Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czas na rozliczenie się z fiskusem

Pamiętaj – zbliża się termin złożenia PIT-u za 2017 rok31 stycznia minął termin składania rocznych PIT-ów przez niektórych podatników. Większość z nas jednak, ma czas do końca kwietnia. Zanim sięgniemy po druki, warto zapoznać się ze zmianami, które weszły w życie od tego roku.

Kwota wolna od podatku

Wysokość kwoty wolnej od podatku uzależniona jest wprost od dochodu podatnika. W tej kwestii najważniejsza zmiana dotyczy osób, których roczne wynagrodzenie nie przekroczyło 6.600 zł na rękę. Oni  nie zapłacą podatku w ogóle. Podatnicy zarabiający poniżej  85.528 zł rocznie obciążeni są podatkiem w wysokości 18 proc. uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu 85.528 zł rocznie – podatkiem 32 proc. 

Kwoty wolnej nie stosują:
* opodatkowani liniowo (PIT-36L);

* rozliczający sprzedaż udziałów, akcji i innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38);

* rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);

* uzyskujący przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39);

* rozliczających przychody osób prawnych i jednostek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8);

* rozliczający umowy o dzieło i zlecenie, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza 200 zł.

Kwota wolna od podatku wynosi:
* 6.600 zł – jeśli po ustaleniu podstawy opodatkowania wynosi ona u podatnika nie więcej niż 6.600 zł wówczas podatek nie występuje wcale;

* od 6.600 zł do 3.091 zł – w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 11.000 zł, ale wyższa niż 6.600 zł;

* jest stała i wynosi 3.091 zł dla podstawy opodatkowania nie wyższej niż 85.528 zł, lecz nie mniejszej niż 11.000 zł;

* od 3.091 zł do 1 zł przy podstawie opodatkowanie wyższej niż 85.528 zł, lecz nie przekraczającej 127.000 zł;

* 0 zł, gdy podstawa opodatkowania przekroczy 127.000 zł.   

Kwota wolna wystąpi w rozliczeniach podatkowych PIT-ów za 2017 roku wyłącznie u podatników składających PIT-37 lub PIT-36.

Ulgi rehabilitacyjne

Pojawiły się trzy istotne zmiany. Do odliczenia wydatków na psa do kwoty 2.280 zł rocznie będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne, posiadające psa asystującego, w tym także psa sygnalizującego. W przypadku wydatków na samochód prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od posiadanej grupy inwalidzkiej. Możliwe będzie odliczanie wszystkich wydatków, a nie tylko związanych z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 

Korzystać z ulgi rehabilitacyjnej może podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, jeśli jest ona współmałżonkiem, dzieckiem własnym i przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem, synową lub pasierbem. Podniesiony został natomiast limit dochodów uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne, będące na utrzymaniu członków swoich rodzin i wynosi 10.080 zł.

Ulgę rehabilitacyjną odliczać mogą osoby, składające zeznania roczne PIT-36, PIT-37, PIT-28. Nie mogą natomiast odliczyć od dochodu wydatków na rehabilitację osoby, które są opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L) lub rozliczają się kartą podatkową (PIT-16).

Darowizny na cele krwiodawstwa

Od dochodu możliwe jest odliczanie darowizny, realizowanej przez honorowych dawców krwi.
Do momentu wprowadzenia zmiany ulga była równa wartości ekwiwalentu za ilość oddanej krwi. Niezależnie, czy podatnik oddawał krew, czy jej składniki – również za 1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/za 1 litr.

Obecnie rekompensata przysługuje dawcy krwi:
1. rzadkiej grupy w wysokości:
– za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
– za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł.

2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom, poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
– za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
– za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
– za zabieg uodpornienia dawcy: pierwszy – 50 zł, a każdy kolejny – 25 zł,
– za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
– za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.
Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Kwota zmniejszająca podatek

W rozliczeniu PIT-a za 2017 nastąpiła istotna zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek.  Dotychczasową stałą kwotę 556,02 zł zamieniono na przedział od 1.188 do 0 zł. Wysokość uzależniona jest wprost od wartości podstawy opodatkowania (przychód minus koszty podatkowe minus ulgi odliczane od dochodu). W efekcie, im podstawa opodatkowania będzie wyższa, tym niższa wartość kwoty zmniejszającej podatek. 
Co ważne, mimo takiej zmiany nie zmieniły się zasady naliczania i pobierania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi więc dopiero przy złożeniu PIT-a przez podatnika.

Podatki od rolników

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalność rolniczej, nie wykazują ich w rocznym zeznaniu PIT. Wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy tylko rolników wytwarzających, a następnie sprzedających nieprzetworzone produkty roślinne lub zwierzęce z własnych upraw, hodowli lub chowu. Jedynie w sytuacji, w której osiągną przychód ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy, który przekroczy 20.000 zł, muszą ustalić sposób opodatkowania. 

Rolnicy, wybierający ryczałtowe rozliczenie, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 już do dnia 31 stycznia 2018 roku. Termin więc minął.

Ci podatnicy, którzy pracują i rozliczą przychody ze sprzedaży przetworzonych na zasadach ogólnych, rozliczą je na jednym zeznaniu rocznym PIT-37. Przychody te będą wtedy traktowane jako pochodzące z innych źródeł.

Aby mogły one być traktowane jako wyłącznie pochodzące z innych źródeł, rolnik musi pamiętać, by:
* sprzedaż odbywała się wyłącznie w miejscu wytworzenia produktów lub przeznaczonym do prowadzenia handlu i była ona ewidencjonowana;

* sprzedaż przetworów nie następowała na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie, pozarolniczej działalności gospodarczej;

* do przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaży nie zatrudniano pracowników na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z pewnymi wyłączeniami (ubój, przemiał, tłoczenie);

* co do zasady ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi stanowi przynajmniej 50 proc. zawartości tego produktu.

Działalność badawcza i rozwojowa

W 2017 roku limity odliczeń w ramach ulgi na badanie i rozwój w stosunku do roku poprzedniego zostały podwyższone. Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, limit wynosi obecnie 50 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30 proc. dla kosztów osobowych i z 20 proc. dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50 proc. poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych oraz 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. 

Rozszerzono także katalog wydatków, mogących stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od dochodu – koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Ograniczenie zwolnień z dotacji

Chodzi o dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego – one nadal będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Niemniej jednak należy pamiętać od tym, że od 1 stycznia 2017 roku zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że przez cały rok obowiązywała regulacja, iż transakcje gotówkowe między nimi, których wartość przekraczała 15.000 zł, powinny były być realizowane za pomocą rachunku bankowego. W innym wypadku, nawet jeśli wydatek mógł być zakwalifikowany jako koszt podatkowy, nie będzie za taki mógł zostać uznany na potrzeby rozliczeń i traktowany jako koszt.

Prawa autorskie

Rok 2017 był ostatnim rokiem, w którym podatnicy, prowadzący szeroko rozumianą działalność twórczą, mogli korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w związku z autorskimi prawami – do maksymalnej kwoty 42.764 zł.

Od roku 2018 nastąpią w tej kwestii istotne zmiany. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że ograniczono istotnie krąg podmiotów uprawnionych do rozliczenia z zastosowaniem podwyższonego zwolnienia.

Koszty stanowiące 50 proc. stosowane będą wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:
* architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

* badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

* artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

* w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

* publicystycznej.

Prawo do rozliczeń utraci szereg pracowników w segmencie IT, szkoleniowym a także dotyczącym rozwoju osobistego.

Koniec PIT-40

Od 2018 roku nie będzie już możliwe rozliczenie pracownika przez pracodawcę poprzez PIT-40. Dotychczas był to druk przeznaczony do rozliczenia podatnika przez płatnika – pracodawcę, na podstawie wniosku PIT-12. Pracownik mógł zostać rozliczony przez pracodawcę wyłącznie pod warunkiem, że zatrudnienie w jego przedsiębiorstwie było dla pracownika jedynym źródłem dochodu, z którego rozliczał się według zasad ogólnych. Zmiana w tym zakresie oznacza, że nie istnieje już możliwość rozliczenia podatnika przez pracodawcę. Nawet jeśli pracownik złoży do kadr wniosek PIT-12, pracodawca nie ma prawa do wypełnienia za niego deklaracji podatkowej. 

Warto pamiętać, że o ile PIT-40 za rok 2017 został wycofany, o tyle w dalszym ciągu obowiązuje formularz PIT-40A. Oznacza to, że bez zmian pozostaje kwestia rozliczenia emerytów i rencistów przez urząd rentowy, czyli ZUS lub KRUS, jeżeli wypłacane przez urzędy środki są jedynym źródłem dochodu świadczeniobiorców.

Już czas na PIT – urzędy czekają

Deklaracje PIT możemy składać w formie papierowej lub rozliczyć PIT online. PIT-y pisemnie możemy złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty. W takim przypadku za termin złożenia PIT-u przyjmuje się datę nadania listu poleconego i warto zachować pokwitowanie.
Publikujemy dane adresowego urzędów skarbowych dla Częstochowy, powiatu częstochowskiego, powiatu myszkowskiego i powiatu kłobuckiego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. Filomatów 18/20
czynny: poniedziałek 7-18; wtorek – piątek 7-15
tel. 34/329-01-00 lub 325-57-70
Zasięg terytorialny:
Część miasta na prawach powiatu Częstochowa tj. ulice położone na zachód od al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej.
Część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna, Starcza.

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 3
czynny: poniedziałek 7-18; wtorek – piątek 7-15
tel. 34/378-61-00 lub 361-95-02
Zasięg terytorialny:
Część miasta na prawach powiatu Częstochowa tj. ulice położone na wschód od al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej.
Część powiatu częstochowskiego obejmująca miejscowości: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny.

Urząd Skarbowy w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 68
czynny: poniedziałek 7-18; wtorek – piątek 7-15
tel. 34/315-15-00
Zasięg terytorialny:
Urząd Skarbowy w Myszkowie obsługuje mieszkańców Myszkowa oraz miejscowości w powiecie myszkowskim: Antolka, Bliżyce, Bobolice, Brzeziny, Choroń, Cynków, Czatachowa, Dąbrowno, Dębowiec, Dzierżno, Gęzyn, Gliniana Góra, Gniazdów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Jaroszów, Jastrząb, Jaworznik, Koclin, Kotowice, Koziegłowy, Koziegłówki, Krusin, Kuźnica Stara, Lgota Górna, Lgota-Mokrzesz, Lgota-Nadwarcie, Ludwinów, Łutowiec, Markowice, Masłońskie, Miłość, Mirów, Moczydło, Mysłów, Mzurów, Mzyki, Niegowa, Niegówka, Nowa Kuźnica, Oczko, Ogorzelnik, Osiek, Ostrów, Pińczyce, Poraj, Postaszowice, Postęp, Przybynów, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Sokolniki, Stara Huta, Suliszowice, Tomiszowice, Trzebniów, Winowno, Wojsławice, Wysoka Lelowska, Zabijak, Zaborze, Zagórze, Zawada, Żarki, Żarki-Letnisko.

Urząd Skarbowy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13
czynny: poniedziałek 7-18; wtorek – piątek 7-15
tel. 34/310-08-00
Zasięg terytorialny:
Urząd Skarbowy w Kłobucku obsługuje mieszkańców miejscowości w powiecie kłobuckim: Albertów, Aleksandrów, Annolesie, Antonie, Antonów, Bagna, Biała, Bieżeń, Borowa, Borowe, Borowianka, Bór Zajaciński, Bór Zapilski, Brzezinki, Brzeziny, Brzózki, Chałków, Cyganka, Czarna Wieś, Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie, Dankowice-Piaski, Danków, Dąbrowa, Dąbrówka, Dębie, Długi Kąt, Florianów, Giętkowizna, Golce, Górki, Grabarze, Grodzisko, Gruszewnia, Hutka, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków, Izbiska, Jaciska, Janiki, Jezioro, Julianów, Kalej, Kałmuki, Kamieńszczyzna, Kamińsko, Kamyk, Kawki, Klepaczka, Kleśniska, Kłobuck, Kołaczkowice, Konieczki, Kopiec, Koski Pierwsze, Koski Drugie, Kostrzyna, Kotary, Krzepice, Kule, Kuleje, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Lelity, Lgota, Libidza, Lindów, Lipie, Lutrowskie, Łobodno, Ługi-Radły, Marianów, Mazówki, Michalinów, Miedźno, Mokra, Mrówczak, Napoleon, Natolin, Nowa Wieś, Nowiny, Opatów, Ostrowy nad Okszą, Pacanów, Panki, Parzymiechy, Pierzchno, Piła Druga, Piła Pierwsza, Płaczki, Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie, Popów, Praszczyki, Przystajń, Puszczew, Rębielice Szlacheckie, Rębielice, Królewskie, Rozalin, Rybno, Rywaczki, Siekierowizna, Smolarze, Stanisławów, Stanki, Stany, Starokrzepice, Szarki, Szarlejka, Szyszków, Troniny, Truskolasy, Waleńczów, Wapiennik, Wąsosz, Dolny, Wąsosz Górny, Węglowice, Więcki, Wilcza Góra, Wilkowiecko, Władysławów, Wręczyca, Mała, Wręczyca Wielka, Wrzosy, Wydra, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze, Zamłynie, Zawady, Zbory, Zbrojewsko, Zimnowoda, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Trzeci, Żerdzina.
PIT można też wysłać inaczej. Każdy, kto ma dostęp do komputera, może rozliczyć PIT za 2017 nie wychodząc z domu. Za pomocą internetu (programów na portalach podatkowych) możemy rozliczyć PIT online szybko i łatwo, o każdej porze dnia. Rozliczając PIT online otrzymamy urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).
Należy jednak wziąć pod uwagę, że zwolenników rozliczenia PIT-ów online jest coraz więcej i w ostatnich dniach przed upływem terminu, może dojść do przeciążenia sieci.

Terminy i kary za brak PIT-a

Podatnicy, którzy nie złożą deklaracji PIT za 2017 rok w terminie, narażeni są na poważne kary finansowe. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie, a to ile zapłacimy kary, zależy od kilku czynników. Sama wysokość grzywny może wynieść od jednej dziesiątej do 20-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli nawet 42.000 zł. Niekiedy urzędnicy zamiast grzywny, mogą wlepić mandat skarbowy, którego kwota może sięgnąć maksymalnie 2-krotności pensji minimalnej, czyli 4.200 zł. Dodatkowo, jeżeli mamy do zapłacenia podatek, doliczone zostaną odsetki.

Warto więc rozliczyć PIT terminowo nawet w przypadku, gdy mamy niepełne dane, bo później możemy je uzupełnić, składając korektę.

Nie wszyscy jednak muszą składać rozliczenie PIT za 2017. Obowiązek taki nie dotyczy osób, które nie osiągnęły w roku podatkowym żadnych przychodów albo tylko takie, które nie podlegały opodatkowaniu. Kwota przychodu nie ma znaczenia, lecz sam fakt ich uzyskania.

PIT w 2018 roku (za 2017) składać należy:

31 stycznia 2018 (właśnie minął termin)
* PIT-16A (karta)
* PIT-19A (duchowni)
* PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2018
* PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2018
* PIT-36 (działalność)
* PIT-36L (liniowy)
* PIT-37 (praca)
* PIT-38 (giełda)
* PIT-39 (nieruchomości).

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content