Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Dofinansowanie do edukacji osób z niepełnosprawnościami* Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

* Dofinansowanie do edukacji osób z niepełnosprawnościami* Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Dofinansowanie do edukacji osób z niepełnosprawnościami

Od 1 marca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy na takie wsparcie dotyczące roku akademickiego 2022/2023 mogą ubiegać się o środki finansowe do końca marca 2023 roku.

Wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowane w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Pomoc można otrzymać na dofinansowanie kosztu czesnego lub przejazdów na zajęcia oraz zakup narzędzi dydaktycznych, niezbędnych dla osoby uczącej się.

Dofinansowanie skierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kształcących się:

* w szkole policealnej,

* w kolegium,

* w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

* do 1.100 złotych – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

* do 1.650 złotych dla pozostałych wnioskodawców.

2. Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 złotych.

3. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 złotych jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 złote (netto) na osobę.
 
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 złotych) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1. 770 złotych – w przypadkach, które określi realizator programu;

2. 550 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3. 330 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4. 330 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5. 220 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6. 330 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7. 330 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8. 880 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9. 550 złotych – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) do 31 marca 2023 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023) oraz do 10 października 2023 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).
Szczegółowe informacje m.in. o wysokości dofinansowań oraz pełnej ofercie programu dostępne są na portalu PFRON.

***

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem prawnie potwierdzającym status osoby z niepełnosprawnością, dzięki któremu osoba ta może korzystać z różnych świadczeń, ulg lub przywilejów. Innymi słowy, orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym dokumentem, na podstawie którego zostaje się oficjalnie uznanym za osobę z niepełnosprawnością. 
Polskie przepisy zawarte w „Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” definiują niepełnosprawność jako „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”.
Dziś odpowiemy na pytanie, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto jest uprawniony?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uzyskać osoba, która ma więcej niż 16 lat i przez swoje ograniczenia: 

* jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,

* wymaga opieki lub pomocy od innych,

* ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

To, że dana osoba spełnia te warunki, nie oznacza, że automatycznie dostanie orzeczenie. Skład orzekający musi zbadać zakres ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Wniosek składa się w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

* bezdomnych;

* przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;

* przebywających w zakładach karnych i poprawczych;

* przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Co należy przygotować?

Przed podjęciem decyzji należy zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty:

* wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (można go pobrać w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo ze strony internetowej zespołu). Zaświadczenie należy zanieść do lekarza prowadzącego z prośbą o jego wypełnienie. Jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy lekarz je wypełni;

* dokumentacja medyczna, na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych;

* inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Orzecznicy orzekną

Po złożeniu wniosku należy czekać na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Oczekiwanie może potrwać do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku. Jeśli  okaże się, że sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie, zespół uprzedzi wnioskodawcę, że termin będzie dłuższy i wyjaśni dlaczego.
Zespół orzekający zapoznaje się z całą dokumentacją osoby zainteresowanej. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu, pisemnie poprosi o uzupełnienie i jest to o tyle ważne, że brak uzupełnienia pozostawia sprawę bez rozpoznania, bez orzeczenia. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku sprzecznych informacji w dokumentach wnioskodawcy. Może on wówczas dostać skierowanie na dodatkowe badania lub na specjalistyczne do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
Zadaniem składu orzekającego jest ustalenie zakresu ograniczeń oraz stopienia niepełnosprawności osoby, która składała wniosek. Ponadto skład orzekający ocenia, czy może się poprawić zdolność do prawidłowego funkcjonowania wnioskodawcy, w przyszłości. Dlatego orzeczenie otrzymuje się na stałe albo na czas określony.

Są trzy stopnie niepełnosprawności

1. Znaczny.
* przez swój stan zdrowia osoba jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,

* nie może samodzielnie funkcjonować i jest osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymaga pielęgnacji, karmienia, mycia).

2. Umiarkowany.
* przez swój stan zdrowia jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,

* potrzebuje czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy.

3. Lekki.
* przez swój stan zdrowia osoba ma duże ograniczenia w funkcjonowaniu i może pracować tylko częściowo (na przykład na pół etatu),

* ma problemy w codziennych czynnościach i potrzebuje urządzeń, które pomagają jej w prawidłowym funkcjonowaniu (na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej).

Orzeczenie, osoba zainteresowana otrzymuje do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia – pocztą na wskazany adres lub w zespole osobiście.
Jeśli orzeczenie stanie się prawomocne można złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej  lub o wydanie karty parkingowej, jeśli orzeczenie uprawnia do jej wydania. 

Na potrzeby otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej, należy przygotować:

* wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (można pobrać go w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo ze strony internetowej zespołu), 

* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

* aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm.

Droga odwoławcza

Jeżeli osoba wnioskująca o orzeczenie o niepełnosprawności, nie zgadza się z decyzją zespołu orzekającego, może złożyć odwołanie. Należy je wnieść w ciągu 14 dni od dnia odbioru orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie śląskim. Odwołanie składa się za pośrednictwem lokalnego zespołu orzekającego, na piśmie. Można to zrobić osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, listownie lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Jeśli i ta decyzja nie będzie po myśli wnioskodawcy można ponownie się odwołać, tym razem do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy zaadresować do sądu, ale złożyć go trzeba w wojewódzkim zespole, na co wnioskodawca ma miesiąc od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu.

Gdzie szukać informacji?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie rozpatruje wnioski 
mieszkańców miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego i kłobuckiego.

Zespół powiatowy mieści się przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie.
tel. 34 / 366 04 64
e-mail: zd@czestochowa.um.gov.pl
Punkt Obsługi Klienta czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content