Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Blachownia stawia na termomodernizację

WFOŚiGW w KatowiachOchrona środowiska jest jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych naszego kraju. Regulacje wynikające z polskiego i europejskiego prawodawstwa, jak i zobowiązania cywilizacyjne związane z prawem do życia w nieskażonym środowisku nakładają nowe obowiązki na wszystkich użytkowników, a w szczególności na państwo polskie, samorządy i wszystkich potencjalnie korzystających ze środowiska. Narzędziem, które idealnie spełnia oczekiwania w tym zakresie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Europejski system prawny, odnoszący się do zagadnień ochrony środowiska, nakłaniający państwa członkowskie do jego wdrożenia powoduje, że zagadnienia ochrony środowiska są elementem praktycznie wszystkich aspektów życia publicznego – zagadnień rozwoju regionalnego, rozwoju gospodarczego, polityki przestrzennej, gospodarki komunalnej oraz zdrowia i bezpieczeństwa – i mają charakter horyzontalny. Środowisko jest czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy i społeczny, ma wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa – jego ochrona jest zatem czynnikiem warunkującym, wzmacniającym i ukierunkowującym rozwój państwa. 
Rozwój gospodarczy w Europie stwarza coraz to nowsze zagrożenia z tytułu przekroczeń norm środowiskowych we wszystkich jego komponentach. Istnieje zatem konieczność podejmowania coraz to nowszych wysiłków natury prawnej i organizacyjnej w zakresie minimalizowania wpływu wszystkich prowadzonych przedsięwzięć na środowisko. Dotyczy to inwestycji, jak i eksploatacji zasobów, ochrony i wzmocnienia różnorodności biologicznej oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promowania ekologii. 

Zwiększające się wymagania korzystania ze środowiska są związane ze wzrostem zapotrzebowania na środki finansowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, regionalna instytucja finansów publicznych, jest jednym z najważniejszych partnerów samorządów województwa śląskiego i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w regionie, także w subregionie częstochowskim. 

Rola WFOŚiGW w Katowicach jako instytucji finansującej przedsięwzięcia proekologiczne systematycznie wzrasta. Dzięki zaangażowaniu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach są realizowane liczne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Programy, realizowane przez WFOŚiGW w Katowicach precyzują kierunki, zakres, formy i skalę tej pomocy finansowej, wpisane w strategię rozwoju i potrzeby regionu, jak również określają kierunki i szanse na przejęcie nowych obowiązków w tym zakresie.

Misją WFOŚiGW w Katowicach, jako publicznej instytucji finansowej jest realizacja polityki ekologicznej województwa śląskiego, przez wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administracje publiczne, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzanie środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W wypełnianiu swojej misji WFOŚiGW w Katowicach kieruje się naczelną wartością, którą jest optymalny do uzyskania efekt ekologiczny wspieranych działań, zadań i projektów lub najniższy konieczny do poniesienia koszt uzyskania założonego efektu ekologicznego. 

Dzięki ogromnemu wkładowi, jaki WFOŚiGW w Katowicach wniósł w związku z działaniami proekologicznymi poszczególnych gmin subregionu częstochowskiego, WFOŚiGW w Katowicach postrzegany jest jako: 
* rzetelny, pewny i godny zaufania partner w realizacji polityki ekologicznej województwa śląskiego i w budowaniu regionalnego systemu zarządzania środowiskowego,
* stabilny instrument i skuteczne narzędzie realizacji programów, zapewniających poprawę stanu środowiska, jakości życia mieszkańców i kreowania pozytywnego wizerunku województwa śląskiego,
* wiarygodna i profesjonalna publiczna instytucja finansowa, posiadająca niezbędne certyfikaty jakości i wymagane akredytacje,
* podstawowe źródło dostępnych preferencyjnych środków finansowych, wspierających działania i projekty proekologiczne,
* instytucja wdrażająca i obsługująca środki europejskie, ukierunkowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jednocześnie współkreująca projekty regionalne dofinansowywane z tych środków,
* instytucja otwarta na potrzeby partnerów, dostępna również dla „małych” klientów i projektów, rzetelny i skuteczny doradca, instytucja gotowa do współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.

Wykaz inwestycji sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2008-2014 w gminie Blachownia

Rok 2008
1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Blachowni przy ul. Bankowej 13. 
Kwota dofinansowania 249.153 zł.

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza 8 w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 81.845 zł.

3. Usuwanie i naprawa szkód w środowisku przyrodniczym – etap I. 
Kwota dofinansowania 151.000 zł.

Rok 2009
1. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łojkach i Publicznego Przedszkola nr 2 w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 161.430 zł.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Wspólna w Blachowni.
Kwota dofinansowania 107.755 zł.

3. Usuwanie szkód po nawałnicy – etap II. 
Kwota dofinansowania 276.863,08 zł.

Rok 2010

1. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Cisiu. 
Kwota dofinansowania 157.055 zł.

2. Termomodernizacja Szkoły w Łojkach przy ul. Długiej. 
Kwota dofinansowania 138.691 zł.

Rok 2012
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Partyzantów, Handlowej, Księżycowej w Blachowni.
Kwota dofinansowania 497.699,95 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowej, Konopnickiej i Pocztowej. 
Kwota dofinansowania 297.085 zł.

Rok 2013
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 110.008 zł.

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 145.027 zł.

3. Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni. 
Kwota dofinansowania 197.641 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest jedynym podmiotem w regionie, finansującym przedsięwzięcia prośrodowiskowe na taką skalę, z tak dogodnymi warunkami udzielanej pomocy (najniższe oprocentowanie, korzystny okres spłaty, brak prowizji, sposobność finansowania dotacyjnego dużej części zadań) oraz oferującego nowe produkty. WFOŚiGW w Katowicach pełni także rolę instytucji wspierającej beneficjentów, realizujących zadania na terenie Śląska w procesie pozyskania środków unijnych poprzez preferencyjne warunki wsparcia finansowego dla realizowanych projektów – jako szerszego elementu wsparcia procesu efektywnego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju.

WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę centrum kompetencji w zakresie: 
* analityczno-doradczym 
* działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, kierowanych do ogółu społeczeństwa celem budowy świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych postaw w obszarze ochrony środowiska.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content