej inwestycji występują okoliczni mieszkańcy z nowo powstałych domków jednorodzinnych, nie zgadzając się na budowę bloków na tym terenie. Prosimy o komentarz.
– Spółka spotkała się w większości z ocenami aprobującymi plany zagospodarowania terenu zgodne z warunkami decyzji o warunkach zabudowy, przy czym mamy świadomość również ocen odmiennych, które są marginalne i sprowadzają się do osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie. Różne oceny co do realizacji jakiejkolwiek inwestycji występują zawsze i nie są możliwe do uniknięcia. W tym zakresie przyjmujemy do wiadomości stanowisko okolicznych mieszkańców, a w celu realizacji formułowanych postulatów, Spółka planuje odpowiednie nasadzenia zieleni.
Teren należący do Spółki znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Częstochowa, a zgodnie z zapisami studium, ustalonymi uchwałą nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21.11.2019 r. tj. przed datą zawiązania Spółki, tereny te przewidziane zostały pod zabudowę mieszkaniową Wielorodzinną.
Wartym podkreślenia jest fakt, że głośna konferencja prasowa obejmująca protest przeciwko realizacji inwestycji wielorodzinnej na tym terenie, zorganizowana została przez Radnych, którzy zgodnie z protokołem z głosowania z dnia 21.11.2019 r. tj. niemal rok przed datą zawiązania Spółki, wszyscy głosowali ZA dokonaniem takich zmian w treści Studium w 2019 r. i przeznaczeniu dokładnie tych terenów, pod zabudowę wielorodzinną. Występuje zatem sytuacja, w której liderami i inspiratorami protestów są przedstawiciele mieszkańców, którzy postanowili o przekształceniu przeznaczenia tych gruntów z celów rolnych, na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

– Wcześniej ten teren porastały drzewa, które zostały przez spółkę Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa wycięte. O jakiej ilości drzew mówimy (jakiej wielkości, jakiego gatunku) i kto wykonywał wycinkę? Prosimy o nazwę firmy oraz koszty poniesione w związku z wycinką?
– Wycinka została wykonana przez podmiot wyłoniony w toku zapytań ofertowych, przy czym warunki umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. Wycinka obejmowała samosiejki na gruntach wcześniej wykorzystywanych rolniczo. Przepisy nie nakładały na Spółkę konieczności sporządzania szczegółowej dokumentacji w zakresie gatunku i ilości drzew. Do takiej inwentaryzacji przystąpił Urząd Miasta Częstochowa, lecz po podaniu podstawy prawnej wycinki organ administracji również odstąpił od dalszych czynności inwentaryzacyjnych i umorzył postępowanie.

– Z wypowiedzi medialnych prezesa zarządu spółki Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa Roberta Lecińskiego wynika, że wycinka drzew „odbyła się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”. Zważywszy na fakt, że od wycinki mija prawie dwa lata, prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność rolniczą wykonuje od dwóch lat spółka?
– Spółka zobowiązana jest do prawidłowego gospodarowania posiadanym zasobem środków trwałych i biorąc pod uwagę fakt, że od daty zawiązania Spółki do daty, w której możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwdziałała degradacji gruntów i dokonała zasiewów pozwalających na utrzymanie ich w odpowiedniej kulturze oraz uzyskania możliwych dopłat bezpośrednich, które dla tej rośliny w roku 2021 były szczególnie wysokie.

– Jaki był koszt zakupu i wysiewu nasion miododajnej rośliny o nazwie „Facelia błękitna” (Phacelia tanacetifolia Benth) oraz kto lub jaki podmiot dokonywał czynności siewnych i pielęgnacyjnych w roku 2021?
– Wskazane dane dotyczące warunków umów objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

– Z informacji redakcji wynika, że celem założenia plantacji facelii na tym terenie było postawienie pasieki. Ile uli ustawiono na całym terenie należącym do spółki przy ul. Wiolinowej? Czy ule wraz z pszczołami są własnością spółki? Jaki był koszt ich zakupu?
– Na wskazanym terenie nie ustawiono uli. Natomiast Spółka posiada ule wraz z pszczołami, które stanowią jej własność a sama pasieka jest pasieką wędrowną. Warunki transakcyjne zakupu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

– Jaką ilość pszczół wprowadzono do pasieki i jakiego gatunku są to pszczoły?
– Spółka nie prowadzi ewidencji ilości posiadanych pszczół, albowiem z uwagi na cykl życia owada wynoszący ok 1 miesiąca i ich ilość, są to w zasadzie dane niepoliczalne. W zasobie Spółki posiadane są pszczoły rasy kraińskiej.

– Komu powierzono obowiązki opiekuna pasieki i na czym te obowiązki polegają? Prosimy o podanie wymiaru czasu pracy i czy jest to umowa na czas określony oraz jaki koszt w związku z zatrudnieniem pracownika poniosła spółka Częstochowa Wiolinowa?
– Spółka nie korzysta w zakresie pasieki z usług zewnętrznych ani nie zatrudnia pracowników dedykowanych. Opiekę nad pasieką Spółka wykonuje w ramach własnych zasobów ludzkich, przy czym z uwagi na charakter prowadzenia pasieki, czynności pracownicze mają charakter incydentalny i w skali roku szacuje się, że ilość ogółu czasu pracy wynosi 30 do 40 godzin, czyli średnio 2,5 – 3,3h miesięcznie.

– Z naszych źródeł wynika, iż już w pierwszym sezonie istnienia pasieki (w roku 2021) udało się wyprodukować wysokiej jakości miód. Ile kilogramów/litrów miodu zebrano z pasieki przy ul. Wiolinowej oraz jakie właściwości zdrowotne posiada wyprodukowany miód?
– Informacja dotycząca ilości wyprodukowanego produktu objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, ale Spółka potwierdza, że uzyskała już w pierwszym roku produkt. Zaznaczamy przy tym, że pasieka nie mieści się przy ul. Wiolinowej w Częstochowie, lecz ma charakter pasieki wędrownej. Nie prowadzono badań dotyczących szczególnych właściwości zdrowotnych produktu.

– Redakcja pozyskała wiedzę o trwającej już sprzedaży wyprodukowanego miodu. Czy mieszkaniec Częstochowy może również nabyć słoiczki miodu, a jeśli tak, to gdzie? Jakiej pojemności są słoiczki i jaka jest jego cena?
– Spółka prowadzi sprzedaż bezpośrednią dla nieograniczonego kręgu odbiorców. Miód sprzedawany jest w słoikach o pojemności 1,2 kg oraz 400 g w cenie odpowiednio 45,00 zł i 20,00 zł za sztukę.

– Czy biorąc pod uwagę koszty zakupu i wysiewu nasion Facelii, potem instalacji pasieki, a następnie całego procesu produkcji i sprzedaży słoików miodu, ile spółka Skarbu Państwa Częstochowa Wiolinowa zarobiła w roku 2021 na tym przedsięwzięciu? Prosimy o podanie kosztów związanych z produkcją jednego słoiczka w porównaniu z ceną sprzedaży tegoż słoiczka miodu.
– Szczegółowe dane objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, przy czym środki uzyskane w ramach działalności rolniczej pozwalały na zbilansowanie kosztów przy jednoczesnym uzyskaniu wartości dodanej w postaci wizerunku spółki dbającej o ekologię. Nabyte doświadczenia w tym zakresie mogą pozwolić Spółce w przyszłości na wprowadzanie popularnych obecnie rozwiązań dotyczących pasiek miejskich.

– Czy w bieżącym sezonie (2022 rok) spółka Wiolinowa posiała już miododajną Facelię oraz czy również w tym roku zamierza produkować miód? Czy być może spółka planuje zwiększenie produkcji miodu jako realizacji przedsięwzięcia o charakterze rolniczym?
– W 2022 roku Spółka dokonała zasiewów, które z uwagi na warunki dopłat były dla Spółki optymalne. Spółka zamierza prowadzić kontynuacje produkcję miodu w ramach pasieki wędrownej, nie planuje zwiększenia zdolności produkcyjnych, m.in. z uwagi na fakt, że jest to marginalny przedmiot działalności Spółki, a oczekiwany efekt ekologiczny jest uzyskiwany w ramach obecnej skali działalności.

Czekamy na opinie i komentarze naszych Czytelników

Do tematu powrócimy

Udostępnij:

9 komentarzy

 • Anonim

  Bareja wiecznie żywy!

 • Anonim

  Bareja wiecznie żywy!

 • Filip

  Pszczółka Maja sobie lata o ho ho
  Zbiera nektar gdzieś na kwiatach
  A Tam Gucio w tulipanie
  Czeka sobie na śniadanie

 • Filip

  Pszczółka Maja sobie lata o ho ho
  Zbiera nektar gdzieś na kwiatach
  A Tam Gucio w tulipanie
  Czeka sobie na śniadanie

 • Mmm

  Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, qysoki prezes, naszego klubu “Tęcza”. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie – to wilki! To mówiłem ja – Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes sto lat!

 • Mmm

  Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, qysoki prezes, naszego klubu “Tęcza”. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie – to wilki! To mówiłem ja – Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Niech żyje nam prezes sto lat!

 • Gospodarz @

  Jeszcze tylko Alternatywy 4 trzeba dodać i słowa Anioła jako podsumowanie: „Chcę podkreślić, jako Gospodarz tego Domu, że naszą ambicją jest, aby przykład promieniujący z tego miejsca, pod moim kierownictwem, rozszerzył się na cztery części kuli ziemskiej”.

 • Gospodarz @

  Jeszcze tylko Alternatywy 4 trzeba dodać i słowa Anioła jako podsumowanie: „Chcę podkreślić, jako Gospodarz tego Domu, że naszą ambicją jest, aby przykład promieniujący z tego miejsca, pod moim kierownictwem, rozszerzył się na cztery części kuli ziemskiej”.

 • Anonim

  Redakcja też już w opozycji do PiS???

 • Anonim

  Redakcja też już w opozycji do PiS???

 • Anonim

  W opozycji ? Tak, w opozycji do głupoty, braku elementarnych kompetencji i pewnie braku znajomości KSH, który jasno sankcjonuje takie sytuacje…

 • Anonim

  W opozycji ? Tak, w opozycji do głupoty, braku elementarnych kompetencji i pewnie braku znajomości KSH, który jasno sankcjonuje takie sytuacje…

 • Oroz

  Są trutnie, to i jest pasieka!
  Elyta dojnej zmiany na dorobku!

 • Oroz

  Są trutnie, to i jest pasieka!
  Elyta dojnej zmiany na dorobku!

 • Anonim

  Jak to, gdzie jest miód? Wszystkie misie lubią miodek!

 • Anonim

  Jak to, gdzie jest miód? Wszystkie misie lubią miodek!

 • Anonim

  Myślę, że częstochowskie organizacje wiedzą, gdzie jest miód 🙂

 • Anonim

  Myślę, że częstochowskie organizacje wiedzą, gdzie jest miód 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content