Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Były kolorowe gwiazdy, została tylko czarna dziura

Do 7 dni zgłosili się rodzice dzieci, korzystający z usług Fundacji Kolory Gwiazd. Organizacja, powstała w 2018 roku prowadzi Przedszkole Terapeutyczne i Terapeutyczna Szkoła Podstawowa, do których uczęszczały dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z Zespołem Aspergera), niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), niepełnoprawnością intelektualną, niesłyszące, niewidome oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

– Moja córka chodziła do tego przedszkola przez półtora roku. Wszystko było w porządku do momentu, jak się zmieniła kadra, a naprawdę byli to specjaliści z kwalifikacjami. Z dniem 1 września 2023 roku wszyscy nauczyciele odeszli razem z paniami psycholożkami. Do nas rodziców twierdzili, że są zastraszani i manipulowani przez kierownictwo fundacji – mówi jedna z matek.

– W przypadku mojej córki dochodziło do różnych dziwnych sytuacji. Nie chcę nikogo oskarżać, ale sprawa nigdy nie została przez dyrekcję fundacji wyjaśniona. Raz córka wróciła z placówki posiniaczona na nogach, na następny dzień przyszła z podrapanym okiem, na kolejny z opuchniętą ręką. Wtedy swoje dziecko stamtąd zabrałem. Gdy córkę zabierałem pani prezes fundacji wysłała mi nagrania głosowe, że pójdzie z tym do sądu, do prawników, bo obowiązuje mnie umowa, itd. I nie tylko ja otrzymywałem takie groźby, inni rodzice też. Jedna z matek nagrała taką rozmowę, gdzie prezeska mówi, że „dzieci ze sprzężeniem to tylko roślinki” – opowiada jeden z ojców.

Niezadowoleni z pracy placówek oświatowych powadzonych przez fundację rodzice udali się z prośbą o interwencję do radnego miasta Częstochowy Piotra Wrony. Ten wystosował interpelację  do urzędu miasta Częstochowy, jako organu pełniącego funkcję nadzorczą i kontrolną nad tego typu placówkami, z powodu „zaistnienia możliwych nieprawidłowości i prawdopodobnego złamania prawa” – domagając się natychmiastowego wszczęcia kontroli w spornych placówkach. Działania radnego Wrony zaowocowały zamknięciem przedszkola i szkoły podstawowej.

W odpowiedzi na interpelację radnego, zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak wyjaśnia (18.10.2023):

„W odpowiedzi na interpelację z dnia 3 października 2023 roku, w sprawie podjęcia działań i interwencji w stosunku do Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Kolory Gwiazd” oraz Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Kolory Gwiazd” informuję, co następuje. (…)
Pracownicy Wydziału Edukacji od początku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w szkole i przedszkolu są w stałym kontakcie z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jednocześnie Wydział Edukacji zapewnił dzieciom i uczniom z przedszkola i szkoły możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego i nauki w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto
Częstochowę.
6 września 2023 roku wizytatorzy Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęli próbę przeprowadzenia czynności kontrolnych w Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Kolory Gwiazd” oraz Terapeutycznym Przedszkolu „Kolory Gwiazd” w zakresie przygotowania szkoły i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także organizacji pracy szkoły i przestrzegania praw dziecka. W placówce nie była obecna żadna osoba, która miałaby upoważnienie do udostępnienia dokumentacji. Dyrektor Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Kolory Gwiazd” oraz Terapeutycznego Przedszkola „Kolory Gwiazd” telefonicznie poinformowała kontrolujących, że przeprowadzenie czynności będzie możliwe w kolejnym dniu roboczym. W dniu 7 września 2023 roku, wizytatorzy również nie mogli wejść do szkoły i przedszkola, gdyż dyrektor szkoły i przedszkola telefonicznie powiadomiła pracowników Kuratorium, iż przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Dnia 7 września 2023 roku, na podstawie art. 180 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, wydano osobie prowadzącej Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Kolory Gwiazd” oraz Terapeutyczne Przedszkole „Kolory Gwiazd” polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego tj. kontroli doraźnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania polecenia. Polecenie zostało odebrane przez pełnomocnika Fundacji w dniu 22 września 2023 roku.
12 października 2023 roku do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęło zawiadomienie Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach o niezrealizowaniu przez osobę prowadzącą Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Kolory Gwiazd” i Terapeutyczne Przedszkole „Kolory Gwiazd” polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900).
Do dnia dzisiejszego osoba prowadząca Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Kolory Gwiazd” i Terapeutyczne Przedszkole „Kolory Gwiazd” nie wykonała polecenia umożliwienia wykonania w szkole i przedszkolu czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Częstochowy wydał w dniu 16 października 2023 r. decyzję w sprawie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 3 listopada 2023 roku wpisu Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Kolory Gwiazd” i Terapeutycznego Przedszkola „Kolory Gwiazd” prowadzonych przez Fundację Kolory Gwiazd. (…)
Jednocześnie informuję, że w dniu 15 września 2023 roku dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Terapeutyczne Przedszkole Kolory Gwiazd” została telefoniczne poinformowana o rozpoczęciu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej otrzymanej w 2022 roku z budżetu miasta Częstochowy. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Terapeutyczne Przedszkole Kolory Gwiazd” zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2022 roku. W dniu 18 września 2023 roku upoważnieni przez Prezydenta Miasta Częstochowy pracownicy Wydziału Edukacji nie zostali wpuszczeni na teren placówki prowadzonej przez Fundację „Kolory Gwiazd” w celu podjęcia czynności kontrolnych.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Częstochowy pracownicy Wydziału Edukacji skierowali w dniu 20 września 2023 roku do Fundacji „Kolory Gwiazd” – organu prowadzącego Niepubliczny Punktu Przedszkolny „Terapeutyczne Przedszkole Kolory Gwiazd”, wezwanie do udostępnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w związku z przekazaną dotacją. Termin na przekazanie dokumentacji upływa z dniem 19 października 2023 r.”

W międzyczasie dyrekcja Fundacji Kolory Gwiazd wydala komunikat:

„Oświadczam, iż m.in. na rozmaitych grupach na portalu społecznościowym Facebook, a także w innych mediach społecznościowych oraz komunikatorach internetowych rozpowszechniane są nieprawdzie informacje dotyczące działalności placówek prowadzonych przez Fundację, tj. Terapeutyczne Przedszkole Kolory Gwiazd w Częstochowie oraz Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Kolory Gwiazd w Częstochowie. 
Nie jest prawdą, iż ja oraz Fundacja nie zapewniliśmy dzieciom korzystającym z usług w/w placówek kadry nauczycielskiej i terapeutycznej oraz nie organizowaliśmy zajęć terapeutycznych w
Przedszkolu i w Szkole. Nigdy nie naraziłam przebywających w w/w placówkach dzieci na utratę zdrowia lub życia. Nie polega na prawdzie również twierdzenie, iż dziećmi zajmowały się osoby niepełnoletnie lub osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji. (…)
Nie dochodziło również do mobbingu względem pracowników Fundacji.
Oświadczam, iż w wakacje 2023 r. mój mąż, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji, nagle porzucił pracę i rodzinę i wyjechał za granicę. Przed tym wyjazdem w/w manipulował pracownikami Fundacji i nastawiał ich przeciwko mnie i skonfliktował ich ze mną, co również doprowadziło do porzucenia pracy przez te osoby. W konsekwencji na początku września 2023 r. część pracowników Fundacji porzuciła pracę właśnie z uwagi na fakt, iż były do tego inspirowane przez mojego męża i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Nie bez znaczenia był fakt, iż zawsze stawiałam wysokie wymagania pracownikom w zakresie terapii, edukacji i opieki nad dziećmi. (…)
W żaden sposób nie jestem odpowiedzialna za powyższe okoliczności, a rodzice dzieci, które korzystały z moich placówek, zostali celowo wprowadzeni w błąd. (…)
Faktem jest również, iż część z rodziców, która jest manipulowana pojawiającymi się w sieci nieprawdziwymi informacjami, dokonała wypowiedzenia zawartych z Fundacją umów o świadczenie usług przez w/w placówki. Niemniej jednak umowy te rozwiążą się wraz z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w treści umów albowiem nie było żadnych podstaw do rozwiązania tych umów bez zachowania okresu wypowiedzenia. (…)
Podkreślam, iż nigdy nikogo nie szantażowałam oraz nie zastraszałam i nie zmuszałam do korzystania z usług Fundacji, a wszelkie umowy zostały przez rodziców dobrowolnie zawarte. Nie jest również prawdziwe stwierdzenie, iż zmuszałam rodziców do lajkowania lub pisania pozytywnych komentarzy.”

Do tematu powrócimy.

Renata R. Kluczna

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Matka

    Słuszna decyzja Urzedu Miasta. Takich pseudo placówek oświatowych jest pewnie więcej. Pani dyrektor powinna się nie tylko wstydzić ale dostac tez urzędowy zakaz prowadzenia tego typu placówek w przyszłości. Niczego co wiąze sie z edukacją i wychowywnaiem dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content